Enith Vain Edhellin

Keresztnevek sindarin nyelven

 

A fordításról:

A magyar keresztnevek sindarin megfelelőinek megalkotása során mindig a keresztnevek eredeti jelentését vettem alapul, és ezt próbáltam minél pontosabban visszaadni a fordításban. Abban az esetben, ha egy adott keresztnév többféle jelentésre is visszavezethető, és ezek között nincs egy elsődleges, legvalószínűbb jelentés, akkor ezek közül vagy önkényesen választottam ki egyet – az alapján, hogy melyik jelentést volt könnyebb átültetni sindarinra és/vagy adott hangzatosabb nevet –, és ezt használtam fel a fordításban (pl. Csaba, Mónika), vagy két jelentést olvasztottam egybe (pl. Ábel, Edina). Az alakváltozatoknál (pl. Adorján – Adrián, Klára – Klarissza), az egymásnak megfeleltethető férfi és női nevek esetében (pl. András – Andrea, Viktor – Viktória), az egy adott szóelemből leszármaztatható neveknél (pl. Adalberta – Adél – Aletta – Alida – Aliz), ill. ha egy keresztnévnek a megrövidült (pl. Adalbert – Albert, Zsuzsanna – Zsuzsa) vagy éppen a továbbképzett formája (pl. Karola – Karolina, Róza – Rozália) önálló névként állandósult, figyeltem arra, hogy ezen nevek sindarin megfelelői is ugyanazon szóelemeket vagy ugyanazon szógyökből leszármaztatható szavakat tartalmazzák (sőt, ahol csak lehetett, a szótagszámra, magánhangzó-változásokra, stb. is figyeltem), ezzel imitálva a nevek fejlődéstörténetét. Amennyiben lehetőség nyílt rá, igyekeztem úgy fordítani, hogy a sindarin név ugyanazzal a betűvel kezdődjön, mint az eredeti név, mi több, néhány esetben sikerült az eredetihez hasonló hangzású sindarin neveket is kreálni (pl. Ádám – Adan, Emese – Emig, Henrik – Herdir, Milán – Milui, Tihamér – Tinhinnir).

Természetesen az így létrehozott sindarin nevek összességében kizárólag az én személyes ízlésemet tükrözik, minthogy a különféle lehetséges változatok közül mindig az általam leginkább hangzatosnak talált neveket választottam ki, még akkor is, ha ezek esetleg a többinél kevésbé pontosan adják vissza az eredeti jelentést. Ennek megfelelően természetesen más, ezektől akár jobb fordítás-változatok is ugyanúgy elképzelhetőek lehetnek.

Nem szerepelnek a listában azok a gyakoribb vagy relatíve gyakoribb keresztnevek, amelyeket vagy azért nem sikerült átfordítani, mivel nincs megfelelő sindarin szó, ami visszaadhatná a név eredeti jelentését (ld. pl. a ‘keresztény’ jelentésű Krisztián/Kriszt(in)a, a ‘tiszafa’ jelentésű Ivett nevet, ill. több, római nemzetségnévből származó nevet, pl. Antal, Emil/Emília, Lukrécia, stb.), vagy mert az illető név etimológiája nem ismert (pl. Huba, Tasziló).

A jelenlegi névlista összesen 470 nevet tartalmaz (265 női- és 205 férfinevet), természetesen ez bármikor bővíthető.

Utolsó frissítés: 2021. november 21.

 

Formula:

Az egyes keresztneveket rendre az alábbi formula szerint adom meg:

KERESZTNÉV
– eredeti jelentése: ‘jelentés’ /eredet/ [etimológia]
– lehetséges sindarin megfelelője: sindari név (< sindarin név alkotóeleme(i) ‘jelentése(ik)’)

Pl.:

PIROSKA
– eredeti jelentése: ‘régi, hajdani’ /latin-magyar/ [a Piriska (< Prisca < priscus ‘régi, hajdani’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Iorwen (< iaur ‘régi, ősi’ + gwên ‘hajadon, leány(zó), szűz’)

A csillag (*) szimbólum a sindarin korpusz ismert szavaiból képzett, vagy más, rokon tünde nyelvek mint pl. a quenya szavaiból, ill. a primitív szógyökökből utólag leszármaztatott, rekonstruált szavakat jelöli.

 

Forrásjegyzék a keresztnevek etimológiájához:

Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK): Keresztnevek eredete és jelentése
Wikipédia: Magyar keresztnevek
Behind the Name: the Etymology and History of First Names
Free online encyclopedia of Biblical names
Name Doctor
Online Etymology Dictionary
Finály Henrik: A latin nyelv szótára

 

Letölthető változat: PDF

 

Női nevek:

ADALBERTA
– eredeti jelentése: ‘nemes ragyogás’ v. ‘ragyogó nemesség’ /germán/ [az Adalbert (< adal ‘nemes’ + ber(a)ht ‘fényes, ragyogó’) férfinév női párja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Araglorel (< ar(a)- ‘nemes, előkelő, fő, királyi’ + aglor ‘fényes, ragyogó’ + -el)

ADÉL
– eredeti jelentése: ‘nemes’ /germán-francia/ [az Adèle (< Adel- < adal ‘nemes’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Arwen (< ar(a)- ‘nemes, előkelő, fő, királyi’ + gwên ‘hajadon, leány(zó), szűz’)

ADRIENN
– eredeti jelentése: ‘Adria/Hadria városából való, hadriai’ /?illír-latin-francia/ [az Adrienne (< Adriana/Hadriana < Adria/Hadria < ater ‘sötét, fekete’ v. adur ‘víz, tenger’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Aeriel (< aer ‘tenger’ + iell ‘fiatal lány, leány(zó); lánya vkinek’)

AFRODITÉ
– eredete: Afrodité, a szépség és szerelem görög istennőjének nevéből
– eredeti jelentése: ‘?’ /görög/ [az Aphrodite (<? aphros ‘hab, tajték’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Falveth (< falf ‘hab, tajték, zajló/kicsapó hullám’ + -eth)

AGÁTA
– eredeti jelentése: ‘jó’ /görög-latin/ [az Agatha (< Agathe < agathos ‘jó’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Maeril (< maer ‘jó, kitűnő, kiváló (mint általános dícsérőszó)’ + -il)

ÁGOTA
– eredeti jelentése: ‘jó’ /görög-latin/ [az Agáta (< Agatha < Agathe < agathos ‘jó’) név régi magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Maerel (< maer ‘jó, kitűnő, kiváló (mint általános dícsérőszó)’ + -el)

ÁGNES
– eredeti jelentése: ‘tiszta, szűzi(es), bűntelen’ /görög-latin/ [az Agnes (< Hagne < hagnos ‘tiszta, szűzi(es), bűntelen’ < *yag- ‘(istenként) imád, tisztel’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Bainien (< bain ‘szép, jó, tiszta, romlatlan, mentes minden rossztól és hibától’ + -ien)

ALBERTA
– eredeti jelentése: ‘nemes ragyogás’ v. ‘ragyogó nemesség’ /germán/ [az Albert (< Adalbert < adal ‘nemes’ + ber(a)ht ‘fényes, ragyogó’) férfinév női párja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Aglorel (< aglor ‘fényes, ragyogó’ + -el)

ALBERTINA
– eredeti jelentése: ‘nemes ragyogás’ v. ‘ragyogó nemesség’ /germán/ [az Albert (< Adalbert < adal ‘nemes’ + ber(a)ht ‘fényes, ragyogó’) férfinév továbbképzett női változata]
– lehetséges sindarin megfelelője: Agloriel (< aglor ‘fényes, ragyogó’ + iell ‘fiatal lány, leány(zó); lánya vkinek’)

ALETTA
– eredeti jelentése: ‘nemesi származású’ /germán-holland/ [az Aleida (< Adelaide < Adalheidis < adal ‘nemes’ + heid ‘féle, fajta’) név holland alakváltozata]
– lehetséges sindarin megfelelője: Aranes (< ar(a)- ‘nemes, előkelő, fő, királyi’ + dess ‘fiatal nő/asszony’)

ALEXA
– eredeti jelentése: ‘véd(elmez)ő, oltalmazó’ /görög-latin/ [az Alexandra (< alexo ‘elhárít, távol tart, (meg)véd, oltalmaz’ + andros ‘férfinak a…’) rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Thennil (< thand ‘pajzs’ + -il)

ALEXANDRA
– eredeti jelentése: ‘férfiak véd(elmez)ője/oltalmazója’ /görög-latin/ [az Alexander (< Alexandros < alexo ‘elhárít, távol tart, (meg)véd, oltalmaz’ + andros ‘férfinak a…’) férfinév női párja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Thandiriel (< thand ‘pajzs’ + dîr ‘férfi(ak)’ + iell ‘fiatal lány, leány(zó); lánya vkinek’)

ALIDA
– eredeti jelentése: ‘nemesi származású’ /germán-francia/ [az Adelaide (< Adalheidis < adal ‘nemes’ + heid ‘féle, fajta’) név rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Aranis (< ar(a)- ‘nemes, előkelő, fő, királyi’ + dîs ‘nő, asszony’)

ALIZ
– eredeti jelentése: ‘nemesi származású’ /germán-francia-angol/ [az Alice (< Aalis < Adelais < Adalheidis < adal ‘nemes’ + heid ‘féle, fajta’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Arahel (< ar(a)- ‘nemes, előkelő, fő, királyi’ + sell ‘fiatal lány, leány(zó); lánya vkinek’)

ALLEGRA
– eredeti jelentése: ‘vidám, jókedvű, élénk, eleven’ /latin-olasz/ [az allegro (< alacer) szóból]
– lehetséges sindarin megfelelője: Gelir (< gelir ‘jókedvű/vidám személy’)

ALMA
– eredeti jelentése (1): ‘tápláló; jótékony, áldott’ /latin/ [az almus szóból]
– eredeti jelentése (2): ‘fiatal nő’ /héber/ [az almah szóból]
– eredeti jelentése (3): ‘lélek’ /spanyol/ [az alma szóból]
– eredeti jelentése (4): ‘dolgos, tevékeny, ügyes, rátermett, derék’ /germán/ [az Amal- (< amal ‘munka, fáradozás’) kezdetű germán nevek német becézőjéből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Goroneth (< gôr ‘(élet)erő, tetterő, energia, élénkség, elevenség’ + oneth ‘adó/adományozó (nő)’)

AMÁLIA
– eredeti jelentése: ‘dolgos, tevékeny, ügyes, rátermett, derék’ /germán-latin/ [az Amala (< amal ‘munka, fáradozás’) név latinizált formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Carwegil (< carweg ‘dolgos, szorgos’ + -il)

AMANDA
– eredeti jelentése: ‘szeretetre méltó’ /latin/ [az Amandus (< amandus ‘kedves, kellemes’) férfinév női párja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Miluiel (< milui ‘kedves, nyájas, barátságos, szívélyes, jóságos, jóindulatú’ + -el)

AMIRA
– eredeti jelentése (1): ‘hercegnő’ /arab/ [az Amir férfinév női párja]
– eredeti jelentése (2): ‘fatető’ /héber/ [az Amir férfinév női párja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Erniliel (< ernil ‘herceg, fejedelem’ + iell ‘fiatal lány, leány(zó); lánya vkinek’)

ANASZTÁZIA
– eredeti jelentése: ‘a feltámadott’ /görög-latin/ [az Anasztáz (< Anastasius < Anastasios < anastasis ‘feltámadás’ < ana ‘fel’ + stasis ‘állás, állapot’) férfinév női párja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Echuiel (< echui ‘(fel)ébredés’ + -el)

ANDREA
– eredeti jelentése: ‘férfias’ /görög-latin/ [az András (< Andreas < andreios ‘férfias’ < aner ‘férfi’) férfinév női párja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Diren (< dîr ‘férfi’ + -en)

ANETT
– eredeti jelentése: ‘báj, kellem, kedvesség, kegy(elem), jóindulat’ /héber-francia/ [az Anna (< Hannah < hanan ‘kedves/szívélyes vkihez, kegyel vkit, kegyeskedik vmit megtenni vkinek’) név francia becézőjének (Annette) magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Faelig (< fael ‘nagylelkű, nemeslelkű, igaz, becsületes (szsz. “jó feával rendelkező”)’ + -ig ‘-(cs)ka/-(cs)ke’)

ANGÉLA
– eredeti jelentése: ‘hírnök’ /görög-latin/ [az Angelus (< angelus < angelos ‘hírnök’) férfinév női párja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Siniath (< siniath ‘hír, újság’)

ANIKÓ
– eredeti jelentése: ‘báj, kellem, kedvesség, kegy(elem), jóindulat’ /héber/ [az Anna (< Hannah < hanan ‘kedves/szívélyes vkihez, kegyel vkit, kegyeskedik vmit megtenni vkinek’) név székely becézőjéből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Faeliel (< fael ‘nagylelkű, nemeslelkű, igaz, becsületes (szsz. “jó feával rendelkező”)’ + iell ‘fiatal lány, leány(zó); lánya vkinek’)

ANITA
– eredeti jelentése (1): ‘kedvesség, kegy(elem), jóindulat’ /héber-spanyol/ [az Anna (< Hannah < hanan ‘kedves/szívélyes vkihez, kegyel vkit, kegyeskedik vmit megtenni vkinek’) név spanyol változatának (Ana) becézőjéből]
– eredeti jelentése (2): ‘irányítatlan’ /szanszkrit/ [az Anit férfinév női párja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Faelien (< fael ‘nagylelkű, nemeslelkű, igaz, becsületes (szsz. “jó feával rendelkező”)’ + -ien)

ANNA
– eredeti jelentése: ‘kedvesség, kegy(elem), jóindulat’ /héber-görög/ [a Hannah (< hanan ‘kedves/szívélyes vkihez, kegyel vkit, kegyeskedik vmit megtenni vkinek’) név görög alakváltozata]
– lehetséges sindarin megfelelője: Faeleth (< fael ‘nagylelkű, nemeslelkű, igaz, becsületes (szsz. “jó feával rendelkező”)’ + -eth)

AN(N)ABELLA
– eredeti jelentése (1): kedvesség, kegy(elem), jóindulat’ + ‘Isten az eskü’ /héber-görög-latin-spanyol/ [az Anna (< Hannah < hanan ‘kedves/szívélyes vkihez, kegyel vkit, kegyeskedik vmit megtenni vkinek’) és a Bella (< Isabella < Elisabeth < Elisabet < Elisheba < ’el ‘Isten’ + shava’ ‘esküt tesz’) nevekösszetételéből]
– eredeti jelentése (2): ‘kedves, szeretetre méltó’ /latin-angol/ [az Annabel (< Amabel < Amabilis < amabilis ‘kedves, szeretetre méltó’)név latinizált alakja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Muiniel (< muin ‘drága, kedves’ + iell ‘fiatal lány, leány(zó); lánya vkinek’)

ANNAMÁRIA
– eredeti jelentése: ‘kedvesség, kegy(elem), jóindulat’ + ‘szeretett, kedvelt’ /héber-görög-latin/ [az Anna (< Hannah < hanan ‘kedves/szívélyes vkihez, kegyel vkit, kegyeskedik vmit megtenni vkinek’) és a Mária (< Maria < Mariam < Miriam <? myr ‘szeretett, kedvelt’) nevek összetételéből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Faelveleth (< fael ‘nagylelkű, nemeslelkű, igaz, becsületes (szsz. “jó feával rendelkező”)’ + meleth ‘szeretet’)

ARANKA
– eredeti jelentése: ‘aranyka’ /magyar/ [az arany szó kicsinyítőképzős származékából]
– lehetséges sindarin megfelelője: Malthegil (< malt ‘arany (mint fém)’ + -eg ‘-(cs)ka/-(cs)ke’ + -il)

ARIELLA
– eredeti jelentése: ‘Isten oroszlánja’ /héber/ [az Ariel (<’ari ‘oroszlán’ + ’el ‘Isten’) férfinév női párja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Hironis (< Hîr ‘Úr’ + raw ‘oroszlán’ + dîs ‘nő, asszony’)

AUGUSZTA
– eredeti jelentése: ‘tiszteletre méltó, magasztos, fenséges, nagyszerű’ /latin/ [az Augustus (< augustus ‘tiszteletre méltó, magasztos, fenséges, nagyszerű’) férfinév női párja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Arodel (< arod ‘nemes, előkelő, kiváló, kiemelkedő, nagyszerű’ + -el)

AUGUSZTINA
– eredeti jelentése: ‘tiszteletre méltó, magasztos, fenséges, nagyszerű’ /latin/ [az Augustinus (< Augustus < augustus ‘tiszteletre méltó, magasztos, fenséges, nagyszerű’) férfinév női párja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Arodiel (< arod ‘nemes, előkelő, kiváló, kiemelkedő, nagyszerű’ + iell ‘fiatal lány, leány(zó); lánya vkinek’)

AURÉLIA
– eredeti jelentése: ‘az Aurelius nemzetséghez tartozó’ /latin/ [az Aurelius (< aureus ‘aranyból való, arany-’) nemzetségnév rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Malwen (< mall ‘arany’ + gwên ‘hajadon, leány(zó), szűz’)

BABETT(A)
– eredeti jelentése (1): ‘idegen, külföldi’ /görög-latin-francia/ [a Barbara (< barbarus < barbaros ‘idegen, külföldi’) név francia becézőjének (Babette) magyar formája]
– eredeti jelentése (2): ‘Isten az eskü’ /héber-görög-latin-francia/ [az Elisabeth (< Elisabet < Elisheba < ’el ‘Isten’ + shava’ ‘esküt tesz’) név francia becézőjének (Babette) magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Gwestegil (< gwest ‘eskü’ + -eg ‘-(cs)ka/-(cs)ke’ + -il)

BARBARA
– eredeti jelentése: ‘idegen, külföldi’ /görög-latin/ [a barbarus (< barbaros ‘idegen, külföldi’) szóból]
– lehetséges sindarin megfelelője: Etheliel (< athal ‘jövevény, idegen; vendég’ + iell ‘fiatal lány, leány(zó); lánya vkinek’)

BEA
– eredeti jelentése (1): ‘boldog, szerencsés’ /latin/ [a Beáta (< beatus ‘boldog, szerencsés’) név rövidüléséből]
– eredeti jelentése (2): ‘boldogító’ /latin/ [a Beatrix (< beatrix ‘boldogító’) név rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Gelwil (< galu ‘jólét, boldogság, jószerencse’ + -il)

BEÁTA
– eredeti jelentése: ‘boldog, szerencsés’ /latin/ [a beatus szóból]
– lehetséges sindarin megfelelője: Gelwiel (< galu ‘jólét, boldogság, jószerencse’ + iell ‘fiatal lány, leány(zó); lánya vkinek’)

BEATRIX
– eredeti jelentése (1): ‘boldogító’ /latin/ [a beatrix szóból]
– eredeti jelentése (2): ‘utazó (nő)’ + ‘boldog, szerencsés’ /latin/ [a Viatrix (< viatrix ‘utazó (nő)’) név és a beatus ‘boldog, szerencsés’ szó asszociációjából]
– lehetséges sindarin megfelelője: Galwoneth (< galu ‘jólét, boldogság, jószerencse’ + oneth ‘adó/adományozó (nő)’)

BERNADETT
– eredeti jelentése: ‘erős, mint a medve’ /germán-francia/ [a Bernard (< Bernhard < bern, bero ‘medve’ + hard ‘erős, kemény’) férfinév francia női párjának (Bernadette) magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Tarochel (< tara (tar-) ‘merev, kemény, erős, szívós, ellenálló’ + graw ‘medve’ + -ch ‘-(cs)ka/-(cs)ke’ + -el)

BETTI
– eredeti jelentése: ‘Isten az eskü’ /héber-görög-latin/ [az Elisabeth (< Elisabet < Elisheba < ’el ‘Isten’ + shava’ ‘esküt tesz’) becézőjéből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Gwestil (< gwest ‘eskü’ + -il)

BETTINA
– eredeti jelentése (1): ‘Isten az eskü’ /héber-görög-latin-olasz/ [az Elisabetta (< Elisabet < Elisheba < ’el ‘Isten’ + shava’ ‘esküt tesz’) becézőjéből önállósult Betta név olasz továbbképzéséből]
– eredeti jelentése (2): ‘áldott’ /latin-olasz/ [a Benedict (< Benedictus < benedictus < benedico ‘dicsér, dicsőit; (meg)áld’) férfinév olasz női párjának (Benedetta) rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Aerigil (< aer ‘szent’ + -ig ‘-(cs)ka/-(cs)ke’ + -il)

BIANKA
– eredeti jelentése: ‘fehér, fénylő’ /germán-francia-olasz/ [a Blanka (< Blanca < blanc ‘fehér, fénylő’ < *bhel- ‘fénylik, ragyog’) név olasz változatának (Bianca) magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Fainiel (< fain ‘fénylő/csillogó/ragyogó fehér’ + iell ‘fiatal lány, leány(zó); lánya vkinek’)

