Mabeth ar Dangweth

Gyakran ismételt kérdések

 

Általában a sindarinról:

Nyelvtanulás:

GyU- és Hobbit filmek:

Tengwar-írás:

Forrásjegyzék

 

Utolsó frissítés: 2022. január 22.

 

ÁLTALÁBAN A SINDARINRÓL

1. Mi is pontosan az a sindarin?

A sindarin (vagy szürke-tünde nyelv) egyike a nyelvész és író J. R. R. Tolkien által kidolgozott mesterséges nyelveknek, melyet fiktív mitológiájában a középföldei tündék többsége a mindennapi életben beszél.

Vissza

 

2. A sindarin tehát olyasféle nyelv, mint az eszperantó?

Nem egészen. A sindarin egyrészt ún. a priori mesterséges nyelv, azaz szókészlete és nyelvtana az eszperantótól eltérően nem egy már létező nyelven vagy nyelveken alapszik, hanem teljes egészében újonnan lett létrehozva, jóllehet Tolkienre a megformálásakor valós nyelvek is inspirálóan hatottak. Másrészt a tolkieni tünde nyelvek ún. artisztikus (azaz művészi céllal tervezett) nyelvek, melyek részben alkotójuk saját kedvteléséből, esztétikai élvezetből, részben pedig irodalmi indíttatásból születtek meg egy fiktív világ keretein belül, és az eszperantóval ellentétben nem olyan ún. ideális nyelveknek készültek, melyeket mások is könnyedén megtanulhatnak és a mindennapi életben használhatnak.

Vissza

 

3. Hasonlítható-e bármely valós nyelvhez a sindarin?

Igen, a sindarin sok tekintetben a kelta típusú nyelveket idézi, Tolkien ugyanis a hangzását és bizonyos nyelvtani sajátosságait (pl. a mássalhangzó mutációkat) a walesi alapján mintázta meg, amely a finn és az óangol mellett az egyik kedvenc nyelve volt.

Vissza

 

4. Mit jelent az, hogy a sindarinnak "belső" és "külső" fejlődéstörténete van?

A sindarin "belső" története a nyelvnek a mitológián – azaz a fiktív világon – belüli fejlődését írja le (amelyet Tolkien szintén részletesen kidolgozott), azaz hogy hogyan fejlődött ki az ősi, közös tündenyelvből, milyen változásokon esett át az évszázadok során, milyen dialektusai alakultak ki, vagy hogy hogyan hatottak rá más tünde nyelvek. A "külső" történet ezzel szemben a nyelvnek a valós világbeli fejlődésére vonatkozik, azaz hogy az 1910-es években megalkotott, goldogrinnak nevezett nyelvből kiindulva a '30-as, '40-es évek noldorinján át Tolkien végül hogyan jutott el a GyU "klasszikus" sindarin nyelvéig, ahogyan nyelvi és esztétikai ízlése folyamatosan változott az évtizedek során.

Vissza

 

5. Kik beszélik a sindarint Tolkien mitológiájában?

A sindarin eredetileg a szürke-tündék (sindák) nyelve volt, vagyis azoké a telereké, akik a Nagy Utazás során nem tartottak Valinorba a noldákkal, vanyákkal és a többi telerrel, hanem Középfölde nyugati részén, Beleriandban telepedtek le. A sindarint később a Középföldére visszatérő száműzött noldák is átvették mindennapos használatra – miközben saját quenya neveiket is átfordították sindarinra (pl. Q Altariel > S Galadriel), vagy legalább hangzásukban "sindarinizálták" azokat (pl. Q Findecáno > S Fingon) –, egyrészt mivel kisebbségben voltak a sindák között, másrészt mert a doriathi Thingol király (értesülvén az alqualondëi testvérmészárlásról) betiltotta saját nyelvük, a quenya használatát, mely így lassacskán megszűnt élő nyelvként létezni még a noldák között is (kivéve Gondolinban), egyfajta "tünde-latin" lett belőle, melyet kevés kivételtől eltekintve csupán az ünnepségek alkalmával, ill. művészeti és tudományos célokra használtak.

Az eldákon kívül természetesen az emberek egy része is beszélte a sindarint, főként az edánok három házából valók, akik nem csupán a tündékkel, hanem a más házakkal való érintkezés során is előszeretettel használták a nyelvet, sőt sokan közülük éppoly jól ismerték és beszélték azt, mint maguk a tündék. Númenorban a sindarint (amely a lindoni és az eressëai tündékkel való kapcsolat miatt megőrizte eredeti, tiszta formáját) a hanyatlás előtt széles körben használták saját nyelvük, az adúnaic mellett, később azonban a tündékkel való megromlott viszony miatt a használata egyre inkább háttérbe szorult, végül aztán Ar-Gimilzôr a quenyával együtt teljesen be is tiltotta a használatát. A bukást követően a númenori menekültek (dúnadánok) őrizték meg a sindarin nyelv ismeretét és tovább használták azt az általuk Középföldén megalapított két királyságban, Gondorban és Arnorban, ahol ezen a nyelven adtak nevet csaknem minden helységnek, ill. számos magas rangú személynek. A sindarin (Númenorhoz hasonlóan) főként a nemes és tanult réteg nyelve volt, melyet közülük ekkor még sokan a mindennapok nyelveként, egyes családokban pedig anyanyelvi szinten használtak, bár sajátos kiejtéssel. A változások ellenére a nyelv jórészt megőrizte tisztaságát, minthogy ismeretét az ősi idők nyelvi formáinak és szerkezetének megfelelően adták tovább generációról generációra. A sindarint ugyanakkor nem szívesen tanították meg idegeneknek, részben mivel annak ismeretét a númenori származás jelének tartották, részben pedig mert a nyelv elsajátítása a vulgárisnak tartott köznyelvnél (az adúnaicnál, amelyből a később széles körben elterjedő nyugori, azaz a Közös Beszéd kialakult) jóval nagyobb nehézségekbe ütközött. Bár a sindarint beszélő gondori népesség száma erősen lecsökkent a Harmadkor végére (ezek is főleg Minas Tirirthben és a környező településeken, valamint a Dol Amroth-i fejedelemségekben éltek), még így is több ember volt, aki beszélte a nyelvet, mint amennyi sindarin nyelvű tünde ekkortájt Lindonban, Völgyzugolyban és Lórienben együttesen.