BLANKA
– eredeti jelentése: ‘fehér, fénylő’ /germán-francia-spanyol/ [a Blanche (< blanc ‘fehér, fénylő’ < *bhel- ‘fénylik, ragyog’) név spanyol változatának (Blanca) magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Fainil (< fain ‘fénylő/csillogó/ragyogó fehér’ + -il)

BOGLÁRKA
– eredeti jelentése: ‘boglárka’ /magyar/ [a boglár (= ékszerként viselt gomb, csat v. ékköves tű) szóból, ill. a boglárka (Ranunculus) növénynemzetség nevéből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Tacholel (< tachol ‘dísztű, melltű’ + -el)

BONITA
– eredeti jelentése: ‘jó’ /latin-spanyol/ [a bueno (< bonus) szóból]
– lehetséges sindarin megfelelője: Maereth (< maer ‘jó, kitűnő, kiváló (mint általános dícsérőszó)’ + -eth)

BORBÁLA
– eredeti jelentése: ‘idegen, külföldi’ /görög-latin / [a Barbara (< barbarus < barbaros ‘idegen, külföldi’) magyar alakváltozata]
– lehetséges sindarin megfelelője: Athalel (< athal ‘jövevény, idegen; vendég’ +-el)

BORI(SKA)
– eredeti jelentése: ‘idegen, külföldi’ /görög-latin/ [a Borbála (< Borbára < Barbára < Barbara < barbarus < barbaros ‘idegen, külföldi’) régi magyar becézőjéből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Athal (< athal ‘jövevény, idegen; vendég’)

BRIGITTA
– eredete: Brigid, a tűz, a termékenység, a gyógyítás, a költészet és a kovácsmesterség kelta istennőjének nevéből
– eredeti jelentése: ‘erő(sség)’ /kelta/ [a Brighid (< brigh ‘erő(sség)’ < *brig-o- < *bhrgh-nt- ‘erős, hatalmas’ < *bhrgh- ‘kiváló, kiemelkedő, fenséges, nagyszerű’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Belaithes (< belaith ‘erős, hatalmas’ + -es)

CECÍLIA
– eredeti jelentése: ‘a Caecilius nemzetséghez tartozó’ /latin/ [a Caecilius < caecus ‘vak’) nemzetségnévből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Archeniel (< ar- ‘kívül, nélkül, híján, t(a)lan/-t(e)len’ + hên ‘látás (szsz. “szem”)’ + iell ‘fiatal lány, leány(zó); lánya vkinek’)

CSENGE(LE)
– eredeti jelentése: ‘?’ /magyar/ [?a cseng szó képzett alakja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Lindis (< lind ‘csengő, dallamos, édes (hang, dallam)’ + dîs ‘nő, asszony’)

CSILLA
– eredete: Dugonics András névalkotása
– eredeti jelentése (1): ‘csilla’ /magyar/ [a csilla (= gyékénybél) szóból]
– eredeti jelentése (2): ‘csillag’ /magyar/ [a csillag szóból]
– lehetséges sindarin megfelelője: Gilwen (< gil- ‘fényes/ezüst szikra, csillogó/csillanó fény, csillag’ + gwên ‘hajadon, leány(zó), szűz’)

DALMA
– eredete: Vörösmarty Mihály névalkotása (eredetileg férfinév; női névként először Vajda Péter használta)
– eredeti jelentése: ‘testes’ /magyar/ [<? dalma]
– lehetséges sindarin megfelelője: Tugnis (< tûg ‘vastag, vaskos, kövér’ + dîs ‘nő, asszony’)

DANIELLA
– eredeti jelentése: ‘Isten a bírám’ v. ‘Isten ítélete’ /héber/ [a Dániel (< Daniel < din ‘ítél(kezik)’ + ’el ‘Isten’) férfinév női párja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Barthahiril (< bartha- ‘(el)ítél (vmire), pusztulásra szán’ + Hîr ‘Úr’ + -il)

DIÁNA
– eredete: Diána, a Hold, a szülés és a vadászat római istennőjének nevéből
– eredeti jelentése (1): ‘ragyogó, csillogó, fénylő’ /latin/ [a Diana (< *Diwjana < *diw-yo- < *dyeu- ‘ragyog, csillog, fénylik’) név magyar formája]
– eredeti jelentése (2): ‘isteni’ /latin/ [a Diana (< di(v)us ‘isteni; isten’ < *divios < *diwyós ‘isteni, mennyei, égi’ < *dyew- ‘nappali égbolt’ + -yós) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Míriel (< míriel ‘ékkőhöz hasonló, ékkőként ragyogó/csillogó/tündöklő’)

DOMINIKA
– eredeti jelentése: ‘az Úrhoz tartozó’ /latin/ [a Dominik (< Dominicus < dominus ‘úr, mester’ + -icus ‘-nak/-nek a/az’) férfinév női párja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Hirwen (< Hîr ‘Úr’ + gwên ‘hajadon, leány(zó), szűz’)

DONÁTA
– eredeti jelentése: ‘(Istentől) ajándékozott’ /latin/ [a Donát (< Donatus < dono ‘ad, ajándékoz’) férfinév női párja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Onedhril (< onen ‘adott, adományozott’ + -ril)

DONATELLA
– eredeti jelentése: ‘ajándékozott’ /latin-olasz/ [a Donáta (< dono ‘ad, ajándékoz’) név olasz kicsinyítőképzős származéka]
– lehetséges sindarin megfelelője: Onenchiel (< onen ‘adott, adományozott’ + -ch ‘-(cs)ka/-(cs)ke’ + iell ‘fiatal lány, leány(zó); lánya vkinek’)

DÓRA
– eredeti jelentése: ‘ajándék’ /görög-latin/ [a Dorottya (< Dorothea < doron ‘ajándék’ + theos ‘isten(ség)’) név becézőjéből, ill. a Teodóra (< theos ‘isten’ + doron ‘ajándék’) név rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Anneth (< ann ‘ajándék, adomány’ + -eth)

DORINA
– eredeti jelentése: ‘ajándékocska’ /görög-latin/ [a Dorottya (< Dorothea < doron ‘ajándék’ + theos ‘isten(ség)’) kicsinyítőképzős becézőjéből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Annegil (< ann ‘ajándék, adomány’ + -eg ‘-(cs)ka/-(cs)ke’ + -il)

DOROTTYA
– eredeti jelentése: ‘Isten ajándéka’ /görög-latin/ [a Dorothea (< doron ‘ajándék’ + theos ‘isten(ség)’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Anhiriel (< ann ‘ajándék, adomány’ + Hîr ‘Úr’ + iell ‘fiatal lány, leány(zó); lánya vkinek’)

DZSENIFER
– eredeti jelentése: ‘fehér jelenés’ /kelta/ [a Jennifer (< Gwenhwyfar < Windo-seibra < *windos ‘fehér, tiszta, szeplőtelen’ + *sebros ‘jelenés, mágikus lény’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Nimothel (< nim ‘fehér’ + auth ‘homályos alak, jelenés, kísértet, szellem’ + -el)

EDINA
– eredeti jelentése (1): ‘nemes’ v. ‘jómódú, gazdag’ /germán v. óangol/ [az Éda (< adal ‘nemes’ v. ead ‘jólét, gazdagság’) név alakváltozata]
– eredeti jelentése (2): ‘öröm, élvezet’ /héber/ [az Edna (< ednah ‘öröm, élvezet’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Maeligen (< maelig ‘gazdagság, bőség’ + -en)

EDIT
– eredeti jelentése: ‘jólét, gazdagság’ + ‘háború, harc, csata’ /óangol/ [az Edith (< Eadgyð < ead ‘jólét, gazdagság’ + gyð ‘háború, harc, csata’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Maeligoth (<  maelig ‘gazdagság, bőség’ + auth ‘háború, harc, csata, ütközet’)

ELEONÓRA
– eredeti jelentése (1): ‘?’ /okcitán/ [az Eleanor (< Eléonore < Aliénor) névből]
– eredeti jelentése (2): ‘fény(esség)’ /arab/ [az Elinor (El-Nour) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Galadwen (< galad ‘fény(esség), tündöklés, ragyogás, csillogás; tükröződés, fényvisszaverődés (vmilyen fényes felületről, pl. drágakőről, üvegről, fényezett fémről, vízről, stb.)’ + gwên‘hajadon, leány(zó), szűz’)

ELVIRA
– eredeti jelentése (1): ‘megbízható’ /vizigót-spanyol/ [<? ala ‘minden’ + wer ‘igaz’]
– eredeti jelentése (2): ‘nemes’ + ‘híres’ /germán-spanyol/ [az Elmira (< Edelmira < adal ‘nemes’ + mari ‘híres’) név alakváltozata]
– eredeti jelentése (3): ‘hercegnő’ /arab-spanyol/ [az Elmira (Almira) név alakváltozata]
– lehetséges sindarin megfelelője: Ilfael (< il ‘összes, minden’ + fael ‘nagylelkű, nemeslelkű, igaz, becsületes (szsz. “jó feával rendelkező”)’)
                                                                    
ELZA
– eredeti jelentése: ‘Isten az eskü’ /héber-görög-latin-német/ [az Elisabeth (< Elisabet < Elisheba < ’el ‘Isten’ + shava’ ‘esküt tesz’) német rövidülésének (Elsa) magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Hirwes (< Hîr ‘Úr’ + gwest ‘eskü’)

EMESE
– eredeti jelentése: ‘anyácska’ /magyar/ [<? eme]
– lehetséges sindarin megfelelője: Emig (< emig ‘anyácska’)

EMMA
– eredeti jelentése: ‘egész, minden’ /germán/ [az Erm-, Irm- (< ermen ‘egész, minden’) kezdetű nevek rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Ilwen (< il ‘összes, minden’ + gwên ‘hajadon, leány(zó), szűz’)

EMŐKE
– eredeti jelentése: ‘csecsemő’ /magyar/ [az Emő (< emő ‘csecsemő’) név -ke kicsinyítőképzős származéka]
– lehetséges sindarin megfelelője: Laesigel (< laes ‘csecsemő, (kis)baba’ + -ig ‘-(cs)ka/-(cs)ke’ + -el)

ENIKŐ
– eredete: Vörösmarty Mihály névalkotása
– eredeti jelentése: ‘ünő’ /török-magyar/ [az Enéh név -kő kicsinyítőképzős származéka]
– lehetséges sindarin megfelelője: Celevril (< *celef ‘szarvas’ + -ril)

ERIKA
– eredeti jelentése: ‘egyedüli/örökös uralkodó’ v. ‘örök hatalmas’ /óészaki/ [az Erik (< Eiríkr < ei ‘egyetlen, egyedüli’ v. ‘örök(ös), állandó’ + ríkr ‘herceg, uralkodó’ v. ‘hatalmas, gazdag’) férfinév női párja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Erchonel (< er- ‘egy(etlen), egyedüli’ + caun ‘herceg, uralkodó, parancsnok, vezér, fejedelem, feje vminek’ + -el)

ERNA
– eredeti jelentése: ‘komoly, megfontolt’ /germán/ [az Erneszta (< eornost ‘komoly, megfontolt’) név rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Idhren (< idhren ‘okos, megfontolt, meggondolt, gondolkodó, körültekintő’)

ERNESZTINA
– eredeti jelentése: ‘komoly, megfontolt’ /germán/ [az Erneszta (< eornost ‘komoly, megfontolt’) név továbbképzéséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Idhreniel (< idhren ‘okos, megfontolt, meggondolt, gondolkodó, körültekintő’ + iell ‘fiatal lány, leány(zó); lánya vkinek’)

ERZSÉBET
– eredeti jelentése: ‘Isten az eskü’ /héber-görög-latin/ [az Elisabeth (< Elisabet < Elisheba < ’el ‘Isten’ + shava’ ‘esküt tesz’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Hirwethril (< Hîr ‘Úr’ + gwest ‘eskü’ + -ril)

ESZTER
– eredete: Istár, a termékenyég, a szerelem és a háború babilóniai istennőjének nevéből
– eredeti jelentése (1): ‘?’ /akkád/ [az Ishtar névből]
– eredeti jelentése (2): ‘csillag’ /perzsa-héber-görög/ [az Esther (< Ester < setara < stara ‘csillag’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Elwen (< êl ‘csillag’ + gwên ‘hajadon, leány(zó), szűz’)

ETA
– eredeti jelentése (1): ‘atyuska, apácska’ /gót/ [az Etelka (< atta ‘apa’ + -ila ‘-(cs)ka/-(cs)ke’) név becézőjéből]
– eredeti jelentése (2): ‘nagy folyó’ /török/ [az Etelka (< Etil (= Volga)) név becézőjéből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Atheg (< atheg ‘apácska’)

ETELKA
– eredete: Dugonics András névalkotása az Etele (< Attila) férfinévből
– eredeti jelentése (1): ‘atyuska, apácska’ /gót/ [< atta ‘apa’ + -ila ‘-(cs)ka/-(cs)ke’]
– eredeti jelentése (2): ‘nagy folyó’ /török/ [az Etil (= Volga) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Athegnis (< atheg ‘apácska’ + dîs ‘nő, asszony’)

ÉVA
– eredeti jelentése: ‘élet’ /héber/ [az Eve (< haya ‘él’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Cuilien (< cuil ‘élet’ + -ien)

EVELIN
– eredeti jelentése (1): ‘élet’ /héber/ [az Eve (< haya ‘él’) név francia továbbképzésének (Eveline) magyar formája]
– eredeti jelentése (2): ‘kívánt, óhajtott’ /germán-francia/ [az Aveline (< Avelina < Avila <? avi ‘kívánt, óhajtott’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Íriel (< îr ‘vágyakozás, áhítozás’ + iell ‘fiatal lány, leány(zó); lánya vkinek’)

FANNI
– eredeti jelentése (1): ‘francia’ /latin/ [a Franciska (< francus ‘szabad’) név becézőjéből]
– eredeti jelentése (2): ‘korona, (virág)koszorú’ /görög-latin-német / [a Stefánia (< stephanos ‘korona, (virág)koszorú’) név német változatának (Stephanie)becézőjéből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Rien (< ‘(virág)koszorú, (virág)füzér; korona’ + -en)

FATIMA
– eredeti jelentése: ‘tartózkodás’ /arab/ [a Fatimah név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Avadel (< ava- ‘nem tesz meg (vmit)’ + -ad ‘-ás/-és’ + -el)

FELÍCIA
– eredeti jelentése: ‘áldott, szerencsés’ /latin/ [a Félix (< Felix < felix ‘áldott, szerencsés’) férfinév női párja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Alwedil (< alwed ‘szerencsés, sikeres’ + -il)

FELICIÁNA
– eredeti jelentése: ‘áldott, szerencsés’ /latin/ [a Felicián (< Felicianus < Felix < felix ‘áldott, szerencsés’) férfinév női párja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Alwedril (< alwed ‘szerencsés, sikeres’ + -ril)

FIÓNA
– eredeti jelentése: ‘fehér, világos, szőke’ /kelta/ [a Fi(o)nn (< fionn ‘fehér, világos (bőr, arcszín), szőke (haj)’ < fiond < *windos ‘fehér’) férfinév női párja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Gwainien (< gwain ‘szőke’ + -ien)

FLÓRA
– eredete: Flóra, a virágok és a tavasz római istennőjének nevéből
– eredeti jelentése: ‘virág’ /latin/ [a Flora (< flos ‘virág’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Gwaloth (< gwaloth ‘virág(zat), virágok (mint gyűjtőfogalom, pl. egy növény összes virága)’)

FLORINA
– eredeti jelentése: ‘a Florus nemzetséghez tartozó’ /latin/ [a Florus (< flos ‘virág’) nemzetségnévből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Gwalothel (< gwaloth ‘virág(zat), virágok (mint gyűjtőfogalom, pl. egy növény összes virága)’ + -el)

FRANCISKA
– eredeti jelentése: ‘francia’ /latin/ [a Franciscus (< francus ‘szabad’) férfinév női párja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Lainien (< lain ‘szabad, szabaddá tett’ + -ien)

FRIDA
– eredeti jelentése: ‘béke’ /germán/ [a frid ‘béke’ szóelemet tartalmazó női nevek rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Sidhril (< sîdh ‘béke’ + -ril)

FRIDERIKA
– eredeti jelentése: ‘békés uralkodó’ /germán/ [a Friedrich (< frid ‘béke’ + ric ‘hatalom, uralom’) férfinév női párja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Sidoreth (< sîdh ‘béke’ + taur ‘király, úr (mint vmely nép törvényes uralkodója)’ + -eth)

FRUZSINA
– eredete: Euphroszüné, a jókedv és a vidámság görög istennőjének nevéből
– eredeti jelentése: ‘vidám, jókedvű’ /görög/ [az Eufrozina (< Euphrosyne < euphron ‘vidám, jókedvű’) név rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Merendis (< meren ‘örömteli, vidám, jókedvű’ + dîs ‘nő, asszony’)

GABRIELLA
– eredeti jelentése: ‘Isten embere, Isten bajnoka’ /héber-latin/ [a Gábriel (< Gabriel < gabar ‘erős, hatalmas’, geber ‘férfi’ + ’el ‘Isten’) férfinév latinos nőiesítéséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Hirthalionel (< Hîr ‘Úr’ + thalion ‘hős, dalia, rettenthetetlen (személy)’ + -el)

GEORGINA
– eredeti jelentése: ‘földműves, gazdálkodó’ /görög-latin/ [a Georgius (< Georgios < georgos ‘földműves, gazdálkodó’ < ge ‘föld’ + ergon ‘munka’) férfinév latin nőnemű alakjának továbbképzéséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Caedasiel (< cae ‘föld, talaj’ + tass ‘munka, fáradozás’ + iell ‘fiatal lány, leány(zó); lánya vkinek’)

GERDA
– eredeti jelentése (1): ‘kerítés; elkerített terület’ /óészaki/ [a Gerd (< Gerðr < garðr ‘kerítés; elkerített terület’) név latinosított változata]
– eredeti jelentése (2): ‘dárda’ + ‘erős, kemény’ /germán/ [a Gerd (< Gerhard < ger ‘dárda’ + hard ‘erős, kemény’) férfinév női párja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Cerin (< cerin ‘kör alakban elkerített/körülzárt terület’)

GERTRÚD
– eredeti jelentése: ‘dárda’ + ‘erő(sség)’ /germán/ [a Gertrude (< ger ‘dárda’ + thrud ‘erő(sség)’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Eithoreth (< eith ‘lándzsahegy’ + gôr ‘(élet)erő, tetterő, energia, élénkség, elevenség’ + -eth

GITTA
– eredeti jelentése (1): ‘erő(sség)’ /kelta/ [a Brigitta (< brigh ‘erő(sség)’ < *brig-o- < *bhrgh-nt- ‘erős, hatalmas’ < *bhrgh- ‘kiváló, kiemelkedő, fenséges, nagyszerű’) név becézőjéből]
– eredeti jelentése (2): ‘gyöngy’ /görög-latin/ [a Margit (< Margarita < margarites ‘gyöngy’) név becézőjéből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Belaith (< belaith ‘erős, hatalmas’)

GRÉTA                                                                                        
– eredeti jelentése: ‘gyöngy’ /görög-latin/ [a Margaréta (< Margarita < margarites ‘gyöngy’) név becézőjéből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Mirel (< mîr ‘ékszer, ékkő, kincs, drága/becses holmi’ + -el)

GYÖNGYI
– eredeti jelentése: ‘gyöngy’ v. ‘gyöngytestvér’ /magyar/ [a Gyöngy név -i képzős alakja, ill. a Gyöngyvér név becézett formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Halvir (< half ‘kagyló’ + mîr ‘ékszer, ékkő, kincs, drága/becses holmi’)

GYÖNGYVÉR
– eredete: Arany János névalkotása a Gyöngy névből
– eredeti jelentése: ‘gyöngytestvér’ /magyar/
– lehetséges sindarin megfelelője: Halvirthel (< half ‘kagyló’ + mîr ‘ékszer, ékkő, kincs, drága/becses holmi’ + thêl ‘lánytestvér, húg, nővér’)

GYÖRGYI
– eredeti jelentése: ‘földműves, gazdálkodó’ /görög-latin/ [a Györgyike (< György < Georgius < Georgios < georgos ‘földműves, gazdálkodó’ < ge ‘föld’ + ergon ‘munka’) név rövidüléséből a Georgina magyarítására]
– lehetséges sindarin megfelelője: Caedasel (< cae ‘föld, talaj’ + tass ‘munka, fáradozás’ + -el)

HAJNALKA
– eredeti jelentése: ‘hajnal’ /magyar/ [a hajnal szóból]
– lehetséges sindarin megfelelője: Minuial (< minuial ‘hajnal, pirkadat’)

HANNA
– eredeti jelentése: ‘kedvesség, kegy(elem), jóindulat’ /héber/ [az Anna (< Hannah < hanan ‘kedves/szívélyes vkihez, kegyel vkit, kegyeskedik vmit megtenni vkinek’) név eredeti alakja, ill. a Johanna (< yah ‘Jahve’ + hanan ‘kedves/szívélyes vkihez, kegyel vkit, kegyeskedik vmit megtenni vkinek’) név rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Faeles (< fael ‘nagylelkű, nemeslelkű, igaz, becsületes (szsz. “jó feával rendelkező”)’ + -es)

HARMAT
– eredeti jelentése: ‘harmat’ /magyar/ [a harmat szóból]
– lehetséges sindarin megfelelője: Mídhiel (< mîdh ‘harmat’ + iell ‘fiatal lány, leány(zó); lánya vkinek’)

HEDVIG
– eredeti jelentése: ‘harc’ /germán/ [a Hedwig (< Haduwig < hadu ‘harc, küzdelem’ + wig ‘háború, harc’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Maethril (< maeth ‘küzdelem, harc, csata’ + -ril)

HELÉN(A)
– eredeti jelentése: ‘?’ /görög-latin/ [a Helena (< Helene <? helene ‘fáklya’ v. helios ‘nap’, helenos ‘fénylő, ragyogó’ v. selene ‘hold’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Anóriel (< Anor ‘Nap’ + iell ‘fiatal lány, leány(zó); lánya vkinek’)

HELGA
– eredeti jelentése: ‘áldott, szent, (meg)szentelt’ /óészaki/ [a Helge (< heilagr ‘áldott, szent, (meg)szentelt’ < *kailo- ‘ép, sértetlen’) férfinév női párja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Aerwen (< aer ‘szent’ + gwên ‘hajadon, leány(zó), szűz’)

HELLA
– eredeti jelentése (1): ‘?’ /görög-latin/ [a Heléna (< Helena < Helene <? helene ‘fáklya’ v. helios ‘nap’, helenos ‘fénylő, ragyogó’ v. selene ‘hold’) név becéző rövidüléséből]
– eredeti jelentése (2): ‘áldott, szent, (meg)szentelt’ /óészaki/ [a Helga (< heilagr ‘áldott, szent, (meg)szentelt’ < *kailo- ‘ép, sértetlen’) név becéző rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Anor (< Anor ‘Nap’)

HENRIETT(A)
– eredeti jelentése: ‘ház, otthon’ + ‘hatalom, uralom’ (= ‘a ház ura’) /germán-latin-francia/ [a Henrik (< Henricus < Heinrich < Heimirich < heim ‘ház, otthon’ + ric ‘hatalom, uralom’) férfinév francia kicsinyítőképzős női változatának (Henriette) magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Heryn (< heryn ‘hölgy, úrnő’)

HERMINA
– eredeti jelentése: ‘hadi nő’ /germán-francia/ [a Herman (< hari ‘hadsereg’ + man ‘férfi’) férfinév női párja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Gwaithnis (< gwaith ‘csapat (fegyverbíróké), haderő, (had)sereg’ + dîs ‘nő, asszony’)

HILDA
– eredeti jelentése: ‘harc’ /germán/ [a hild ‘harc’ szóelemet tartalmazó nevek rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Othil (< auth ‘háború, harc, csata, ütközet’ + -il)

HÓVIRÁG
– eredeti jelentése: ‘hóvirág’ /magyar/ [a hóvirág szóból]
– lehetséges sindarin megfelelője: Niphredil (< niphredil ‘a hóvirághoz hasonló kicsi, sápadt fehér színű virág’)

ILDIKÓ
– eredeti jelentése: ‘harcos’ /germán/ [a Kri(e)mhild(e) (< grim ‘álarc’ + hild ‘harc’) név rövidüléséből létrejövő Hilda, Ilda név latin nyelvű forrásokban előforduló alakváltozatának (Ildico) magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Othiel (< auth ‘háború, harc, csata, ütközet’ + iell ‘fiatal lány, leány(zó); lánya vkinek’)

ILONA
– eredeti jelentése: ‘?’ /görög-latin/ [a Heléna (< Helena < Helene <? helene ‘fáklya’ v. helios ‘nap’, helenos ‘fénylő, ragyogó’ v. selene ‘hold’) név régi magyarosodott alakváltozata]
– lehetséges sindarin megfelelője: Eneril (< Anor ‘Nap’ + -il)

IMOLA
– eredeti jelentése (1): ‘imola’ /magyar/ [az imola (Centaurea) növénynemzetség nevéből]
– eredeti jelentése (2): ‘mocsár; hínár’ /magyar/ [a régi magyar imola (= mocsár; hínár) szóból]
– lehetséges sindarin megfelelője: Aeruil (< aeruil ‘hínár, tengeri alga/moszat’)

IRÉN
– eredeti jelentése: ‘béke’ /görög-latin/ [az Irene (< Eirene) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Idhril (< îdh ‘pihenés, nyugvás, nyugalom, béke(sség)’ + -ril)

IRMA
– eredeti jelentése: ‘egész, minden’ /germán/ [az Irm- (< ermen ‘egész, minden’) kezdetű nevek rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Ildis (< il ‘összes, minden’ + dîs ‘nő, asszony’)

IZABELLA
– eredeti jelentése: ‘Isten az eskü’ /héber-görög-latin-spanyol/  [az Elisabeth (< Elisabet < Elisheba < ’el ‘Isten’ + shava’ ‘esküt tesz’) név spanyol alakváltozatának (Isabella) magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Hirwestiel (< Hîr ‘Úr’ + gwest ‘eskü’ + iell ‘fiatal lány, leány(zó); lánya vkinek’)

IZOLDA
– eredeti jelentése: ‘jég; vas’ + ‘harc’ /?kelta-germán/ [az Isolde (?< *Ishild < is ‘jég; vas’ + hild ‘harc’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Angothel (< ang ‘vas’ + auth ‘háború, harc, csata, ütközet’ + -el)

JANKA
– eredeti jelentése: ‘Jahve kegyelmes’ /héber-görög-latin/ [a János (< Johannes < Ioannes < Johanan < yah ‘Jahve’ + hanan ‘kedves/szívélyes vkihez, kegyel vkit, kegyeskedik vmit megtenni vkinek’) férfinév rövidített, becézett formájából a Johanna magyarítására]
– lehetséges sindarin megfelelője: Hirfael (< Hîr ‘Úr’ +  fael ‘nagylelkű, nemeslelkű, igaz, becsületes (szsz. “jó feával rendelkező”)’)

JÁZMIN
– eredeti jelentése: ‘jázmin’ /perzsa/ [a jázmin (Jasminum) (< yâsamin ‘Isten ajándéka’) növénynemzetség nevéből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Hirennil (< Hîr ‘Úr’ + ann ‘ajándék, adomány’ + -il)

JOHANNA
– eredeti jelentése: ‘Jahve kegyelmes’ /héber-görög-latin/ [a Johannes (< Ioannes < Johanan < yah ‘Jahve’ + hanan ‘kedves/szívélyes vkihez, kegyel vkit, kegyeskedik vmit megtenni vkinek’) férfinév női párja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Hirfaeleth (< Hîr ‘Úr’ + fael ‘nagylelkű, nemeslelkű, igaz, becsületes (szsz. “jó feával rendelkező”)’ + -eth)

JOLÁN
– eredete: Dugonics András névalkotása
– eredeti jelentése (1): ‘jó leány’ /magyar/ [a középkori magyar jóleán (= jó leány) szóból]
– eredeti jelentése (2): ‘ibolyavirág’ /görög/ [a Jolánta (< ióle ‘ibolya’ + anthos ‘virág’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Maerhel (< maer ‘jó, kitűnő, kiváló (mint általános dícsérőszó)’ + sell ‘fiatal lány, leány(zó); lánya vkinek’)

JOZEFINA
– eredeti jelentése: ‘(Jahve) hozzáad/gyarapít’ /héber-görög-latin/ [a Joseph(us) (< Ioseph(os) < Joseph < yasap ‘hozzáad, gyarapít’) férfinév női párjának (Jozefa) továbbképzéséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Eliahiril (< elia- ‘támogat, elősegít, előmozdít, sikerre segít, felvirágoztat’ + Hîr ‘Úr’ + -il)

JÚLIA
– eredeti jelentése: ‘a Julius nemzetséghez tartozó’ /görög-latin/ [a Julius (<? iulus < ioulos ‘pehelyszakállú (= fiatal)’) nemzetségnévből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Gwínil (< gwîn ‘ifjúság, fiatalság’ + -il)

JULIANNA
– eredeti jelentése: ‘a Julius nemzetséghez tartozó’ /görög-latin/ [a Julianus (< Julius <? iulus < ioulos ‘pehelyszakállú (= fiatal)’) férfinév női párja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Gwíniel (< gwîn ‘ifjúság, fiatalság’ + iell ‘fiatal lány, leány(zó); lánya vkinek’)
                                                                         
KARINA
– eredeti jelentése (1): ‘drága, nagyra becsült, kedves’ /latin/ [a carus szóból]
– eredeti jelentése (2): ‘tiszta’ /görög-latin/ [a Katalin (< Katharina < (Katerina < Aikaterine) + katharos ‘tiszta’) név skandináv alakváltozatának (Karin) továbbképzéséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Gordis (< gorn ‘mélyen tisztelt, nagyra becsült’ + dîs ‘nő, asszony’)

KAROLA
– eredeti jelentése: ‘férfi, férj’ /germán-latin/ [a Carolus (< Karl < karl ‘férfi, férj’ < *karlon-) férfinév női párja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Gweril (< gwê‘férfi’ + -ril)

KAROLINA
– eredeti jelentése: ‘férfi, férj’ /germán-latin/ [a Karola (< karl ‘férfi, férj’ < *karlon-) név továbbképzéséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Gwechiril (< gwê‘férfi’ + híril ‘hölgy, úrnő’)

KATA
– eredeti jelentése: ‘tiszta’ /görög-latin/ [a Katalin (< Katharina < (Katerina < Aikaterine) + katharos ‘tiszta’) név magyar rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Gailel (< gail ‘fényes, világos, tiszta’ + -el)

KATALIN
– eredeti jelentése: ‘tiszta’ /görög-latin/ [a Katharina < (Katerina < Aikaterine) + katharos ‘tiszta’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Gailiel (< gail ‘fényes, világos, tiszta’ + iell ‘fiatal lány, leány(zó); lánya vkinek’)

KATINKA
– eredeti jelentése: ‘tiszta’ /görög-latin/ [a Katalin (< Katharina < (Katerina < Aikaterine) + katharos ‘tiszta’) név magyar becézőjéből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Gailieth (< gail ‘fényes, világos, tiszta’ + -ieth)

KINCSŐ
– eredete: Jókai Mór névalkotása (eredetileg az elképzelt őshaza nevének magyarosított alakja)
– eredeti jelentése: ‘kincs’ /magyar/ [a kincs szóból]
– lehetséges sindarin megfelelője: Maeneth (< maen ‘kincs’ + -eth)

KINGA
– eredeti jelentése: ‘család, nemzetség’ + ‘harc’ /germán/ [a Kunigunda (< kuni ‘család, nemzetség’ + gund ‘harc’) név régi magyar becézőjéből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Nuroth (< nûr ‘nemzetség’ + auth ‘háború, harc, csata, ütközet’)

KITTI
– eredeti jelentése: ‘tiszta’ /görög-latin/ [a Katalin (< Katharina < (Katerina < Aikaterine) + katharos ‘tiszta’) név angol becézőjénének (Kitty) magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Gailil (< gail ‘fényes, világos, tiszta’ + -il)

KLÁRA
– eredeti jelentése: ‘világos, fényes, ragyogó’ /latin/ [a Clara (< Clarus < clarus ‘világos, fényes, ragyogó’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Celedil (< calad ‘fény(esség), tündöklés, ragyogás, csillogás’ + -il)

KLARISSZA
– eredeti jelentése: ‘világos, fényes, ragyogó’ /latin/ [a Klára (< clarus ‘világos, fényes, ragyogó’) név latinos továbbképzéséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Celedril (< calad ‘fény(esség), tündöklés, ragyogás, csillogás’ + -ril)

KLAUDIA
– eredeti jelentése: ‘a Claudius nemzetséghez tartozó’ /latin/ [a Claudius (<? claudus ‘sánta’) nemzetségnévből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Labadal (< labadal ‘ugriláb’)

KLOÉ
– eredete: Démétér, a földművelés és termékenység görög istennőjének jelzője
– eredeti jelentése: ‘fiatal zöld hajtás’ /görög/ [a Chloë (< Khlóe < khlóe ‘fiatal zöld hajtás’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Faran (< faran ‘növény (ill. bármi, ami növekszik)’)

KLOTILD
– eredeti jelentése: ‘hír(nev)es’ + ‘harc’ (= ‘harcban híres’) /germán/ [a Clotilde (< Chlotichilda < hlud ‘hír(nev)es’ + hild ‘harc’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Aglorothel (< aglor ‘fényes, ragyogó’ + auth ‘háború, harc, csata, ütközet’ + -el)

KONSTANTINA
– eredeti jelentése: ‘szilárd(jellemű), állhatatos’ /latin/ [a Konstantin (< Constantinus < constans ‘szilárd(jellemű), állhatatos’) férfinév női párja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Thalanis (< thala ‘elszánt, határozott, rendíthetetlen, állhatatos, szilárd jellemű, kitartó’ + dîs ‘nő, asszony’)

KORNÉLIA
– eredeti jelentése: ‘a Cornelius nemzetséghez tartozó’ /latin/ [a Cornelius (< cornu ‘szarv’) nemzetségnévből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Taragnis (< tarag ‘szarv (állaté)’ + dîs ‘nő, asszony’)

KUNIGUNDA
– eredeti jelentése: ‘család, nemzetség’ + ‘harc’ /germán/ [< kuni ‘család, nemzetség’ + gund ‘harc’]
– lehetséges sindarin megfelelője: Nurothiel (< nûr ‘nemzetség’ + auth ‘háború, harc, csata, ütközet’ + iell ‘fiatal lány, leány(zó); lánya vkinek’)

LARA
– eredeti jelentése: ‘Larissza városából való’ /görög/ [a Larissza (< Laris(s)a <? Lárisa ‘fellegvár’) név rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Minasel (< minas ‘vár, erőd(ítmény); város (fellegvárral és központi őrtoronnyal)’ + -el)

LARISSZA
– eredeti jelentése: ‘Larissza városából való’ /görög/ [a Laris(s)a (<? Lárisa ‘fellegvár’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Minasiel (< minas ‘vár, erőd(ítmény); város (fellegvárral és központi őrtoronnyal)’ + iell ‘fiatal lány, leány(zó); lánya vkinek’)

LAURA
– eredeti jelentése: ‘Laurentum városából való’ /latin/ [a Laurencia (< Laurentia <? laurus ‘babér’) név rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Aglariel (< aglar ‘dicsőség’ + ‘(virág)koszorú, (virág)füzér; korona’ + -el)

LÉDA
– eredeti jelentése: ‘?’ /lük-görög/ [a Leda (<? lada ‘feleség’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Herves (< herves ‘feleség, hitves’)

LEILA, LEJLA
– eredeti jelentése: ‘éjszaka’ /arab/ [a Laylah (< laylah ‘éjszaka’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Morwen (< morn ‘sötétség, homály, éjszaka’ + gwên‘hajadon, leány(zó), szűz’)

LENKE
– eredeti jelentése (1): ‘?’ /görög-latin-német-szláv/ [a Lenchen vagy Lenka (< Helene <? helene ‘fáklya’ v. helios ‘nap’, helenos ‘fénylő, ragyogó’ v. selene ‘hold’) névből]
– eredeti jelentése (2): ‘Magdala városából való nő’ /arámi-héber-görög-német-szláv/ [a Lenchen vagy Lenka (< Magdalene < Maghdela < migdal ‘torony’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Narwen (< naur (nar-) ‘láng; tűz’ + gwên‘hajadon, leány(zó), szűz’)

LEONÓRA
– eredeti jelentése (1): ‘?’ /okcitán/ [az Eleonóra (< Eleanor < Eléonore < Aliénor) rövidüléséből]
– eredeti jelentése (2): ‘fény(esség)’ /arab/ [az Eleonóra (< Elinor (El-Nour)) rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Galwen (< gâl ‘fény’ +gwên‘hajadon, leány(zó), szűz’)

LILI
– eredeti jelentése (1): ‘férfi, férj’ /germán-latin/ [a Caroline (< karl ‘férfi, férj’ < *karlon-)becézőjéből]
– eredeti jelentése (2): ‘Isten az eskü’ /héber-görög-latin/ [az Elisabeth (< Elisabet < Elisheba < ’el ‘Isten’ + shava’ ‘esküt tesz’) becézőjéből]
– eredeti jelentése (3): ‘a Julius nemzetséghez tartozó’ /görög-latin/ [a Julia (<? iulus < ioulos ‘pehelyszakállú (= fiatal)’) becézőjéből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Gwinig (< gwîn ‘ifjúság, fiatalság’ + -ig ‘-(cs)ka/-(cs)ke’)

LILIÁNA
– eredeti jelentése (1): ‘férfi, férj’ /germán-latin/ [a Caroline (< karl ‘férfi, férj’ < *karlon-)becézőjéből]
– eredeti jelentése (2): ‘Isten az eskü’ /héber-görög-latin/ [az Elisabeth (< Elisabet < Elisheba < ’el ‘Isten’ + shava’ ‘esküt tesz’) becézőjéből]
– eredeti jelentése (3): ‘a Julius nemzetséghez tartozó’ /görög-latin/ [a Julia (<? iulus < ioulos ‘pehelyszakállú (= fiatal)’) becézőjéből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Gwinigel (< gwîn ‘ifjúság, fiatalság’ + -ig ‘-(cs)ka/-(cs)ke’ + -el)

LILLA
– eredeti jelentése (1): ‘Lüdiából való’ /görög/ [a Lídia (< Lydia) név régi magyar becézőjéből]
– eredeti jelentése (2): ‘a Livius nemzetséghez tartozó’ /latin/ [a Lívia (<? lividus ‘ólomszínű, kékes; irigykedő’) név régi magyar becézőjéből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Luinel (< luin ‘kék’ + -el)

LINDA
– eredeti jelentése: ‘gyenge, lágy, puha’ /germán/ [a lind ‘gyenge, lágy, puha’ szóelemet tartalmazó germán eredetű nevek becézőjéből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Maewen (< mae ‘lágy, puha’ + gwên‘hajadon, leány(zó), szűz’)

LÍVIA
– eredeti jelentése (1): ‘a Livius nemzetséghez tartozó’ /latin/ [a Livius (<? lividus ‘ólomszínű, kékes; irigykedő’) nemzetségnévből]
– eredeti jelentése (2): ‘olajfa’ /latin/ [az Olívia (< oliva ‘olajfa’) név rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Luinien (< luin ‘kék’ + -ien)

LOLA
– eredeti jelentése: ‘szomorúság, fájdalom’ /latin-spanyol/ [a Doloróza (< Dolores < Mater Dolorosa ‘Fájdalmas Szűzanya’) név spanyol becézőjéből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Naethil (< naeth ‘(keserű) bánat, fájdalom, szomorúság’ + -il)

LUCA
– eredeti jelentése: ‘fényes, ragyogó’ v. ‘hajnalban született’ /latin/ [a Lúcia (< Lucia < lux ‘fény, világosság, napvilág’) név régi magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Calan (< calan ‘nap, nappal’)

LÚCIA
– eredeti jelentése: ‘fényes, ragyogó’ v. ‘hajnalban született’ /latin/ [a Lúciusz (< Lucius < lux ‘fény, világosság, napvilág’) férfinév női párja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Calanel (< calan ‘nap, nappal’ + -el)

MAGDA
– eredeti jelentése: ‘Magdala városából való nő’ /arámi-héber-görög/ [a Magdaléna (< Magdalene < Maghdela < migdal ‘torony’) név becéző rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Beredil (< barad ‘nagy, kimagasló építmény (pl. vár, erőd(ítmény), stb.); torony (várban, erődben, városban)’ + -il)
 
MAGDOLNA
– eredeti jelentése: ‘Magdala városából való nő’ /arámi-héber-görög/ [a Magdaléna (< Magdalene < Maghdela < migdal ‘torony’) név magyar alakváltozata]
– lehetséges sindarin megfelelője: Beredril (< barad ‘nagy, kimagasló építmény (pl. vár, erőd(ítmény), stb.); torony (várban, erődben, városban)’ + -ril)

MAJA
– eredete: Maia, a termékenység római istennőjének nevéből
– eredeti jelentése: ‘anya’ /görög-latin/ [a Maia (< maia ‘jó anya, nevelő(anya)’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Naneth (< naneth ‘anya’)

MARCELLA
– eredeti jelentése: ‘Mars istenhez tartozó’ /latin/ [a Marcellus (< Marcus <? mas ‘hím, férfi’) családnévből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Anwen (< anu ‘férfi, hím(nemű)’ + gwên ‘hajadon, leány(zó), szűz’)
 
MARGIT(A)
– eredeti jelentése: ‘gyöngy’ /görög-latin/ [a Margarita (< margarites ‘gyöngy’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Halviriel (< half ‘kagyló’ + mîr ‘ékszer, ékkő, kincs, drága/becses holmi’ + iell ‘fiatal lány, leány(zó); lánya vkinek’)

MARGÓ
– eredeti jelentése: ‘gyöngy’ [a Margit (< Margarita < margarites ‘gyöngy’) név becézőjéből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Halvirieth (< half ‘kagyló’ + mîr ‘ékszer, ékkő, kincs, drága/becses holmi’ + -ieth)

MÁRIA
– eredeti jelentése (1): ‘szeretett, kedvelt’ /egypitomi-héber-görög-latin/ [a Maria (< Mariam < Miriam <? myr ‘szeretett, kedvelt’) név magyar formája]
– eredeti jelentése (2): ‘lázadás, engedetlenség’ v. ‘keserűség’ /héber-görög-latin/ [a Maria (< Mariam < Miriam <? mara ‘lázadó, engedetlen’ v. mar ‘keserű’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Meleth (< meleth ‘szeretet’)

MARIANN(A)
– eredeti jelentése (1): ‘szeretett, kedvelt’ v. lázadás, engedetlenség’ v. ‘keserűség’ /egypitomi-héber-görög-latin/ [a Mariam (< Miriam <? myr ‘szeretett, kedvelt’ v. mara ‘lázadó, engedetlen’ v. mar ‘keserű’) névből]
– eredeti jelentése (2): ‘a Marius nemzetséghez tartozó’ /latin/ [a Mariana (<? mas ‘hím, férfi’) név magyar formája]
– eredeti jelentése (3): ‘szeretett, kedvelt’ v. lázadás, engedetlenség’ v. ‘keserűség’ + ‘kedvesség, kegy(elem), jóindulat’ [a Mária (< Maria < Mariam < Miriam <? myr ‘szeretett, kedvelt’ v. mara ‘lázadó, engedetlen’ v. mar ‘keserű’) és Anna (< Hannah < hanan ‘kedves/szívélyes vkihez, kegyel vkit, kegyeskedik vmit megtenni vkinek’) nevek összetételéből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Melethril (< meleth ‘szeretet’ + -ril)

MARICA
– eredeti jelentése: ‘szeretett, kedvelt’ /egypitomi-héber-görög-latin/ [a Mária (< Maria < Mariam < Miriam <? myr ‘szeretett, kedvelt’) magyar becézőjéből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Meldis (< mell ‘drága, kedves, szeretett, kedvelt’ + dîs ‘nő, asszony’)

MARIETTA
– eredeti jelentése: ‘szeretett, kedvelt’ /egypitomi-héber-görög-latin/ [a Mária (< Maria < Mariam < Miriam <? myr ‘szeretett, kedvelt’) kicsinyítőképzős formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Melethig (< meleth ‘szeretet’ + -ig ‘-(cs)ka/-(cs)ke’)

MÁRTA
– eredeti jelentése: ‘úrnő’ /arámi/ [a Martha (< mar ‘úr’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Híril (< híril ‘hölgy, úrnő’)

MARTINA
– eredeti jelentése: ‘Mars istenhez tartozó’ /latin/ [a Martin (< Martinus < Martis <? mas ‘hím, férfi’) férfinév női párja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Enwiel (< anu ‘férfi, hím(nemű)’ + iell ‘fiatal lány, leány(zó); lánya vkinek’)

MATILD(A)
– eredeti jelentése: ‘erő, hatalom’ + ‘harc’ (=‘harcban hatalmas’) /germán/ [a Mahthildis (< maht ‘erő, hatalom’ + hild ‘harc’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Turothel (< tûr ‘győzelem, uralom, hatalom’ + auth ‘háború, harc, csata, ütközet’ + -el)

MÉDEA
– eredeti jelentése: ‘lelményes, éles eszű’ /görög-latin/ [a Medea (< Medeia < medos ‘szándék, terv, elgondolás’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Saeleth (< sael ‘bölcs, okos’ + -eth)

MELINDA
– eredete: Louis d'Ussieux névalkotása
– eredeti jelentése: ‘?’ /görög-germán/ [a mel (<? meli(tos) ‘méz’ v. melas ‘sötét, fekete’) és a lind ‘gyenge, lágy, puha’ szóelemekből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Maelien (< mae ‘puha, lágy’ + glî ‘méz’ + -en)
 
MERCÉDESZ
– eredeti jelentése: ‘fogolykiváltó’ /spanyol/ [a Mercedes (< María de las Mercede ‘Fogolykiváltó Szűz Mária’ < merces ‘díj, bér, fizetés’) név becézőjéből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Danwedhil (< danwedh ‘váltság(díj), kiváltás (fogságból)’ + -il)

MÍRA
– eredeti jelentése: ‘csodálatos, bámulatos’ /latin/ [a Mirabella (< mirabilis ‘csodálatos, bámulatos’) név becézőjéből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Luith (< luith ‘varázs, bűbáj’)

MÍRABELLA
– eredeti jelentése: ‘csodálatos, bámulatos’ /latin/ [a mirabilis szóból]
– lehetséges sindarin megfelelője: Luithien (< luithien ‘igéző szépség, varázslatosan szép nő’)

MIRJAM
– eredeti jelentése (1): ‘szeretett, kedvelt’ /egypitomi-héber-görög-latin/ [a Miriam (<? myr ‘szeretett, kedvelt’) alakváltozata]
– eredeti jelentése (2): ‘lázadás, engedetlenség’ v. ‘keserűség’ /héber-görög-latin/ [a Miriam (<? mara ‘lázadó, engedetlen’ v. mar ‘keserű’) alakváltozata]
– lehetséges sindarin megfelelője: Milieth (< mîl ‘szeretet, ragaszkodás’ + -ieth)

MÓNIKA
– eredeti jelentése (1): ‘istennő’ /pun/
– eredeti jelentése (2): ‘magányos, egyedüli’ /görög/ [a monos ‘egyetlen, egyedüli’ szóból]
– eredeti jelentése (3): ‘intő, figyelmeztető’ /latin/ [a moneo ‘int, figyelmeztet’ szóból]
– lehetséges sindarin megfelelője: Baldis (< bâl ‘istenség, isteni erő’ + dîs ‘nő, asszony’)

NÁDJA
– eredeti jelentése: ‘remény’ /orosz/ [a Nagyezsda (< Nadezhda) név becézőjéből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Estel (< estel ‘remény, bizakodás (mint természetből fakadó, feltétel nélküli bizalom)’)

NAPSUGÁR
– eredeti jelentése: ‘napsugár’ /magyar/ [a napsugár szóból]
– lehetséges sindarin megfelelője: Glawar (< glawar ‘napfény, aranyszínű fény’)

NATÁLIA
– eredeti jelentése: ‘születés(nap)’ /latin/ [a Natalia (< dies natalis Domini ‘az Úr születésének napja’ = karácsony) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Orhiriel (< aur ‘nap (mint egy teljes nap); nappal, napvilág; reggel’ + Hîr ‘Úr’ + iell ‘fiatal lány, leány(zó); lánya vkinek’)

NEFELEJCS
– eredeti jelentése: ‘nefelejcs’ /magyar/ [a nefelejcs (Myosotis) növénynemzetség nevéből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Uilos (< uilos ‘gondoljrámvirág’)

NELLI
– eredeti jelentése (1): ‘?’ /okcitán/ [az Eleonóra (< Eleanor < Eléonore < Aliénor) név becézőjéből]
– eredeti jelentése (2): ‘fény(esség)’ /arab/ [az Eleonóra (< Elinor (El-Nour)) név becézőjéből]
– eredeti jelentése (3): ‘?’ /görög-latin/ [a Heléna (< Helene <? helene ‘fáklya’ v. helios ‘nap’, helenos ‘fénylő, ragyogó’ v. selene ‘hold’) név becézőjéből]
– eredeti jelentése (4): ‘a Cornelius nemzetséghez tartozó’ /latin/ [a Kornélia (< cornu ‘szarv’) név becézőjéből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Teregil (< tarag ‘szarv (állaté)’ + -il)

NIKÉ
– eredete: Niké, a győzelem görög istennőjének nevéből
– eredeti jelentése: ‘győzelem’ /görög/ [a nike szóból]
– lehetséges sindarin megfelelője: Turil (< tûr ‘győzelem, uralom, hatalom’ + -il)

NIKOLETT(A)
– eredeti jelentése: ‘a nép győzelme’ /görög-francia-olasz/ [a Nikol (< nike ‘győzelem’ + laos ‘nép’) név francia kicsinyítőképzős származékának (Nicolette), ill. ennek olasz változatának (Nicoletta) magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Turegnis (< tûr ‘győzelem, uralom, hatalom’ + -eg ‘-(cs)ka/-(cs)ke’ + dîs ‘nő, asszony’)
 
NOÉMI
– eredeti jelentése: ‘gyönyörűségem, boldogságom’ /héber/ [a Naomi (< no’am ‘báj, kellem’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Íreth (< íreth ‘kívánatos/vonzó nő’)

NÓRA
– eredeti jelentése (1): ‘?’ /okcitán/ [az Eleonóra (< Eleanor < Eléonore < Aliénor) név rövidüléséből]
– eredeti jelentése (2): ‘fény(esség)’ /arab/ [az Eleonóra (< Elinor (El-Nour)) név rövidüléséből]
– eredeti jelentése (3): ‘tiszteletreméltó’ /latin/ [a Honór(i)a (< honor ‘tisztelet’) név rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Galen (< gâl ‘fény’ + -en)

OFÉLIA
– jelentése: ‘segítség’ /görög/ [az Ophelia (< opheleia ‘segítség’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Eliadel (< elia- ‘támogat, elősegít, előmozdít, sikerre segít, felvirágoztat’ + -ad ‘-ás/-és’ + -el)

OKTÁVIA
– jelentése: ‘az Octavius nemzetséghez tartozó’ /latin/ [az Oktáv (< Octavius < octavus ‘nyolcadik’) férfinév női párja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Tolothen (< tolothen ‘nyolcadik’)

OLGA
– eredeti jelentése: ‘áldott, szent, (meg)szentelt’ /óészaki-orosz/ [a Helga (< heilagr ‘áldott, szent, (meg)szentelt’ < *kailo- ‘ép, sértetlen’) orosz alakváltozata]
– lehetséges sindarin megfelelője: Aerel (< aer ‘szent’ + -el)

ORSOLYA
– eredeti jelentése: ‘kis medve’ /latin/ [az Ursula (< ursa ‘nőstény medve’) név magyar alakváltozata]
– lehetséges sindarin megfelelője: Medlichel (< medli ‘medve’ + -ch ‘-(cs)ka/-(cs)ke’ + -el)

OTÍLIA
– jelentése: ‘gazdagság, jólét, vagyon’ v. ‘szülőföld’ /germán/ [az Odilia (< aud ‘gazdagság, jólét, vagyon’ v. odal ‘szülőföld’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Maeligil (< maelig ‘gazdagság, bőség’ + -il)

PANDÓRA
– jelentése: ‘mindennel megajándékozott’ /görög/ [a Pandora (< pan ‘minden’ + doron ‘ajándék’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Ilennil (< il ‘összes, minden’ + ann ‘ajándék, adomány’ + -il)

PANKA
– eredeti jelentése: ‘kedvesség, kegy(elem), jóindulat’ /héber/ [a Panna (< Anna < Hannah < hanan ‘kedves/szívélyes vkihez, kegyel vkit, kegyeskedik vmit megtenni vkinek’) név becézőjéből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Faelil (< fael ‘nagylelkű, nemeslelkű, igaz, becsületes (szsz. “jó feával rendelkező”)’ + -il)

PANNA
– eredeti jelentése: ‘kedvesség, kegy(elem), jóindulat’ /héber/ [az Anna (< Hannah < hanan ‘kedves/szívélyes vkihez, kegyel vkit, kegyeskedik vmit megtenni vkinek’) név magyar becézőjéből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Faelel (< fael ‘nagylelkű, nemeslelkű, igaz, becsületes (szsz. “jó feával rendelkező”)’ + -el)

PATRÍCIA
– eredeti jelentése: ‘nemes’ /latin/ [a Patrícius (< Patricius < patricius ‘nemes’) férfinév női párja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Rodwen (< rodwen ‘nemes hajadon/leány(zó)/szűz’)

PAULA
– eredeti jelentése: ‘kis, csekély, kevés’ /latin/ [a Pál (< Paulus < paulus ‘kis, csekély’) férfinév női párja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Nibenel (< niben ‘apró, kicsi(ny), pici, jelentéktelen’ + -el)

PETRA
– eredeti jelentése (1): ‘kő, szikla’ /görög-latin/ [a Péter (< Petrus < Petros < petros ‘kő, szikla’) férfinév női párja]
– eredeti jelentése (2): ‘a Petronius nemzetséghez tartozó’ /etruszk-latin/ [a Petronius (<? petra ‘kő, szikla’) nemzetségnév rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Gondis (< gond ‘nagy kő, szikla’ + dîs ‘nő, asszony’)

PETÚNIA
– eredeti jelentése: ‘petúnia’ /tupi-francia/ [a petúnia (Petunia) (< petun ‘dohány’) növénynemzetség nevéből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Galanes (< galanes ‘pipafű’)

PINTYŐKE
– eredeti jelentése: ‘pinty’ /magyar/ [a pinty madárnévből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Flingil (< flinc ‘pinty’ + -il)

PIROS
– eredeti jelentése (1): ‘piros’ /magyar/ [a piros szóból, eredetileg arc- vagy hajszínre utalva]
– eredeti jelentése (2): ‘régi, hajdani’ /latin/ [a Piroska (< Piriska < Prisca < priscus ‘régi, hajdani’) név becézőjéből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Caran (< caran ‘vörös(lő), piros’)

PIROSKA
– eredeti jelentése: ‘régi, hajdani’ /latin/ [a Piriska (< Prisca < priscus ‘régi, hajdani’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Iorwen (< iaur ‘régi, ősi’ + gwên ‘hajadon, leány(zó), szűz’)

PSZICHÉ
– eredeti jelentése: ‘lélek’ /görög-latin/ [a Psyche (< psykhe ‘lélek’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Faenis (< fae ‘lélek, szellem (ami a testben lakozik)’ + dîs ‘nő, asszony’)

RÁHEL
– eredeti jelentése: ‘(anya)juh, jerke’ /héber/ [a Rachel (< rahel ‘(anya)juh, jerke’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Monis (< *maw ‘bárány’ + dîs ‘nő, asszony’)

RAFAÉLA, RAFAELLA
– eredeti jelentése: ‘Isten meggyógyít’ /héber/ [a Raphael (< rapa’ ‘meggyógyít’ + ’el ‘Isten’) férfinév női párja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Nestahiril (< nesta- ‘meggyógyít’ + Hîr ‘Úr’ + -il)

RAMÓNA
– eredeti jelentése: ‘tanács’ + ‘védelem’ (= ‘okos védelmező’) /germán-spanyol/ [a Rajmund (< Raginmund < ragin ‘tanács’ + mund ‘védelem’) férfinév spanyol változatának (Ramón) női párja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Gurthannel (< gûr ‘szív (erkölcsi értelemben), belső/lelki sugallat/tanács’ + thand ‘pajzs’ + -el)

REBEKA
– eredeti jelentése: ‘biztosított, megerősített’ /héber-görög-latin/ [a Rebecca (< Rhebekka < Rebekah < rabaq ‘szorosan megköt’)név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Gwedhiel (< gwêdh ‘kötés, kötelék’ + iell ‘fiatal lány, leány(zó); lánya vkinek’)

REA
– eredete: Rheanői titán nevéből
– eredeti jelentése: ‘?’ /görög/ [<? rheo ‘folyik, árad’ v. era ‘föld, talaj’ v. rhoa ‘gránátalma’]
– lehetséges sindarin megfelelője: Ioleth (< iôl ‘árvíz, ár(adás)’ + -eth)

REGINA
– eredeti jelentése: ‘királynő’ /latin/ [a regina szóból]
– lehetséges sindarin megfelelője: Rían (< rían ‘királynő’)

RÉKA
– eredeti jelentése (1): ‘víz, patak’ /germán/
– eredeti jelentése (2): ‘tiszta úrnő’ /ótörök/ [az Arikan névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Banheryn (< bân ‘szép, jó, tiszta, romlatlan, mentes minden rossztól és hibától’ + heryn ‘hölgy, úrnő’)

RENÁTA
– eredeti jelentése: ‘megújult, újjászületett’ /latin/ [a Renátó (< Renatus < renatus ‘megújult, újjászületett’) férfinév női párja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Cyrwen (< cyr ‘megújult’ +gwên‘hajadon, leány(zó), szűz’)

RITA
– eredeti jelentése: ‘gyöngy’ /görög-latin/ (a Margherita (< Margarita < margarites ‘gyöngy’) név becézőjéből)
– lehetséges sindarin megfelelője: Míril (< mîr ‘ékszer, ékkő, kincs, drága/becses holmi’ + -il)

ROBERTA
– eredeti jelentése: ‘fényes dicsőség’ /germán/ [a Róbert (< Hrodebert < hrod ‘dicsőség, hírnév’ + ber(a)ht ‘fényes, ragyogó’) férfinév női párja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Aglaren (< aglar ‘dicsőség’ + -en)

ROXÁNA
– eredeti jelentése: ‘fénylő, ragyogó’ v. ‘hajnal, pirkadat’ /perzsa-görög-latin/ [a Roxana (< Rhoxane < Roshanak < raoxšna- ‘fénylő, ragyogó’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Celair (< celair ‘fényes, tündöklő, ragyogó, csillogó’)

RÓZA, RÓZSA
– eredeti jelentése (1): ‘rózsa’ /latin/ [a Rosa (< rosa ‘rózsa’) név magyar formája]
– eredeti jelentése (2): ‘dicsőség, hírnév’ /germán/ [a hrod ‘dicsőség, hírnév’ szóelemmel kezdődő nevek, mint pl. a Roswitha (< hrod ‘dicsőség, hírnév’ + swinth ‘erő(ség)’) rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Meril (< meril ‘rózsa’)

ROZÁLIA
– eredeti jelentése (1): ‘rózsa’ /latin-olasz/ [a Róza (< Rosa < rosa ‘rózsa’) név olasz eredetű továbbképzéséből]
– eredeti jelentése (2): dicsőség, hírnév’ /germán-olasz/ [a Róza (< hrod ‘dicsőség, hírnév’) név olasz eredetű továbbképzéséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Meriliel (< meril ‘rózsa’ + iell ‘fiatal lány, leány(zó); lánya vkinek’)

SÁRA
– eredeti jelentése: ‘hercegnő, fejedelemasszony’ /héber/ [a Sarah (< sara ‘hercegnő, fejedelemasszony’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Brethil (< brethil ‘hercegnő’)

SAROLTA
– eredeti jelentése (1): ‘hermelin’ /török/ [a Sarolt (< Saroldu) név alakváltozata]
– eredeti jelentése (2): ‘férfi, férj’ /germán-latin-francia/ [a Charlotte (< karl ‘férfi, férj’ < *karlon-) név magyarításával]
– lehetséges sindarin megfelelője: Gwecheryn (< gwê‘férfi’ + heryn ‘hölgy, úrnő’)

STEFÁNIA
– eredeti jelentése: ‘korona, (virág)koszorú’ /görög-latin-német / [az István (< Istefán < Stefan < Stephanus < Stephanos < stephanos ‘korona, (virág)koszorú’) férfinév női párja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Richeryn (< ‘(virág)koszorú, (virág)füzér; korona’ + heryn ‘hölgy, úrnő’)

SZABINA
– eredeti jelentése: ‘szabin nő’ /latin/ [a Szabin (< Sabinus <? *seb?-, *sweb?- ‘saját’) férfinév női párja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Garneth (< garn ‘saját, birtok, tulajdon’ + -eth)

SZANDRA
– eredeti jelentése: ‘férfiak véd(elmez)ője/oltalmazója’ /görög-latin-olasz/ [az Alexandra (< alexo ‘elhárít, távol tart, (meg)véd, oltalmaz’ + andros ‘férfinak a…’) olasz becézőjének (Sandra) magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Díriel (< dîr ‘férfi(ak)’ + iell ‘fiatal lány, leány(zó); lánya vkinek’)

SZELÉNA
– eredete: Szeléné görög holdistennő nevéből
– eredeti jelentése: ‘hold’ /görög/ [a Selene (< selene ‘hold’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Ithil (< Ithil ‘Hold (szsz. “a fényesség”)’)

SZELINA
– eredeti jelentése: ‘égi, mennyei’ /latin/ [a Caelinus (< Caelius < caelum, coelum ‘ég, menny’) férfinév női párjának (Celina) magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Menel (< menel ‘ég(bolt), mennybolt (szsz. “csillagrégió”)’)

SZELLŐ
– eredeti jelentése: ‘szellő’ /magyar/ [a szellő szóból]
– lehetséges sindarin megfelelője: Hwestil (< hwest ‘lélegzet, lehelet, fuvallat, szellő’ + -il)

SZELLŐKE
– eredeti jelentése: ‘szellőke’ /magyar/ [a Szellő (< szellő) név -ke kicsinyítőképzővel továbbképzett változata]
– lehetséges sindarin megfelelője: Hwestigel (< hwest ‘lélegzet, lehelet, fuvallat, szellő’ + -ig ‘-(cs)ka/-(cs)ke’ + -el)

SZILVIA
– eredeti jelentése: ‘erdő’ /latin/ [a Silvius (< silva ‘erdő’) férfinév női párjának (Silvia) magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Eryn (< eryn ‘erdő’)

SZIMÓNA
– eredeti jelentése: ‘(meg)hallgat(tat)ás’ /héber-görög/ [a Simon (< Symeon, Simeon < Simon < shama’ ‘(meg)hallgat’) férfinév női párja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Lastadil (< lasta- ‘(meg)hallgat’ + -ad ‘-ás/-és’ + -il)

SZIMONETTA
– eredeti jelentése: ‘(meg)hallgat(tat)ás’ /héber-görög-latin/ [a Szimóna (< shama’ ‘(meg)hallgat’) név olasz kicsinyítőképzős változatának (Simonetta) magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Lastadigel (< lasta- ‘(meg)hallgat’ + -ad ‘-ás/-és’ + -ig ‘-(cs)ka/-(cs)ke’+ -el)

SZONJA
– eredeti jelentése: ‘bölcsesség’ /görög-orosz/ [a Szófia (< Sophia < sophia ‘bölcsesség’ < sophos ‘bölcs’) név orosz becézőjének (Sonya) magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Goldis (< goll ‘bölcs, okos’ + dîs ‘nő, asszony’)

SZTELLA
– eredeti jelentése (1): ‘csillag’ /latin/ [a stella szóból]
– eredeti jelentése (2): ‘pillér, oszlop’ /görög/ [a Styliani (< stylos ‘pillér, oszlop’) név rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Gildis (< gil- ‘fényes/ezüst szikra, csillogó/csillanó fény, csillag’ + dîs ‘nő, asszony’)

TÁLIA
– eredete: Thaleia, a komédia, a színház és a pásztorének múzsájának nevéből
– eredeti jelentése: ‘virulás, virágzás’ /görög/ [a Thalia (< Thaleia < thallein ‘kivirul, virágzik’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Theriadil (< theria- ‘jó erőben/egészségben van, virul, virágzik’ -ad ‘-ás/-és’ + -il)

TAVASZ
– eredeti jelentése: ‘tavasz’ /magyar/ [a tavasz szóból]
– lehetséges sindarin megfelelője: Ethuil (< ethuil ‘tavasz’)

TAVASZKA
– eredeti jelentése: ‘tavasz’ /magyar/ [a Tavasz (< tavasz) név -ka kicsinyítőképzős származéka]
– lehetséges sindarin megfelelője: Ethuilig (< ethuil ‘tavasz’ + -ig ‘-(cs)ka/-(cs)ke’)

TEKLA
– eredeti jelentése: ‘Isten dicsősége’ /görög / [a Thekla (< Theokleia < theos ‘isten(ség)’ + kleos ‘dicsőség’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Hiraglar (< Hîr ‘Úr’ + aglar ‘dicsőség’)

TELMA
– eredete: Marie Corelli írőnő alkotása
– eredeti jelentése: ‘akarat’ /görög / [a Thelma (<? thelema ‘akarat’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Nídhiel (< nîdh ‘eltökélt szándék/akarat’ + iell ‘fiatal lány, leány(zó); lánya vkinek’)

TEODÓRA
– eredeti jelentése: ‘Isten ajándéka’ /görög-latin/ [a Teodor (< Theodorus < Theodoros < theos ‘isten(ség)’ + doron ‘ajándék’) férfinév női párja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Hiranneth (< Hîr ‘Úr’ + ann ‘ajándék, adomány’ + -eth)

TERÉZIA
– eredeti jelentése (1): ‘nyár’ /görög/ [a theros szóból]
– eredeti jelentése (2): ‘arató’ /görög/ [a therizo ‘arat’ szóból]
– eredeti jelentése (3): ‘therasiai’ /görög/ [a Therasia nevű sziget nevéből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Laeriel (< laer ‘nyár’ + iell ‘fiatal lány, leány(zó); lánya vkinek’)

TERÉZ
– eredeti jelentése (1): ‘nyár’ /görög/ [a Terézia (< theros ‘nyár’)rövidüléséből]
– eredeti jelentése (2): ‘arató’ /görög/ [a Terézia (< therizo ‘arat’) rövidüléséből]
– eredeti jelentése (3): ‘therasiai’ /görög/ [a Terézia (< Therasia) rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Laeril (< laer ‘nyár’ + -il)

TERKA
– eredeti jelentése (1): ‘nyár’ /görög/ [a Terézia (< theros ‘nyár’)magyar becézőjéből]
– eredeti jelentése (2): ‘arató’ /görög/ [a Terézia (< therizo ‘arat’) magyar becézőjéből]
– eredeti jelentése (3): ‘therasiai’ /görög/ [a Terézia (< Therasia) magyar becézőjéből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Laer (< laer ‘nyár’)

TILDA
– eredeti jelentése: ‘erő, hatalom’ + ‘harc’ (=‘harcban hatalmas’) /germán/ [a Matild(a) (< Mahthildis < maht ‘erő, hatalom’ + hild ‘harc’) név becéző rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Othel (< auth ‘háború, harc, csata, ütközet’ + -el)

TÍMEA
– eredete: Jókai Mór névalkotása
– eredeti jelentése: ‘öröm, boldogság, jókedv, derű’ /görög-magyar/ [az Euthymia (< euthymia ‘öröm, boldogság, jókedv, derű’)névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Sellas (< sell ‘fiatal lány, leány(zó); lánya vkinek’ + glass ‘öröm, jókedv, vidmság’)

TITÁNIA
– eredeti jelentése: ‘óriás’ /görög-latin/ [a Titania (< titan ‘titán’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Nerethil (< noroth ‘óriás’ + -il)

TITANILLA
– eredeti jelentése: ‘óriás’ /görög-latin/ [a Titania (< titan ‘titán’) név kicsinyítőképzős alakja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Nerethigil (< noroth ‘óriás’ + -ig ‘-(cs)ka/-(cs)ke’ + -il)

TÜNDE
– eredete: Vörösmarty Mihály névalkotása
– eredeti jelentése: ‘tündér’ /magyar/ [a tündér szóból]
– lehetséges sindarin megfelelője: Elleth (< elleth ‘tündelány, tündeleány(zó), tünde nő’)

VALENTINA
– eredeti jelentése: ‘erős, egészséges’ /latin/ [a Valentinus (< valens ‘erős, egészséges’) családnévből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Tharandis (< tharan ‘(élet)erős, erőteljes, élénk, eleven’ + dîs ‘nő, asszony’)

VALÉRIA
– eredeti jelentése: ‘a Valerius nemzetséghez tartozó’ /latin/ [a Valerius (< valeo ‘erős, egészséges’) nemzetségnévből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Alwen (< alu ‘egészséges, életerős’ + gwên‘hajadon, leány(zó), szűz’)

VERA
– eredeti jelentése (1): ‘győzelmet hozó’ /görög-latin/ [a Veronika (< Berenice (< Berenike < Pherenike < phero ‘hoz’ + nike ‘győzelem’)+ vera icon ‘igaz képmás’)  becézőjéből]
– eredeti jelentése (2): ‘tartózkodó, félénk’ v. ‘igaz’ /latin-német/ [a Veréna (< Verena < vereor ‘tart tőle, tiszteletből fél’ v. verus ‘igaz’) név becézőjéből]
– eredeti jelentése (3): ‘hit’ /szláv/ [a vèra szóból]
– lehetséges sindarin megfelelője: Oneth (< oneth ‘adó/adományozó (nő)’)
 
VERBÉNA
– eredeti jelentése: ‘verbéna’ /latin/ [a Verbena (< verbena ‘szentelt helyen szedett fű vagy ág’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Aerelvil (< aer ‘szent’ + golf ‘ág’ + -il)

VERONIKA
– eredeti jelentése: ‘győzelmet hozó’ /görög-latin/ [a Veronica (< Berenice (< Berenike < Pherenike < phero ‘hoz’ + nike ‘győzelem’)+ vera icon ‘igaz képmás’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Turoneth (< tûr ‘győzelem, uralom, hatalom’ + oneth ‘adó/adományozó (nő)’)

VIKTÓRIA
– eredete: Victoria, a győzelem római istennőjének nevéből
– eredeti jelentése: ‘győzelem’ /latin/ [a victoria szóból]
– lehetséges sindarin megfelelője: Túriel (< tûr ‘győzelem, uralom, hatalom’ + iell ‘fiatal lány, leány(zó); lánya vkinek’)

VILMA
– eredeti jelentése: ‘akarat’ + ‘sisak, védelem’ (= ‘erős akaratú védelmező’) /germán/ [a Vilhelma (< Wilhelma < will ‘akarat’ + helm ‘sisak; védelem’) név rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Tholinnel (< thôl ‘sisak’ + inn ‘egyéni szándék/akarat’ + -el)

VIRÁG
– eredeti jelentése: ‘virág’ /magyar/ [a virág szóból a Flóra név magyarosítására]
– lehetséges sindarin megfelelője: Elloth (< elloth ‘egyetlen/egy szál virág (pl. virágzat részeként)’)

VIVIÁNA
– eredeti jelentése: ‘a Vivianus nemzetséghez tartozó’ /latin/ [a Vivianus (<? vivus ‘élő, eleven’) nemzetségnévből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Cuiniel (< cuin ‘élő, életben lévő, eleven’ + iell ‘fiatal lány, leány(zó); lánya vkinek’)

VIVIEN
– eredeti jelentése: ‘a Vivianus nemzetséghez tartozó’ /latin/ [a Viviána (< Vivianus <? vivus ‘élő, eleven’) név alakváltozata]
– lehetséges sindarin megfelelője: Cuinel (< cuin ‘élő, életben lévő, eleven’ + -el)

XÉNIA
– eredeti jelentése: ‘idegen, látogató, vendég’ /görög/ [a Xenia (< xenos ‘idegen, látogató, vendég’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Othol (< othol ‘jövevény, idegen; vendég’)

ZELDA
– eredeti jelentése: ‘?’ /germán-angol/ [a Grizelda (< Griselda <? gris ‘szürke’ + hild ‘harc’) név angol rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Thinnothel (< thind ‘szürke’ + auth ‘háború, harc, csata, ütközet’ + -el)

ZELMA
– eredeti jelentése (1): ‘isteni védelem’ /germán/ [az Anzelma (< ans ‘isten’ + helm ‘sisak; védelem’) név rövidüléséből]
– eredeti jelentése (2): ‘béke’ /arámi-héber/ [a Szalóme (< Salome < shalom ‘béke’)névből]
– eredeti jelentése (3): ‘biztonságban lévő’ /török/ [a Selma (< Salma < salima ‘biztonságban van’)névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Hirtholeth (< Hîr ‘Úr’ + thôl ‘sisak’ + -eth)

ZITA
– eredeti jelentése (1): ‘szerencse, boldogság’ /latin/ [a Felicitász (< Felicitas < felicitas ‘szerencse, boldogság’) név becézőjéből]
– eredeti jelentése (2): ‘leány’ /olasz/ [a cita/zita szóból]
– lehetséges sindarin megfelelője: Alwedis (< alwed ‘szerencsés, sikeres’ + dîs ‘nő, asszony’)

ZOÉ
– eredeti jelentése: ‘élet’ /görög/ [a zoé szóból]
– lehetséges sindarin megfelelője: Cuil (< cuil ‘élet’)

ZOLTÁNA
– eredeti jelentése: ‘szultán, uralkodó’ /török-magyar/ [a Zoltán (< sultan ‘szultán, uralkodó’) férfinév női párja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Condis (< caun ‘herceg, uralkodó, parancsnok, vezér, fejedelem, feje vminek’ + dîs ‘nő, asszony’)

ZÓRA
– eredeti jelentése: ‘hajnal’ /szláv/ [a Zora (< zora ‘hajnal’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Uialeth (< uial ‘szürkület’ + -eth)

ZSANETT
– eredeti jelentése: ‘Jahve kegyelmes’ /héber-görög-latin-francia/ [a Johanna (< yah ‘Jahve’ + hanan ‘kedves/szívélyes vkihez, kegyel vkit, kegyeskedik vmit megtenni vkinek’) francia kicsinyítőképzős változatának (Jeanette) magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Hirfaelig (< Hîr ‘Úr’ +  fael ‘nagylelkű, nemeslelkű, igaz, becsületes (szsz. “jó feával rendelkező”)’ + -ig ‘-(cs)ka/-(cs)ke’)

ZSÓFIA
– eredeti jelentése: ‘bölcsesség’ /görög/ [a Sophia (< sophia ‘bölcsesség’ < sophos ‘bölcs’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Golwen (< goll ‘bölcs, okos’ + gwên‘hajadon, leány(zó), szűz’)

ZSÓKA
– eredeti jelentése: ‘Isten az eskü’ /héber-görög-latin/ [az Erzsébet (< Elisabeth < Elisabet < Elisheba < ’el ‘Isten’ + shava’ ‘esküt tesz’) név Erzsóka becézőjének további rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Gwestigel (< gwest ‘eskü’ + -ig ‘-(cs)ka/-(cs)ke’ + -el)

ZSUZSA
– eredeti jelentése: ‘liliom’ /egyiptomi-héber-görög-latin/ [a Zsuzsanna (< Susanna < Sousanna < Susannah < shoshan ‘liliom’ < sšn ‘lótuszvirág’) név rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Innil (< *innil ‘liliom’)

ZSUZSANNA
– eredeti jelentése: ‘liliom’ /egyiptomi-héber-görög-latin/ [a Susanna (< Sousanna < Susannah < shoshan ‘liliom’ < sšn ‘lótuszvirág’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Innildis (< *innil ‘liliom’ + dîs ‘nő, asszony’)

 

Férfinevek:

ÁBEL
– eredeti jelentése (1): ‘pára, lehelet’ v. ‘hiábavalóság’ /héber/ [az Abel (< hebel ‘pára, lehelet’, habal ‘hiábavalóvá válik’) név magyar formája]
– eredeti jelentése (2): ‘fiú’ /akkád/ [az ablu szóból]
– lehetséges sindarin megfelelője: Thulion (< thûl ‘lélegzet, lehelet’ + iôn fiú; fia (vkinek)’)

ÁBRAHÁM
– eredeti jelentése (1): ‘a sokaság atyja’ /héber/ [az Abraham (<Abram (< ’ab ‘apa’ + rum ‘kiváló, kimagasló’) + hamon ‘számos’) név magyar formája]
– eredeti jelentése (2): ‘az ő védelmük’ /héber/ [az Abraham (< abar ‘megvéd’ + am ‘(az ő) ...-(j)uk, -(j)ük’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Rimadar (< rim ‘tömeg, sokaság, sereg’ + adar ‘apa’)

ADALBERT
– eredeti jelentése: ‘nemes ragyogás’ v. ‘ragyogó nemesség’ /germán/ [< adal ‘nemes’ + ber(a)ht ‘fényes, ragyogó’]
– lehetséges sindarin megfelelője: Araglor (< ar(a)- ‘nemes, előkelő, fő, királyi’ + aglor ‘fényes, ragyogó’)

ÁDÁM
– eredeti jelentése: ‘ember’ /héber/ [az Adam (<’adam ‘ember’, szsz. ‘földből formált’ <’dm ‘készít, létrehoz’, ’adom ‘vörös’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Adan (< adan ‘ember’)

ADOLF
– eredeti jelentése: ‘nemes farkas’ /germán/ [az Adalwolf (< adal ‘nemes’ + wulf ‘farkas’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Draugar (< draug ‘farkas’ + âr ‘király (mint vmely birodalom uralkodója)’)

ADORJÁN
- eredeti jelentése: ‘Adria/Hadria városából való, hadriai’ /illír-latin/ [az Adrián (< Adrianus/Hadrianus < Adria/Hadria < ater ‘sötét, fekete’ v. adur ‘víz, tenger’) régi magyar alakváltozata]
- lehetséges sindarin megfelelője: Aearion (< aear ‘tenger’ + iôn ‘fiú; fia (vkinek)’)

ADRIÁN
– eredeti jelentése: ‘Adria/Hadria városából való, hadriai’ /illír-latin/ [az Adrianus/Hadrianus (< Adria/Hadria < ater ‘sötét, fekete’ v. adur ‘víz, tenger’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Aerion (< aer ‘tenger’ + iôn ‘fiú; fia (vkinek)’)

ÁGOSTON
–eredeti jelentése: ‘tiszteletre méltó, magasztos, fenséges, nagyszerű’ /latin/ [az Augustinus (< Augustus < augustus ‘tiszteletre méltó, magasztos, fenséges, nagyszerű’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Arodion (< arod ‘nemes, előkelő, kiváló, kiemelkedő, nagyszerű’ + iôn ‘fiú; fia (vkinek)’)

AJTONY
– eredeti jelentése: ‘arany’ /török-magyar/
– lehetséges sindarin megfelelője: Malchir (< mall ‘arany (mint fém)’ + hîr ‘úr, mester’)

ÁKOS
– eredeti jelentése: ‘fehér sólyom’ /török-magyar/ [< ak ‘fehér’+ kuş ‘sólyom’]
– lehetséges sindarin megfelelője: Glanthor (< glân ‘fénylő/csillogó/ragyogó fehér’ + thôr ‘sas’)

ALADÁR
– eredeti jelentése (1): ‘öreg’ + ‘híres’ /germán/ [az Aldemar (< ald ‘öreg’ + mari ‘híres’) névből]
– eredeti jelentése (2): ‘öreg’ + ‘hatalom, uralom’ /germán/ [az Aldric (< ald ‘öreg’ + ric ‘hatalom, uralom’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Iordor (< iaur ‘öreg, vén’ + taur ‘király, úr (mint vmely nép törvényes uralkodója)’)

ALAJOS
– eredeti jelentése (1): ‘harcban híres’ /germán-latin-okcitán-francia/ [az Aloysius (< Aloys < Louis < Ludovicus < Chlodovech < Hluodowig < hlud ‘hír(nev)es’ + wig ‘harc, csata’) névből]
– eredeti jelentése (2): ‘mindentudó’ /óészaki/ [az Alvis (< Alvíss < al- ‘minden, egész’ + víss ‘bölcs, okos’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Panthael (< pant ‘teljes, teli, egész’ + sael ‘bölcs, okos’)

ALBERT
– eredeti jelentése: ‘nemes ragyogás’ v. ‘ragyogó nemesség’ /germán/ [az Adalbert (< adal ‘nemes’ + ber(a)ht ‘fényes, ragyogó’) név rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Aglor (< aglor ‘fényes, ragyogó’)

ALEX
– eredeti jelentése: ‘véd(elmez)ő, oltalmazó’ /görög-latin/ [az Alexius (< Alexios, Alexis < alexo ‘elhárít, távol tart, (meg)véd, oltalmaz’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Thannor (< thand ‘pajzs’ + -or)

ALFONZ
– eredeti jelentése (1): ‘nemes’ + ‘kész vmire’ /gót/ [az Adalfuns (< adal ‘nemes’ + funs ‘kész vmire’) névből]
– eredeti jelentése (2): ‘harcra kész’ /gót/ [a Hildefuns (< hild ‘harc’ + funs ‘kész vmire’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Argor (< ar(a)- ‘nemes, előkelő, fő, királyi’ + gôr ‘(élet)erő, tetterő, energia, élénkség, elevenség’)

ALFRÉD
– eredeti jelentése: ‘tündér’ + ‘tanács’ /óangol/ [az Alfred (< Aelfraed < aelf ‘tündér’ + raed ‘tanács’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Elgur (< el(l)- ‘tünde’ + gûr ‘szív (erkölcsi értelemben), belső/lelki sugallat/tanács’)

ÁLMOS
– eredeti jelentése (1): ‘megvett, megvásárolt’ v. ‘vevő, szerző’ /török/
– eredeti jelentése (2): ‘álombeli, megálmodott’ /magyar/ [az álom szóból]
– lehetséges sindarin megfelelője: Lyrion (< lyr ‘álom, látomás, vízió’+ iôn ‘fiú; fia vkinek’)

ALVIN
– eredeti jelentése (1): ‘tündér’ + ‘barát’ /óangol/ [az Aelfwine (< aelf ‘tündér’ + wine ‘barát’) névből]
– eredeti jelentése (2): ‘nemes’ + ‘barát’ /óangol/ [az Aeðelwine (< aeðel ‘nemes’ + wine ‘barát’) névből]
– eredeti jelentése (3): ‘öreg’ + ‘barát’ /óangol/ [az Ealdwine (< eald ‘öreg’ + wine ‘barát’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Elvellon (< elvellon ‘tündebarát’)

AMBRUS
– eredeti jelentése: ‘halhatatlan’ /görög-latin/ [az Ambrosius (< Ambrosios < ambrosios ‘halhatatlan’) név rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Alfirin (< alfirin ‘halhatatlan, el nem múló’)

ANDOR
– eredeti jelentése (1): ‘férfi, férfias’ /görög-latin/ [az András (< Andreas < andreios ‘férfias’ < aner ‘férfi’) régi magyar alakváltozatának (Andorjás) rövidüléséből]
– eredeti jelentése (2): ‘férfias győzelem’ /görög-latin/ [az Andornak (< Andronicus < Andronikos < andros ‘férfinak a …-(j)a(i)/-(j)e(i)’+ nike ‘győzelem’) név rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Diror (< dîr ‘férfi’ + -or)

ANDRÁS
– eredeti jelentése: ‘férfias’ /görög-latin/ [az Andreas (< andreios ‘férfias’ < aner ‘férfi’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Dirion (< dîr ‘férfi’ + iôn ‘fiú; fia vkinek’)

ARISZTID
– eredeti jelentése: ‘legjobb’ /görög-latin/ [az Aristides (< Aristeides < aristos ‘legjobb’ + -ides) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Einion (< ein- ‘kiváló, nagyszerű’ + iôn ‘fiú; fia (vkinek)’)

ARMAND
– eredeti jelentése: ‘hadi férfi’ /germán-francia/ [a Herman (< hari ‘hadsereg’ + man ‘férfi’) név francia változata]
– lehetséges sindarin megfelelője: Gwaithnir (< gwaith ‘csapat (fegyverbíróké), haderő, (had)sereg’ + dîr ‘férfi’)

ÁRMIN
– eredeti jelentése: ‘egész, minden’ v. ‘hadi férfi’ /germán-latin/ [az Arminius (< ermen ‘egész, minden’ v. hari ‘hadsereg’ + man ‘férfi’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Ildir (< il ‘összes, minden’ + dîr ‘férfi’)

ARNOLD
– eredeti jelentése: ‘sas’ + ‘uralom, hatalom’ /germán/ [az Arnwald (< arn ‘sas’ + wald ‘uralom, hatalom’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Thorgund (< thôr ‘sas’ + cund ‘herceg, fejedelem’)

ÁRON
– eredeti jelentése: ‘?’ /egyiptomi-héber/ [az Aaron (<? har ‘hegy’, ’or ‘ragyog’, ’aran ‘élénk, izgatott’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Galador (< galad ‘fény(esség), tündöklés, ragyogás, csillogás; tükröződés, fényvisszaverődés (vmilyen fényes felületről, pl. drágakőről, üvegről, fényezett fémről, vízről, stb.)’ + ôr ‘hegy’)

ÁRPÁD
– eredeti jelentése: ‘árpás’ v. ‘árpácska’ /magyar/ [az árpa szó -d képzős származéka]
– lehetséges sindarin megfelelője: Iochir (< iaw ‘mag, gabona(szem)’ + hîr ‘úr, mester’)

ARTÚR
– eredeti jelentése (1): ‘medve’ + ‘férfi’ v. ‘király’ /kelta/ [az Arthur (<? artos ‘medve’ + viros ‘férfi’ v. rigos ‘király’) név magyar formája]
– eredeti jelentése (2): ‘?’ /latin/ [az Artorius nemzetségnévből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Brogar (< brôg ‘medve’ + âr ‘király (mint vmely birodalom uralkodója)’)

ATTILA
– eredeti jelentése (1): ‘atyuska, apácska’ /gót/ [< atta ‘apa’ + -ila ‘-(cs)ka/-(cs)ke’]
– eredeti jelentése (2): ‘nagy folyó’ /török/ [az Etil (= Volga) folyónévből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Athegnir (< atheg ‘apácska’ + dîr ‘férfi’)

AURÉL
– eredeti jelentése: ‘az Aurelius nemzetséghez tartozó’ /latin/ [az Aurelius (< aureus ‘arany-, aranyból való’) nemzetségnév rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Malwe (< mall ‘arany’ + gwê ‘férfi’)

BALÁZS
– eredeti jelentése: ‘selypítő, dadogó’ /latin/ [a Blasius (< blaesus ‘selypítő, dadogó’) családnévből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Dybedor (< dý- ‘téves, helytelen, hibás’ + ped- ‘szól, beszél, mond’ + -or)

BÁLINT
– eredeti jelentése: ‘erős, egészséges’ /latin/ [a Valentin (< Valentinus < valens ‘erős, egészséges’) név magyar alakváltozata]
– lehetséges sindarin megfelelője: Tharan (< tharan ‘(élet)erős, erőteljes, élénk, eleven’)

BARABÁS
– eredeti jelentése: ‘Abba fia’ /arámi-görög/ [< bar ‘fia vkinek’ v. ‘egyike a vminek/vkiknek’ + Abba (< ’ab ‘apa’)]
– lehetséges sindarin megfelelője: Ederion (< adar ‘apa’ + iôn ‘fiú; fia vkinek’)

BARNA
– eredeti jelentése: ‘a proféta fia, a proféták egyike’ /arámi-héber/ [a Barnabás (< Barnabas < bar ‘fia vkinek’ v. ‘egyike a vminek/vkiknek’ + nabi’ ‘próféta, szószóló’) név magyar rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Cened (< cened ‘látás, nézés’)

BARNABÁS
– eredeti jelentése: ‘a proféta fia, a proféták egyike’ /arámi-héber/ [a Barnabas (< bar ‘fia vkinek’ v. ‘egyike a vminek/vkiknek’ + nabi’ ‘próféta, szószóló’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Cenedir (< cened ‘látás, nézés’ + dîr ‘férfi’)

BÉLA
– eredeti jelentése (1): ‘belső rész’ /magyar/ [a Bél (< bél ‘belső rész’) név kicsinyítőképzős alakja]
– eredeti jelentése (2): ‘fehér’ /szláv/ [a belu szóból]
– eredeti jelentése (3): ‘előkelő’ /török/ [a bojla méltóságnévből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Enedir (< ened ‘vminek a közepe, középpont, mag(ja vminek)’ + dîr ‘férfi’)

BENCE
– eredeti jelentése: ‘győztes’ /latin/ [a Vincentius (< vinco ‘győz, nyer’) név Bencenc alakváltozatának rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Turgon (< tûr ‘győzelem, uralom, hatalom’ + caun ‘herceg, uralkodó, parancsnok, vezér, fejedelem, feje vminek’)

BENDEGÚZ
– eredeti jelentése: ‘ékszer’ /török-magyar/ [a Mundzuk (< munčuq ‘ékszer’) név magyar alakváltozata]
– lehetséges sindarin megfelelője: Mirion (< mîr ‘ékszer, ékkő, kincs, drága/becses holmi’ + iôn ‘fiú; fia vkinek’)

BENEDEK
– eredeti jelentése: ‘áldott’ /latin/ [a Benedictus (< benedictus < benedico ‘dicsér, dicsőit; (meg)áld’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Aeron (< aer ‘szent’ + -on)

BENJÁMIN
– eredeti jelentése: ‘a jobb kéz (v. dél) fia’ /héber/ [a Benjamin (< ben ‘fia vkinek’ v. ‘egyike a vminek/vkiknek’ + yamin ‘jobb kéz; dél’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Fuirion (< fuir ‘jobb (kéz)’ + iôn ‘fiú; fia vkinek’)

BENŐ
– eredeti jelentése (1): ‘áldott’ /latin/ [a Benedek (< Benedictus < benedictus < benedico ‘dicsér, dicsőit; (meg)áld’) név rövidüléséből]
– eredeti jelentése (2): ‘a jobb kéz (v. dél) fia’ /héber/ [a Benjámin (< Benjamin < ben ‘fia vkinek’ v. ‘egyike a vminek/vkiknek’ + yamin ‘jobb kéz; dél’) név rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Iôn (< iôn ‘fiú; fia vkinek’)

BERNÁT
– eredeti jelentése: ‘erős, mint a medve’ /germán/ [a Bernard (< Bernhard < bern, bero ‘medve’ + hard ‘erős, kemény’) név magyar alakváltozata]
– lehetséges sindarin megfelelője: Taronir (< tara (tar-) ‘merev, kemény, erős, szívós, ellenálló’ + graw ‘medve’ + dîr ‘férfi’)

BERTALAN
– eredeti jelentése: ‘Talmai fia’ /arámi-görög-latin/ [a Bartholomaeus (< Bartholomaios < bar ‘fia vkinek’ v. ‘egyike a vminek/vkiknek’ + telem ‘barázda’, talam ‘szánt’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Crission (< criss ‘bevágás, bemetszés, hasíték, hasadék, rés, nyílás’ + iôn ‘fiú; fia vkinek’)

BERTOLD
– eredeti jelentése: ‘fényes, ragyogó’ + ‘uralom, hatalom’ (= ‘pompával uralkodó’) /germán/ [a Berthold (< ber(a)ht ‘fényes, ragyogó’ + wald ‘uralom, hatalom’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Aglorgund (< aglor ‘fényes, ragyogó’ + cund ‘herceg, fejedelem’)

BONIFÁC
– eredeti jelentése: ‘a jó sors embere’ /latin/ [a Bonifatius (< bonum ‘jó’ + fatum ‘végzet’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Maeramarth (< maer ‘jó, kitűnő, kiváló (mint általános dícsérőszó)’ + amarth ‘sors, végzet’)

BOTOND
– eredeti jelentése: ‘botos’ (= ‘buzogányos harcos’) /magyar/ [a bot (= buzogány) szóból]
– lehetséges sindarin megfelelője: Grondir (< grond ‘bunkósbot, buzogány’ + dîr ‘férfi’)

BRÚNÓ
– eredeti jelentése: ‘barna’ /germán/ [a Bruno (< brun ‘barna’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Baran (< baran ‘barna, sárgásbarna, aranybarna’)

CSABA
– eredeti jelentése (1): ‘ajándék’ /török-magyar/
– eredeti jelentése (2): ‘pásztor’ /török-magyar/
– lehetséges sindarin megfelelője: Annor (< ann ‘ajándék, adomány’ + -or)

CSEPEL
– eredeti jelentése: ‘?’ /magyar/ [talán a ‘sarjadék (erdő), bozótos’ v. ‘apró, csenevész’ jelentésű csepl(y)e szóból]
– lehetséges sindarin megfelelője: Cidinn (< cidinn ‘kicsi, apró’)

CSONGOR
– eredeti jelentése: ‘vadászmadár’ /török-magyar/
– lehetséges sindarin megfelelője: Thoron (< thoron ‘sas’)
 
DAGOBERT
– eredeti jelentése: ‘fényes nap’ /germán/ [< daga ‘nap’ + ber(a)ht ‘fényes, ragyogó’]
– lehetséges sindarin megfelelője: Oraglor (< aur ‘nap (mint egy teljes nap); nappal, napvilág; reggel’ + aglor ‘fényes, ragyogó’)

DÁNIEL
– eredeti jelentése: ‘Isten a bírám’ v. ‘Isten ítélete’ /héber/ [a Daniel (< din ‘ítél(kezik)’ + ’el ‘Isten’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Barthahir (< bartha- ‘(el)ítél (vmire), pusztulásra szán’ + Hîr ‘Úr’)

DÁVID
– eredeti jelentése: ‘kedvelt, szeretett’ /héber/ [a David (< dod ‘kedvelt, szeretett’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Meldir (< mell ‘drága, kedves, szeretett, kedvelt’ + dîr ‘férfi’)

DEZSŐ
– eredeti jelentése: ‘óhajtott/kívánt (gyermek)’ /latin/ [a Desiderius (< desiderium ‘kívánás, vágyódás, óhajtás’) név rövidült és kicsinyítőképzővel ellátott változata]
– lehetséges sindarin megfelelője: Irchon (< îr ‘vágyakozás, áhítozás’ + -ch ‘-(cs)ka/-(cs)ke’ + -on)

DOMINIK
– eredeti jelentése: ‘az Úrhoz tartozó’ /latin/ [a Dominicus (< dominus ‘úr, mester’ + -icus ‘-nak/-nek a/az’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Hirvenn (< Hîr ‘Úr’ + benn ‘férfi’)

DOMO(N)KOS
– eredeti jelentése: ‘az Úrhoz tartozó’ /latin/ [a Dominicus (< dominus ‘úr, mester’ + -icus ‘-nak/-nek a/az’) név magyar alakváltozata]
– lehetséges sindarin megfelelője: Hirwe (< Hîr ‘Úr’ + gwê ‘férfi’)

DONÁT
– eredeti jelentése: ‘(Istentől) ajándékozott’ /latin/ [a Donatus (< dono ‘ad, ajándékoz’) név rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Onen (< onen ‘adott, adományozott’)

EDE
– eredeti jelentése: ‘jólét, gazdagság’ /óangol/ [az Edvárd (< Eadweard < ead ‘jólét, gazdagság’ + weard ‘őrzés, őrködés’) név rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Maelig (< maelig ‘gazdagság, bőség’)

EDVIN
– eredeti jelentése: ‘jólét, gazdagság’ + ‘barát’ /óangol/ [az Edwin (< ead ‘jólét, gazdagság’ + wine ‘barát’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Maeligdil (< maelig ‘gazdagság, bőség’ + -dil ‘vmit/vkit kedvelő/szerető, vminek/vkinek a barátja (önzetlen szeretettel, odaadással)’)

EGON
– eredeti jelentése: ‘kard(él), penge’ /germán/ [az Ecke-, ill. Egin- kezdetű nevek, mint pl. az Eckehard (< ag ‘kard(él), penge’ + hard ‘erős, kemény’) rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Hathel (< hathel ‘penge (pallosé v. fejszéé)’)

ELEK
– eredeti jelentése (1): ‘véd(elmez)ő, oltalmazó’ /görög-latin/ [az Alex (< Alexius < Alexios, Alexis < alexo ‘elhárít, távol tart, (meg)véd, oltalmaz’) név magyar megfelelője]
– eredeti jelentése (2): ‘?’ /szláv/ [a Velek névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Thannon (< thand ‘pajzs’ + -on)

ELEMÉR
– eredeti jelentése (1): ‘nagy, sok’ + ‘béke, nyugalom’ /szláv/ [a Velimir (< velii, velje ‘nagy, sok’ + *mir ‘béke, nyugalom’) névből]
– eredeti jelentése (2): ‘nemes’ + ‘híres’ /germán/ [az Elmar (< Adelmar, Adalmar < adal ‘nemes’ + mari ‘híres’) névből]
– eredeti jelentése (3): ‘öreg’ + ‘híres’ /germán/ [az Elmar (< Aldemar < ald ‘öreg’ + mari ‘híres’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Ioraglor (< iaur ‘öreg, vén’ + aglor ‘fényes, ragyogó’)

ELŐD
– eredeti jelentése: ‘elsőszülött’ v. ‘ős’ /magyar/ [az elő szó -d kicsinyítőképzős származéka]
– lehetséges sindarin megfelelője: Minion (< mîn ‘első’ + iôn ‘fiú; fia vkinek’)

ENDRE
– eredeti jelentése: ‘férfi, férfias’ /görög-latin/ [az András (< Andreas < andreios ‘férfias’ < aner ‘férfi’) név alakváltozata]
– lehetséges sindarin megfelelője: Diron (< dîr ‘férfi’ + -on)

ERIK
– eredeti jelentése: ‘egyedüli/örökös uralkodó’ v. ‘örök hatalmas’ /óészaki/ [az Eiríkr (< ei ‘egyetlen, egyedüli’ v. ‘örök(ös), állandó’ + ríkr ‘herceg, uralkodó’ v. ‘hatalmas, gazdag’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Erchon (< er- ‘egy(etlen), egyedüli’ + caun ‘herceg, uralkodó, parancsnok, vezér, fejedelem, feje vminek’)

ERNŐ
– eredeti jelentése: ‘komoly, megfontolt’ /germán/ [az Ernest (< eornost ‘komoly, megfontolt’) név kicsinyítőképzős származékából]
– lehetséges sindarin megfelelője: Idhor (< idhor ‘megfontoltság, meggondoltság, körültekintés’)

ERVIN
– eredeti jelentése (1): ‘a hadsereg barátja’ /germán/ [az Erwin (< Hariwini < hari ‘hadsereg’ + win ‘barát’) név magyar formája]
– eredeti jelentése (2): ‘vadkan erejű barát’ /óangol/ [az Erwin (< Eoforwine < eofor ‘vadkan’ + wine ‘barát’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Gwaithdil (< gwaith ‘csapat (fegyverbíróké), haderő, (had)sereg’ + -dil ‘vmit/vkit kedvelő/szerető, vminek/vkinek a barátja (önzetlen szeretettel, odaadással)’)

EZÉKIEL
– eredeti jelentése: ‘Isten megerősít’ /héber/ [az Ezekiel (< hazaq ‘erős’ + ’el ‘Isten’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Taethahir (< taetha- ‘megköt, odaköt, összeköt, megerősít, odaerősít, rögzít’ + Hîr ‘Úr’)

ÉZSAIÁS
– eredeti jelentése: ‘Jahve a szabadulás’ /héber/ [az Isaias (< Isaiah < yasha’ ‘megment’ + yah ‘Jahve’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Nathahir (< natha- ‘megment (vkit), segítségére siet (vkinek)’ + Hîr ‘Úr’)

FARKAS
– eredeti jelentése: ‘farkas’ /magyar/ [a farkas szóból]
– lehetséges sindarin megfelelője: Garaf (< garaf ‘farkas’)

FÉLIX
– eredeti jelentése: ‘áldott, szerencsés’ /latin/ [a felix szóból]
– lehetséges sindarin megfelelője: Alwedor (< alwed ‘szerencsés, sikeres’ + -or)

FERDINÁND
– eredeti jelentése: ‘kalandor’ /germán/ [a Ferdinand (<? fardi ‘utazás’ + nand ‘bátor, merész’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Lengandir (< lend ‘út,utazás’ + cand ‘merész, vakmerő, bátor’ + dîr ‘férfi’)

FERENC
– eredeti jelentése: ‘francia’ /latin/ [a Franciscus (< francus ‘szabad’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Lainor (< lain ‘szabad, szabaddá tett’ + -or)
 
FLÓRIÁN
– eredeti jelentése: ‘virágos, virágzó’ /latin/ [a Florianus (< Florus < flos ‘virág’) név rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Gwalothron (< gwaloth ‘virág(zat), virágok (mint gyűjtőfogalom, pl. egy növény összes virága)’ + -ron)

FRIGYES
– eredeti jelentése: ‘békés uralkodó’ /germán/ [a frigy szóból a Friedrich (< frid ‘béke’ + ric ‘hatalom, uralom’) név magyarítására]
– lehetséges sindarin megfelelője: Sidor (< sîdh ‘béke’ + taur ‘király, úr (mint vmely nép törvényes uralkodója)’)

FÜLÖP
– eredeti jelentése: ‘lókedvelő’ /görög/ [a Philippos (< philos ‘kedvelője/barátja vminek’ + hippos ‘ló’) név rövidülésének magyar alakváltozata]
– lehetséges sindarin megfelelője: Rochdil (< roch ‘ló’ + -dil ‘vmit/vkit kedvelő/szerető, vminek/vkinek a barátja (önzetlen szeretettel, odaadással)’)

GÁBOR
– eredeti jelentése: ‘Isten embere, Isten bajnoka’ /héber/ [a Gábriel (< Gabriel < gabar ‘erős, hatalmas’, geber ‘férfi’ + ’el ‘Isten’) név alakváltozata]
– lehetséges sindarin megfelelője: Hirthalion (< Hîr ‘Úr’ + thalion ‘hős, dalia, rettenthetetlen (személy)’)
 
GÁSPÁR
– eredeti jelentése: ‘kincstárnok’ /perzsa-héber-latin/ [a Gaspar (<? gizbar < ganzabara ‘kincstárnok’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Maendir (< maen ‘kincs’ + tirn ‘figyelő’)

GEDEON
– eredeti jelentése: ‘(fa)vágó’ /héber/ [a Gideon (< gada’ ‘kivág, ledönt’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Dramhir (< dram ‘ütés, csapás, vágás (baltával, stb.)’ + hîr ‘úr, mester’)  

GELLÉRT
– eredeti jelentése: ‘dárda’ + ‘erős, kemény’ /germán/ [a Gerhard (< ger ‘dárda’ + hard ‘erős, kemény’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Tareith (< tara (tar-) ‘merev, kemény, erős, szívós, ellenálló’ + eith ‘lándzsahegy’) 

GERÉB
– eredeti jelentése: ‘dárda’ + ‘fényes, ragyogó’ /germán/ [a Gerbert (< ger ‘dárda’ + ber(a)ht ‘fényes, ragyogó’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Eithaglor (< eith ‘lándzsahegy’ + aglor ‘fényes, ragyogó’)

GERGELY
– eredeti jelentése: ‘éberen őrködő’ /görög-latin/ [a Gregor (< Gregorius < Gregorios < gregoros ‘éber’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Tirithron (< tirith ‘őrség, őrködés, éberség’ + -ron)

GERGŐ
– eredeti jelentése: ‘éberen őrködő’ /görög-latin/ [a Gergely (< Gregor < Gregorius < Gregorios < gregoros ‘éber’) név becézőjéből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Tirith (< tirith ‘őrség, őrködés, éberség’)

GERZSON
– eredeti jelentése (1): ‘idegen’ /héber/ [a Gershom (< ger ‘idegen’ + shem ‘név’ v. sham ‘itt, ott’) név magyar formája]
– eredeti jelentése (2): ‘száműzött’ /héber/ [a Gershom (< garash ‘elűz’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Edlon (< edlon ‘idegen, kívülálló’)

GÉZA
– eredeti jelentése: ‘hercegecske’ /török-magyar/ [a török dzsebu, dzsevu méltóságnévből származó Gyeücsa névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Ernil (< ernil ‘herceg, fejedelem’)

GOTHÁRD
– eredeti jelentése: ‘Istennel erős’ /germán/ [a Gotthard (< Godehard < god ‘isten’ + hard ‘erős, kemény’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Tarahir (< tara (tar-) ‘merev, kemény, erős, szívós, ellenálló’ + Hîr ‘Úr’)

GUSZTÁV
– eredeti jelentése (1): ‘a gótok támasza’ /óészaki/ [a Gustav (< Gautstafr < gautr ‘gót’ + stafr ‘bot, támasz’) név magyar formája]
– eredeti jelentése (2): ‘vendég’ + ‘dicsőség’ /szláv/ [a Gostislav (< gosti ‘vendég’ + slava ‘dicsőség’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Athalaglar (< athal ‘jövevény, idegen; vendég’ + aglar ‘dicsőség’)

GYÖRGY
– eredeti jelentése: ‘földműves, gazdálkodó’ /görög-latin/ [a Georgius (< Georgios < georgos ‘földműves, gazdálkodó’ < ge ‘föld’ + ergon ‘munka’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Caedas (< cae ‘föld, talaj’ + tass ‘munka, fáradozás’)

GYŐZŐ
– eredeti jelentése: ‘győző, győzedelmes’ /latin/ [a Viktor név fordításából]
– lehetséges sindarin megfelelője: Turion (< tûr ‘győző, győztes, úr, mester’ + iôn ‘fiú; fia vkinek’)

GYULA
– eredeti jelentése: ‘?’ /török-magyar/ [a gyula (< jula ‘fáklya’) méltóságnévből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Nardor (< naur (nar-) ‘láng; tűz’ + taur ‘király, úr (mint vmely nép törvényes uralkodója)’)

HENRIK
– eredeti jelentése: ‘ház, otthon’ + ‘hatalom, uralom’ (= ‘a ház ura’) /germán-latin-francia/ [a Henricus (< Heinrich < Heimirich < heim ‘ház, otthon’ + ric ‘hatalom, uralom’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Herdir (< herdir ‘úr, mester’)

HETÉNY
– eredeti jelentése: ‘a hetedik gyerek’ /magyar/ [?a hét számnévből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Othuion (< othui ‘hetedik’ + iôn ‘leszármazott, utód, ivadék, sarj’)

HUGÓ
– eredeti jelentése: ‘elme, lélek, gondolat’ /germán-latin/ [a Hugh (< hugu ‘elme, lélek, gondolat’) név latinizált formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Innor (< inn ‘szándék, akarat, szív, vágy, gondolat’ + -or)

IGNÁC
– eredeti jelentése: ‘?’ /etruszk-latin/ [az Ignatius (< Egnatius + ignis ‘tűz’) név rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Narvenn (< naur (nar-) ‘tűz’ + benn ‘férfi’)

IMRE
– eredeti jelentése (1): ‘munka, fáradozás’+ ‘hatalom, uralom’ (= ‘dolgos uralkodó’) /germán/ [az Emmerich (< Amalrich < amal ‘munka, fáradozás’+ ric ‘hatalom, uralom’) névből]
– eredeti jelentése (2): ‘egész, minden’+ ‘hatalom, uralom’ /germán/ [az Emmerich (< Ermenrich < ermen ‘egész, minden’+ ric ‘hatalom, uralom’) névből]
– eredeti jelentése (3): ‘ház, otthon’ + ‘hatalom, uralom’ (= ‘a ház ura’) /germán/ [az Emmerich (< Heimirich < heim ‘ház, otthon’ + ric ‘hatalom, uralom’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Ildor (< il ‘összes, minden’ + taur ‘király, úr (mint vmely nép törvényes uralkodója)’)

ISTVÁN
– eredeti jelentése: ‘korona, (virág)koszorú’ /görög-latin-német/ [az Istefán (< Stefan < Stephanus < Stephanos < stephanos ‘korona, (virág)koszorú’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Richir (< ‘(virág)koszorú, (virág)füzér; korona’ + hîr ‘úr, mester’)

IVÁN
– eredeti jelentése: ‘Jahve kegyelmes’ /héber-görög-latin-szláv/ [a János (< Johannes < Ioannes < Johanan < yah ‘Jahve’ + hanan ‘kedves/szívélyes vkihez, kegyel vkit, kegyeskedik vmit megtenni vkinek’) név szláv formájából (Ioannu), ill. a régi magyar Jovános, Ivános alakjából]
– lehetséges sindarin megfelelője: Hirfaelon (< Hîr ‘Úr’ + fael ‘nagylelkű, nemeslelkű, igaz, becsületes (szsz. “jó feával rendelkező”)’ + -on)

JAKAB
– eredeti jelentése: ‘sarokfogó’, ‘vkinek a sarkában járó’ v. ‘mást kiszorító/kitúró’ /héber-görög-latin/ [a Jacobus (< Iakobos < Jacob < ’aqeb ‘sarok, vég, hátsó rész/oldal’, ’abaq ‘sarkában van vkinek’ v. ‘elfoglalja vkinek a helyét’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Aphadron (< aphad- ‘követ (vkit) (szsz. “vkinek a nyomában/vki mögött jár”)’ + -ron)

JÁNOS
– eredeti jelentése: ‘Jahve kegyelmes’ /héber-görög-latin/ [a Johannes (< Ioannes < Johanan < yah ‘Jahve’ + hanan ‘kedves/szívélyes vkihez, kegyel vkit, kegyeskedik vmit megtenni vkinek’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Hirfaelion (< Hîr ‘Úr’ +  fael ‘nagylelkű, nemeslelkű, igaz, becsületes (szsz. “jó feával rendelkező”)’ + iôn ‘fiú; fia vkinek’)

JENŐ
– eredeti jelentése (1): ‘tanácsadó, bizalmas’ /török-magyar/ [a hatodik honfoglaló törzs nevéből]
– eredeti jelentése (2): ‘ifjú’ v. ‘győző, győzedelmes’ /török-magyar/ [a *je?i ‘új, ifjú’ v. *j??- ‘győz’ szóból]
– lehetséges sindarin megfelelője: Gwindur (< gwîn ‘ifjúság, fiatalság’ + tûr ‘győzelem, uralom, hatalom’)

JEREMIÁS
– eredeti jelentése: ‘Jahve felemel’ /héber/ [a Jeremiah (< rum ‘(fel)emel’ + yah ‘Jahve’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Orthahir (< ortha- ‘(fel)emel’ + Hîr ‘Úr’)

JEROMOS
– eredeti jelentése: ‘szent nevű’ /görög/ [a Hieronymos (< hieros ‘megszentelt’ + onyma ‘név’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Aereneth (< aer ‘szent’ + eneth ‘név’)

JÓNÁS
– eredeti jelentése: ‘galamb’ /héber-görög-latin/ [a Jonas (< Ionas < Jonah < yona ‘galamb’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Cugunir (< cugu ‘galamb’ + dîr ‘férfi’)

JÓZSEF
– eredeti jelentése: ‘(Jahve) hozzáad/gyarapít’ /héber-görög-latin/ [a Joseph(us) (< Ioseph(os) < Joseph < yasap ‘hozzáad, gyarapít’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Eliahir (< elia- ‘támogat, elősegít, előmozdít, sikerre segít, felvirágoztat’ + Hîr ‘Úr’)

KÁLMÁN
– eredeti jelentése (1): ‘megmaradt, életben maradt’ /török-magyar/
– eredeti jelentése (2): ‘?’ /perzsa/ [a Kermán tartomány-, ill. városnévből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Bronathir (< brona- ‘túlél, életben marad, megmarad, fennmarad’ + -ad ‘-ás/-és’ + hîr ‘úr, mester’)

KÁROLY
– eredeti jelentése (1): ‘karvaly’ /török-magyar/ [a karul szóból]
– eredeti jelentése (2): ‘férfi, férj’ /germán-latin/ [a Carolus (< Karl < karl ‘férfi, férj’ < *karlon-) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Gwechir (< gwê‘férfi’ + hîr ‘úr, mester’)

KÁZMÉR
– eredeti jelentése: ‘békeszerző, békehozó’ /szláv/ [a Kazimír (< Kazimierz < *kazati ‘elrendel, kihirdet’ + *mir ‘béke, nyugalom’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Sidhann (< sîdh ‘béke’ + ann ‘ajándék, adomány’)

KELEMEN
– eredeti jelentése: ‘szelíd, jámbor, kegyes’ /latin/ [a Clemens, Clementius (< clemens ‘szelíd, jámbor, kegyes’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Faelchir (< fael ‘nagylelkű, nemeslelkű, igaz, becsületes (szsz. “jó feával rendelkező”)’ + hîr ‘úr, mester’)

KEVIN
– eredeti jelentése: ‘kedvesnek született’ /ír/ [a Caoimhín (< Cóemgein < cóem ‘kedves, nagylelkű" + gein ‘születés’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Faelon (< fael ‘nagylelkű, nemeslelkű, igaz, becsületes (szsz. “jó feával rendelkező”)’ + -on)

KONRÁD
– eredeti jelentése: ‘merész tanács’ /germán/ [a Kuonrat (< kuoni ‘bátor, merész’ + rad ‘tanács’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Berengur (< beren ‘bátor, merész, vakmerő’ + gûr ‘szív (erkölcsi értelemben), belső/lelki sugallat/tanács’)

KONSTANTIN
– eredeti jelentése: ‘szilárd(jellemű), állhatatos’ /latin/ [a Constantinus (< Constans < constans ‘szilárd(jellemű), állhatatos’) név rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Thalanir (< thala ‘elszánt, határozott, rendíthetetlen, állhatatos, szilárd jellemű, kitartó’ + dîr ‘férfi’)

KOPPÁNY
– eredeti jelentése (1): ‘nagy, magas’ /török-magyar/
– eredeti jelentése (2): ‘élenjáró, nemzetségfő’ /török-magyar/ [a kabak ‘homlok, arc, koponya’ szóból]
– lehetséges sindarin megfelelője: Orgund (< orn ‘magas, magas termetű’ + cund ‘herceg, fejedelem’)

KORNÉL
– eredeti jelentése: ‘a Cornelius nemzetséghez tartozó’ /latin/ [a Cornelius (< cornu ‘szarv’) nemzetségnév rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Taragnir (< tarag ‘szarv (állaté)’ + dîr ‘férfi’)

LAJOS
– eredeti jelentése: ‘harcban híres’ /germán-latin-francia/ [a Louis (< Ludovicus < Chlodovech < Hluodowig < hlud ‘hír(nev)es’ + wig ‘harc, csata’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Agloroth (< aglor ‘fényes, ragyogó’ + auth ‘háború, harc, csata, ütközet’)

LÁSZLÓ
– eredeti jelentése: ‘dicsőségben uralkodó’ /szláv/ [a Vladislav (< vladeti ‘uralkodik’ + slava ‘dicsőség’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Turaglar (< tûr ‘győzelem, uralom, hatalom’ + aglar ‘dicsőség’)

LÁZÁR
– eredeti jelentése: ‘Isten segített’ v. ‘akit Isten megsegít’ /héber-görög-latin/ [a Lazarus (< Lazaros < Eleazar < ’el ‘Isten’ + ’azar ‘segít, támogat’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Eithahir (< eitha- ‘enyhít, csillapít (fájdalmat, szenvedést), enyhülést, könnyebbséget szerez (vkinek), megkönnyít, megszabadít (vkit vmitől), (meg)segít (vkit), segítségére siet (vkinek)’ + Hîr ‘Úr’)

LEHEL
– eredeti jelentése: ‘lélek’ /magyar/ [a régi magyar Lél (<? lélek) név későbbi alakváltozata]
– lehetséges sindarin megfelelője: Faenir (< fae ‘lélek, szellem (ami a testben lakozik)’ + dîr ‘férfi’)

LÉNÁRD
– eredeti jelentése: ‘erős, mint az oroszlán’ /germán-francia/ [a Leonárd (< Leonard < Leonhard < lewo ‘oroszlán’ + hard ‘erős, kemény’) név régi magyar alakváltozata]
– lehetséges sindarin megfelelője: Tarowe (< tara (tar-) ‘merev, kemény, erős, szívós, ellenálló’ + raw ‘oroszlán’ + gwê ‘férfi’)

LEÓ
– eredeti jelentése: ‘oroszlán’ /görög/ [a Leon (< leon ‘oroszlán’) név rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Rovenn (< raw ‘oroszlán’ + benn ‘férfi’)

LEONÁRD
– eredeti jelentése: ‘erős, mint az oroszlán’ /germán-francia/ [a Leonard (< Leonhard < lewo ‘oroszlán’ + hard ‘erős, kemény’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Taroven (< tara (tar-) ‘merev, kemény, erős, szívós, ellenálló’ + raw ‘oroszlán’ + benn ‘férfi’)

LEOPOLD
– eredeti jelentése: ‘merész az emberek között’ /germán-francia/ [a Léopold (< Leudbald < leud ‘nép’ + bald ‘merész, bátor’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Berengund (< beren ‘merész, vakmerő, bátor’ + cund ‘herceg, fejedelem’)

LEVENTE
– eredeti jelentése (1): ‘levő(cske), (kis) létező’ /magyar/ [a lesz igéből]
– eredeti jelentése (2): ‘vadász’ /szláv/ [a Lovanta név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Feredir (< feredir ‘vadász’)

LIPÓT
– eredeti jelentése: ‘merész az emberek között’ /germán-francia/ [a Leopold (< Léopold < Leudbald < leud ‘nép’ + bald ‘merész, bátor’) név magyar alakváltozata]
– lehetséges sindarin megfelelője: Berengond (< beren ‘merész, vakmerő, bátor’ + cond ‘herceg, fejedelem’)

LÓRÁND, LÓRÁNT
– eredeti jelentése: ‘híres föld(et birtokló)’ v. ‘híres-merész’ /germán/ [a Roland (< Hrodland < hrod ‘dicsőség, hírnév’ + landa ‘föld’ v. nand ‘bátor, merész’) név magyar alakváltozata]
– lehetséges sindarin megfelelője: Doraglar (< dôr ‘föld, terület, vidék (ahol vmely nép él)’ + aglar ‘dicsőség’)

LŐRINC
– eredeti jelentése: ‘Laurentum városából való’ /latin/ [a Laurentius (<? laurus ‘babér’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Aglarion (< aglar ‘dicsőség’ + ‘(virág)koszorú, (virág)füzér; korona’ + -on)

LÚCIUSZ
– eredeti jelentése: ‘fényes, ragyogó’ v. ‘hajnalban született’ /latin/ [a Lucius (< lux ‘fény, világosság, napvilág’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Calanor (< calan ‘nap, nappal’ + -or)

MAGOR
– eredeti jelentése: ‘magocska’ /magyar/ [a mag szó -r kicsinyítőképzős származéka]
– lehetséges sindarin megfelelője: Iochor (< iaw ‘mag, gabona(szem)’ + -ch ‘-(cs)ka/-(cs)ke’ + -or)

MARCELL
– eredeti jelentése: ‘Mars istenhez tartozó’ /latin/ [a Marcellus (< Marcus <? mas ‘hím, férfi’) családnévből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Anwe (< anu ‘férfi, hím(nemű)’ + gwê ‘férfi’)

MÁRIÓ
– eredeti jelentése: ‘a Marius nemzetséghez tartozó’ /latin-olasz/ [a Máriusz (< Marius <? mas ‘hím, férfi’) név olasz megfelelőjének (Mario) magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Enwion (< anu ‘férfi, hím(nemű)’ + iôn ‘fiú; fia vkinek’)

MÁRK
– eredeti jelentése: ‘Mars istenhez tartozó’ /latin/ [a Márkus (< Marcus <? mas ‘hím, férfi’) név rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Anu (< anu ‘férfi, hím(nemű)’)

MARTIN
– eredeti jelentése: ‘Mars istenhez tartozó’ /latin/ [a Martinus (< Martis <? mas ‘hím, férfi’) név rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Anwor (< anu ‘férfi, hím(nemű)’ + -or)

MARTON, MÁRTON
– eredeti jelentése: ‘Mars istenhez tartozó’ /latin/ [a Martinus (< Martis <? mas ‘hím, férfi’) név rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Anwon (< anu ‘férfi, hím(nemű)’ + -on)

MÁTÉ
– eredeti jelentése: ‘Jahve ajándéka’ /héber-görög-latin/ [a Matthaeus (< Matthias < Matthaios < Mattithiah < mattat ‘ajándék’ + yah ‘Jahve’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Hiranwe (< Hîr ‘Úr’ + ann ‘ajándék, adomány’ + gwê ‘férfi’)

MÁTYÁS
– eredeti jelentése: ‘Jahve ajándéka’ /héber-görög/ [a Matthias (< Matthaios < Mattithiah < mattat ‘ajándék’ + yah ‘Jahve’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Hirannon (< Hîr ‘Úr’ + ann ‘ajándék, adomány’ + -on)

MEDÁRD
– eredeti jelentése: ‘erő, hatalom’ + ‘erős, kemény’ /germán-latin/ [a Medardus (< Machthard < maht ‘erő, hatalom’ + hard ‘erős, kemény’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Taradur (< tara (tar-) ‘merev, kemény, erős, szívós, ellenálló’ + tûr ‘győzelem, uralom, hatalom’) 

MENYHÉRT
– eredeti jelentése: ‘erő(sség)’ + ‘erős, kemény’ /germán/ [a Meinhard (< Meginhard < magan ‘erő(sség)’ + hard ‘erős, kemény’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Targor (< tara (tar-) ‘merev, kemény, erős, szívós, ellenálló’ + gôr ‘(élet)erő, tetterő, energia, élénkség, elevenség’) 

MIHÁLY
– eredeti jelentése: ‘ki (olyan mint az) Isten? /héber/ [a Michael (< mi ‘ki?’ + ke ‘mint’ + ’el ‘Isten’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Manhir (< man ‘mi(t)’ + Hîr ‘Úr’)

MIKLÓS
– eredeti jelentése: ‘a nép győzelme’ /görög-szláv/ [a Nikolaos (< nike ‘győzelem’ + laos ‘nép’) név szláv változatának (Mikuláš, Miklavž) magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Turwaith (< tûr ‘győzelem, uralom, hatalom’ + gwaith ‘nép’)

MIKSA
– eredeti jelentése (1): ‘a nép győzelme’ /görög-szláv/ [a Miklós (< Nikolaos < nike ‘győzelem’ + laos ‘nép’) név magyar becézőjéből]
– eredeti jelentése (2): ‘ki (olyan mint az) Isten?’ /héber/ [a Mihály (< Michael < mi ‘ki?’ + ke ‘mint’ + ’el ‘Isten’) név magyar becézőjéből]
– eredeti jelentése (3): ‘a legnagyobb’ /latin/ [a Maximilián (< Maximilianus < Maximus < maximus ‘legnagyobb’ v. Maximus < maximus ‘legnagyobb’ + Aemilianus < Aemilius < aemulus ‘versengő, vetélkedő’) magyarosított alakja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Turwe (< tûr ‘győzelem, uralom, hatalom’ + gwê ‘férfi’)

MILÁN
– eredeti jelentése: ‘kedves’ /szláv/ [a Milan (< milu ‘kedves’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Milui (< milui ‘kedves, nyájas, barátságos, szívélyes, jóságos, jóindulatú’)

MÓRIC
– eredeti jelentése: ‘mór, szerecsen’ /latin/ [a Mauritius (< Maurus ‘mór, szerecsen’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Grauchir (< graw ‘barna (bőrű), sötét (arcbőr)’ + hîr ‘úr, mester’)

MÓZES
– eredeti jelentése (1): ‘gyer(m)ek’ v. ‘vízből kimentett’ /egyiptomi/ [a Moses (< mes, mesu ‘gyer(m)ek’ v. mo ‘víz’ + uses ‘fulladástól megmentett’) név magyar formája]
– eredeti jelentése (2): ‘(vízből) kihúzott’ v. ‘kölcsön’ /héber/ [a Moses (< masha ‘(vízből) kihúz’ v. mashshe ‘kölcsön’) név magyar formája]
– eredeti jelentése (3): ‘befedett, eltakart’ /görög/ [a Moses (< muo (muso) ‘befed, eltakar’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Henethir (< hên ‘gyer(m)ek’ + ed ‘-ból/-ből, kifelé vhonnan’ + sîr ‘folyó’)

NÁNDOR
– eredeti jelentése (1): ‘nándor’ /magyar/ [a nándor (= dunai bolgár) szóból]
– eredeti jelentése (2): ‘kalandor’ /germán/ [a Ferdinánd (<? fardi ‘utazás’ + nand ‘bátor, merész’) név rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Candir (< cand ‘merész, vakmerő, bátor’ + dîr ‘férfi’)

NOÉ
– eredeti jelentése: ‘pihenés, nyugalom’ /héber/ [a Noah (< nuah ‘pihen, nyugalomban van’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Idhor (< îdh ‘pihenés, nyugvás, nyugalom, béke(sség)’ + -or)

NOEL
– eredeti jelentése: ‘születés(nap)’ /latin-francia/ [a Noël (< noel, nael < dies natalis Domini ‘az Úr születésének napja’ = karácsony) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Orhirion (< aur ‘nap (mint egy teljes nap); nappal, napvilág; reggel’ + Hîr ‘Úr’ + iôn ‘fiú; fia vkinek’)

NORBERT
– eredeti jelentése: ‘északi fény’ /germán/ [< nord ‘észak’ + ber(a)ht ‘fényes, ragyogó’]
– lehetséges sindarin megfelelője: Foraglor (< forn ‘északi, észak-’ + aglor ‘fényes, ragyogó’)

OLIVÉR
– eredeti jelentése (1): ‘tündérsereg’ /germán-latin-francia/ [az Olivier (< oliva ‘olajfa’, olivarius ‘olaj-’ + Alfihar < alf ‘tündér’ + hari ‘hadsereg’) név magyar formája]
– eredeti jelentése (2): ‘az ős ivadéka’ /óészaki/ [az Olaf, Ólafur, Óleifr, stb. nevek (< anu ‘ős(apa)’ + leifr ‘leszármazott, utód, ivadék’) alakváltozata]
– lehetséges sindarin megfelelője: Eledhrim (< eledh ‘tünde’ + rim ‘tömeg, sokaság, sereg’)

ORBÁN
– eredeti jelentése: ‘városi’ /latin/ [az Urban (< Urbanus < urbanus ‘városi’) név magyar alakváltozata]
– lehetséges sindarin megfelelője: Osgund (< ost ‘hozzáértéssel épült v. megerősített vár/erőd(ítmény); fallal körülvett város’ + cund ‘herceg, fejedelem’)

OSZKÁR
– eredeti jelentése (1): ‘isteni lándzsa’ /óangol/ [az Osgar (< os ‘isten(ség)’ + gar ‘lándzsa’) név magyar formája]
– eredeti jelentése (2): ‘szarvaskedvelő’ /kelta/ [az Oscar (< os ‘szarvas’ + cara ‘kedvelő, szerető’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Arasdil (< aras ‘szarvas’ + -dil ‘vmit/vkit kedvelő/szerető, vminek/vkinek a barátja (önzetlen szeretettel, odaadással)’)

OTTÓ
– eredeti jelentése: ‘gazdagság, jólét, vagyon’ /germán/ [az Otto (< Audo, Odo < aud ‘gazdagság, jólét, vagyon’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Maeligor (<  maelig ‘gazdagság, bőség’ + -or)

ÖDÖN
– eredeti jelentése: ‘jó családból való, előkelő származású’ /görög-latin/ [az Eugén (< Eugenius < Eugenios < eugenes ‘jó családból való, előkelő származású’) név magyar alakváltozata]
– lehetséges sindarin megfelelője: Arod (< arod ‘nemes, előkelő, kiváló, kiemelkedő, nagyszerű’)

ÖRS
– eredeti jelentése: ‘férfi, hős’ /török-magyar/ [az er, ir szóból]
– lehetséges sindarin megfelelője: Callon (< callon ‘hős, dalia’)

PÁL
– eredeti jelentése: ‘kis, csekély, kevés’ /latin/ [a Paulus (< paulus ‘kis, csekély, kevés’) családnévből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Niben (< niben ‘apró, kicsi(ny), pici, jelentéktelen’)

PATRIK
– eredeti jelentése: ‘nemes’ /latin/ [a Patrícius (< Patricius < patricius ‘nemes’) név alakváltozata]
– lehetséges sindarin megfelelője: Rodwe (< raud ‘nemes, előkelő, kiváló, kiemelkedő, nagyszerű, fenséges, magasztos, fennkölt’ + gwê ‘férfi’)

PÉTER
– eredeti jelentése: ‘kő, szikla’ /görög-latin/ [a Petrus (< Petros < petros ‘kő, szikla’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Gondir (< gond ‘nagy kő, szikla’ + dîr ‘férfi’)

PONGRÁC
– eredeti jelentése: ‘mindenható erő’ /görög-latin/ [a Pancratius (< Pankratios < pankrates ‘mindenható’ < pan ‘minden’ + kratos ‘erő’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Ilor (< il ‘összes, minden’ + gôr ‘(élet)erő, tetterő, energia, élénkség, elevenség’)

RAFAEL
– eredeti jelentése: ‘Isten meggyógyít’ /héber/ [a Raphael (< rapa’ ‘meggyógyít’ + ’el ‘Isten’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Nestahir (< nesta- ‘meggyógyít’ + Hîr ‘Úr’)

RAJMUND
– eredeti jelentése: ‘tanács’ + ‘védelem’ (= ‘okos védelmező’) /germán/ [a Raginmund (< ragin ‘tanács’ + mund ‘védelem’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Gurthand (< gûr ‘szív (erkölcsi értelemben), belső/lelki sugallat/tanács’ + thand ‘pajzs’)

REGÖS, REGŐS
– eredeti jelentése: ‘énekmondó’ /magyar/ [a regös szóból]
– lehetséges sindarin megfelelője: Lindir (< lindir ‘dalnok’)

RENÁTÓ
– eredeti jelentése: ‘megújult, újjászületett’ /latin-olasz/ [a Renatus (< renatus ‘megújult, újjászületett’) olasz változatának (Renato) magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Cyrwe (< cyr ‘megújult’ + gwê ‘férfi’)

REZSŐ
– eredeti jelentése (1): ‘?’ /magyar/ [a Rézső, Réső családnévből]
– eredeti jelentése (2): ‘dárdával híres’ v. ‘dicső dárdás’ /germán/ [a Roger (< Hrodger, Hrotger < hrod ‘dicsőség, hírnév’ + ger ‘dárda’) név magyar alakváltozata]
– lehetséges sindarin megfelelője: Eithaglar (< eith ‘lándzsahegy’ + aglar ‘dicsőség’)

RICHÁRD
– eredeti jelentése: ‘erős uralkodó’ /germán/ [a Richard (< Ricohard < ric ‘hatalom, uralom’ + hard ‘erős, kemény’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Tarador (< tara (tar-) ‘merev, kemény, erős, szívós, ellenálló’ + taur ‘király, úr (mint vmely nép törvényes uralkodója)’)

RÓBERT
– eredeti jelentése: ‘fényes dicsőség’ /germán/ [a Robert (< Hrodebert < hrod ‘dicsőség, hírnév’ + ber(a)ht ‘fényes, ragyogó’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Aglar (< aglar ‘dicsőség’)

ROLAND
– eredeti jelentése: ‘híres föld(et birtokló)’ v. ‘híres-merész’ /germán/ [a Hrodland (< hrod ‘dicsőség, hírnév’ + landa ‘föld’ v. nand ‘bátor, merész’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Aglardor (< aglar ‘dicsőség’ + dôr ‘föld, terület, vidék (ahol vmely nép él)’)

RUDOLF
– eredeti jelentése: ‘dicső farkas’ /germán/ [a Hrodulf (< hrod ‘dicsőség, hírnév’ + wulf ‘farkas’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Drauglar (< draug ‘farkas’ + aglar ‘dicsőség’)

SALAMON
– eredeti jelentése: ‘teljesség, béke’ /héber-görög/ [a Solomon (< shalem ‘teljes, egész’, shalom ‘teljesség, béke’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Sidhion (< sîdh ‘béke’ + iôn ‘fiú; fia vkinek’)

SÁMSON
– eredeti jelentése: ‘nap’ /héber-görög/ [a Samson (< shemesh ‘nap’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Anorion (< Anor ‘Nap’ + iôn ‘fiú; fia vkinek’)

SAMU
– eredeti jelentése: ‘Isten neve’ v. ‘Isten meghallgatott’ /héber-görög/ [a Sámuel (< Samuel < shem ‘név’ v. shama’ ‘(meg)hallgat’ + ’el ‘Isten’) név magyar becézőjéből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Eneth (< eneth ‘név’)

SÁMUEL
– eredeti jelentése: ‘Isten neve’ v. ‘Isten meghallgatott’ /héber-görög/ [a Samuel (< shem ‘név’ v. shama’ ‘(meg)hallgat’ + ’el ‘Isten’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Enethir (< eneth ‘név’ + Hîr ‘Úr’)

SÁNDOR
– eredeti jelentése: ‘férfiak véd(elmez)ője/oltalmazója’ /görög-latin/ [az Alexander (< Alexandros < alexo ‘elhárít, távol tart, (meg)véd, oltalmaz’ + andros ‘férfinak a ...’) név rövidülésének megmagyarosodott alakja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Thandirion (< thand ‘pajzs’ + dîr ‘férfi(ak)’ + iôn ‘fiú; fia (vkinek)’)

SEBESTYÉN
– eredeti jelentése: ‘Sebastia városából való’ /görög-latin/ [a Sebastianus (< sebastos ‘tiszteletre méltó, magasztos, fenséges, nagyszerű’) név rövidülésének magyaros alakja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Orchelion (< orchal ‘kiváló, kiemelkedő, vki/vmi felett álló, vkinél/vminél különb’ + iôn ‘fiú; fia (vkinek)’)

SEBŐ(K)
– eredeti jelentése: ‘Sebastia városából való’ /görög-latin/ [a Sebestyén (< Sebastianus < sebastos ‘tiszteletre méltó, magasztos, fenséges, nagyszerű’) név régi magyar becézőjéből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Orchal (< orchal ‘kiváló, kiemelkedő, vki/vmi felett álló, vkinél/vminél különb’)

SIMON
– eredeti jelentése (1): ‘(meg)hallgat(tat)ás’ /héber-görög/ [a Simeon, Symeon (< shama’ ‘(meg)hallgat’) névből]
– eredeti jelentése (2): ‘laposorrú’ /görög/ [< simos ‘széles, lapos orral rendelkező’]
– lehetséges sindarin megfelelője: Lastador (< lasta- ‘(meg)hallgat’ + -ad ‘-ás/-és’ + -or)

SZANISZLÓ
– eredeti jelentése: ‘állandó dicsőség’ /szláv/ [a Stanislav (< stani ‘(fenn)áll’ + slava ‘dicsőség’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Himaglar (< him ‘tartós, állandó, maradandó, megingathatatlan, szilárd, biztos’ + aglar ‘dicsőség’)

SZERVÁC
– eredeti jelentése: ‘megmentett, fenntartott’ /latin/ [a Servatius (< servo ‘megment, fenntart’) név rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Hemmendir (< hemmen ‘megtartott, megőrzött’ + dîr ‘férfi’)

SZIGFRID
– eredeti jelentése: ‘győzelem’ + ‘béke’ /germán/ [a Siegfried (< sigu ‘győzelem’ + frid ‘béke’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Turhidhor (< tûr ‘győzelem, uralom, hatalom’ + sîdh ‘béke’ + -or)

SZILÁRD
– eredeti jelentése: ‘szilárd(jellemű), állhatatos’ /latin/ [a Konstantin (< Constantinus < Constans < constans ‘szilárd(jellemű), állhatatos’) név magyarításából]
– lehetséges sindarin megfelelője: Thelion (< thelion ‘állhatatos, kitartó, rendíthetetlen (személy)’)

SZILVESZTER
– eredeti jelentése: ‘erdei’ /latin/ [a Silvester (< silva ‘erdő’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Tauron (< tauron ‘erdőlakó’)

SZÖRÉNY
– eredeti jelentése (1): ‘komoly, szigorú’ /latin/ [a Szeverin (< Severinus < Severus < severus ‘komoly, szigorú’) névből]
– eredeti jelentése (2): ‘mormota’ /török-magyar/ [a Szeveren (< Szever < Sever < sever ‘mormota’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Úlal (< úlal ‘komoly (szsz. “nem nevető”’)

TAMÁS
– eredeti jelentése: ‘iker’ /arámi-görög/ [a Thomas (< to’am ‘iker’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Gwenyn (< gwenyn ‘ikrek’)

TAS
– eredeti jelentése: ‘kő’ /török-magyar/
– lehetséges sindarin megfelelője: Sarnor (< sarn ‘kő, kavics’ + -or)

TEODOR
– eredeti jelentése: ‘Isten ajándéka’ /görög-latin/ [a Theodorus (< Theodoros < theos ‘isten(ség)’ + doron ‘ajándék’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Hirannor (< Hîr ‘Úr’ + ann ‘ajándék, adomány’ + -or)

TEOFIL
– eredeti jelentése: ‘Isten kedveltje; Istent kedvelő’ /görög-latin/ [a Theophilus (< Theophilos  < theos ‘isten(ség)’ + philos ‘kedvelője/barátja vminek’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Hirdil (< Hîr ‘Úr’ + -dil ‘vmit/vkit kedvelő/szerető, vminek/vkinek a barátja (önzetlen szeretettel, odaadással)’)

TIBOR
– eredeti jelentése: ‘Tibur városából való, tiburi’ /latin/ [a Tiborc (< Tiburtius <? *teiba ‘domb’) név rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Tundir (< tund ‘domb, bucka, halom’ + dîr ‘férfi’)

TIHAMÉR
– eredeti jelentése: ‘csend a békességben’ /szláv/ [a Tihomir (< tikh ‘csendesen, nyugodtan’ + *mir ‘béke, nyugalom’)névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Tinhinnir (< tîn ‘csendes’ + sîdh ‘béke’ + dîr ‘férfi’)

TITUSZ
– eredeti jelentése: ‘tiszteletreméltó’ /latin/ [a Titus (<? titulus ‘hír, dicsőség’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Gornhir (< gorn ‘mélyen tisztelt, nagyra becsült’ + hîr ‘úr, mester’)

TIVADAR
– eredeti jelentése: ‘Isten ajándéka’ /görög-latin/ [a Teodor (< Theodorus < Theodoros  < theos ‘isten(ség)’ + doron ‘ajándék’) név magyar alakváltozata]
– lehetséges sindarin megfelelője: Hirandir (< Hîr ‘Úr’ + ann ‘ajándék, adomány’ + dîr ‘férfi’)

TÓBIÁS
– eredeti jelentése: ‘Jahve jó’ /héber-görög/ [a Tobias (< Tobiah < tob ‘jó’ + yah ‘Jahve’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Maerhir (< maer ‘jó, kitűnő, kiváló (mint általános dícsérőszó)’ + Hîr ‘Úr’)

TÖHÖTÖM
– eredeti jelentése: ‘herceg, fejedelem’ /török-magyar/ [a Tühütüm névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Aragund (< ara- (ar-) ‘nemes, előkelő, fő, királyi’ + cund ‘herceg, fejedelem’)

TRISZTÁN
– eredeti jelentése: ‘zavargás, zűrzavar’ /kelta-francia/ [a Tristan (< Drustan + triste ‘szomorú’ <? drest ‘zavargás, zűrzavar’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Naethlam (< naeth ‘(keserű) bánat, fájdalom, szomorúság (szsz. “fogcsikorgatás”)’+ glam ‘fültépő/nagy lárma, lármázás, zajongás, zűrzavaros kiáltozás/ordítozás/üvöltözés (vadaké, barbár népeké, főként az orkoké)’)

UBUL
– eredeti jelentése: ‘elme, lélek, gondolat’ + ‘merész, bátor’ /germán/ [az Ubaldo (< Hugbald < hugu ‘elme, lélek, gondolat’ + bald ‘merész, bátor’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Berenin (< beren ‘merész, vakmerő, bátor’ + inn ‘szándék, akarat, szív, vágy, gondolat’)

VAJK
– eredeti jelentése (1): ‘gazdag, bő’ /török-magyar/ [a Baj név kicsinyítőképzős származéka]
– eredeti jelentése (2): ‘igaz ember’ /török-magyar/ [a Bajik névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Faelor (< fael ‘nagylelkű, nemeslelkű, igaz, becsületes (szsz. “jó feával rendelkező”)’ + -or)

VALENTIN
– eredeti jelentése: ‘erős, egészséges’ /latin/ [a Valentinus (< valens ‘erős, egészséges’) családnévből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Tharandir (< tharan ‘(élet)erős, erőteljes, élénk, eleven’ + dîr ‘férfi’)

VALÉR
– eredeti jelentése: ‘a Valerius nemzetséghez tartozó’ /latin/ [a Valerius (< valeo ‘erős, egészséges’) nemzetségnévből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Alwe (< alu ‘egészséges, életerős’ + gwê ‘férfi’)

VENCEL
– eredeti jelentése: ‘nagyobb dicsőség’ /szláv-német/ [a Wenzel (< Wenceslaus < Veceslav < veche ‘nagyobb’ + slava ‘dicsőség’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Daeraglar (< daer ‘nagy’ + aglar ‘dicsőség’)

VIKTOR
– eredeti jelentése: ‘győző, győzedelmes’ /latin/ [a victor szóból]
– lehetséges sindarin megfelelője: Turon (< tûr ‘győzelem, uralom, hatalom’ + -on)

VILMOS
– eredeti jelentése: ‘akarat’ + ‘sisak, védelem’ (= ‘erős akaratú védelmező’) /germán-latin/ [a Vilhelmus (< Wilhelm < Willahelm < will ‘akarat’ + helm ‘sisak; védelem’) név rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Tholinnor (< thôl ‘sisak’ + inn ‘egyéni szándék/akarat’ + -or)

VINCE
– eredeti jelentése: ‘győztes’ /latin/ [a Vincentius (< vinco ‘győz’) név rövidüléséből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Turgund (< tûr ‘győzelem, uralom, hatalom’ + cund ‘herceg, fejedelem’)

XAVÉR
– eredeti jelentése: ‘xavéri’ /baszk-spanyol/ [a Xavier (< Etxeberria ‘új ház’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Barwain (< bâr ‘ház, lakóhely’ + gwain ‘új’)

ZAKARIÁS
– eredeti jelentése: ‘Jahve emlékezik’ /héber/ [a Zacharias (< zakar ‘emlékezik’ + yah ‘Jahve’) névből]
– lehetséges sindarin megfelelője: Renhir (<*ren- ‘emlékezik (vmire/vkire)’ + Hîr ‘Úr’)

ZALÁN
– eredeti jelentése (1): ‘sós’ /szláv/ (a ‘sós kő’ jelentésű Szalánkemén (Slankamen) helységnévből)
– eredeti jelentése (2): ‘dobó, ütő’ /török-magyar/
– lehetséges sindarin megfelelője: Hadron (< hadron ‘dobó, hajító (lándzsáé, dárdáé)’)

ZENTE
– eredeti jelentése: ‘szent’ /magyar/ [a szent szóból]
– lehetséges sindarin megfelelője: Aerwe (< aer ‘szent’ + gwê ‘férfi’)

ZOLTÁN
– eredeti jelentése: ‘szultán, uralkodó’ /török-magyar/ [a sultan szóból]
– lehetséges sindarin megfelelője: Condir (< caun ‘herceg, uralkodó, parancsnok, vezér, fejedelem, feje vminek’ + dîr ‘férfi’)

ZORÁN
– eredeti jelentése: ‘hajnal’ /szláv/ [a Zóra (< Zora < zora ‘hajnal’) nőinév férfi párja]
– lehetséges sindarin megfelelője: Uialor (< uial ‘szürkület’ + -or)

ZSIGMOND
– eredeti jelentése: ‘győzelmes védelmező’ /germán/ [a Si(e)gmund (< sigu ‘győzelem’ + mund ‘védelem’) név magyar formája]
– lehetséges sindarin megfelelője: Turthand (< tûr ‘győzelem, uralom, hatalom’ + thand ‘pajzs’)

ZSOLT
– eredeti jelentése: ‘szultán, uralkodó’ /török-magyar/ [a Solt (< sultan ‘szultán, uralkodó’) név alakváltozata]
– lehetséges sindarin megfelelője: Caun (< caun ‘herceg, uralkodó, parancsnok, vezér, fejedelem, feje vminek’)

 

Vissza a lap tetejére