Vissza

 

6. Ismeretesek-e dialektusai a sindarinnak?

Igen, az Első Korban nagy általánosságban véve két fő irányvonal alakult ki a nyelv fejlődésében; egy északi és egy déli ág különült el egymástól, amelyeknek földrajzi határát az Ered Wethrin és az Ered Gorgoroth képezte. A nagyobb déli ágon belül további két dialektus volt megkülönböztethető, a középső vagy doriathi, ill. a nyugati vagy falasi nyelvjárás, jóllehet Morgoth visszatérését és Doriath izolálódását megelőzően ezek gyakorlatilag egységesek maradtak a vándorlásoknak és a kölcsönös érintkezésnek köszönhetően, így a közöttük lévő különbségek sem voltak számottevőek. A noldák visszatérésének idejére azonban – akik főként az északi és a nyugati dialektust adoptálták, bár a doriathi is hatással volt rájuk – már a déli dialektusok is kellőképpen eltértek egymástól, habár koránt sem olyan mértékben, hogy az túlságosan meggátolta volna beszélőik egymás közötti kommunikációját. Az egyes dialektusok – a doriathi kivételével – sokat változtak a noldák befolyásának hatására és számos quenya szót, ill. jó néhány quenya jellegzetességet vettek át.

Maga az északi dialektus, melyet északnyugaton Hithlumban, Mithrimben és Dorlominban, északkeleten pedig Ard-galenben (annak pusztulása előtt) és Dorthonion – a későbbi Taur-nu-Fuin – felföldein beszéltek korán elkülönült a többitől, és a beleriandi háborúk, ill. a noldák visszatérésének idejére már jóformán különálló nyelvvé vált, habár azért bizonyos mértékben a többi nyelvjárást beszélők számára is érthető maradt. Számos tekintetben különbözött a déli dialektusoktól, különösen hangzásában. A markánsabb fonológiai különbségek közé tartozott pl. a magánhangzók közötti (ún. intervokalikus) m megőrzése (amelyből a többi dialektusban mh, majd v lett), vagy az a-umlaut (azaz az i és u tőhangzók e-vé, ill. o-vá alakulása a később eltűnő archaikus szóvégi -a hatására), ill. a csücsörítés nélkül képzett ô hang au-vá diftongizálódásának hiánya, pl. NS Dorlomin (Dor-lómin) = S Dorloven, NS Hithlum = S Hithlû, NS Arum = S Araw (Q Oromë). Az északi dialektusról bővebben ld. Ryszard Derdzinski Northern dialect of Sindarin, ill. Roman Rausch The Mithrimin dialect of Sindarin c. cikkét.

A sindarin dialektusai közül a legtisztább és leginkább archaikus a Thingol uralta Doriathban beszélt doriathi nyelvjárás ("doriathrin") volt, ez ugyanis csaknem teljesen ellenállt az idegen nyelvű szavaknak és míg a Rejtett Birodalom fennállt, mentes volt a nolda (quenya) befolyástól. Különösen alaktanában és szókészletében volt konzervatív, pl. megőrizte a főnevek, személyes névmások és igei személyragok duális alakjait, csakúgy mint az általános vagy kollektív (pl. elenath "csillagok", mint az ég összes csillaga), ill. a konkrét többes szám (pl. elin "csillagok", mint néhány vagy sok csillag) közötti éles különbséget. A "standard" sindarintól fonológiájában néhány, de jelentős pontban különbözött, pl. a magánhangzók közötti m spiránssá válásával kialakult mh hang megőrzésével, amely végig megmaradt jellegzetességként egészen Doriath felbomlásáig és a megmaradt sindák, noldák és emberek által beszélt különböző sindarin dialektusok későbbi összekeveredéséig.

Gondolinban, ahol a többi beleriandi birodalomtól eltérően a quenya (mint állami nyelv) még mindig használatban volt (bár a mindennapok nyelve továbbra is a sindarin maradt, lévén a népesség legalább fele sinda származású volt), szintén sajátos dialektusát beszélték a sindarinnak, amely a doriathi nyelvjárástól eltérően számos nyugati és kevés északi elemeket is tartalmazott, valamint – többé-kevésbé sindarinizált formában – számos quenya szót olvasztott magába. (A város neve is a quenya Ondolin(dë) részlegesen sindarinizált formája – a szókezdő g- hang visszaállításával –, a tiszta sindarin alak ugyanis Gon(g)lin(d) lett volna.)

A nagy háborúk idejének "közös sindarinja" (amelynek egységes fejlődését lényegében a noldák biztosították) a nyugati dialektusra épült, habár később, a háborúkat követő időkben a doriathi is erősen befolyásolta azt. Az északi dialektus nagyrészt kihalt, és csupán néhány helység- és személynévben őrződött meg, jóllehet néhány északi szó és nyelvi forma azért belekerült a mindinkább keveréknyelvvé váló közös sindarinba, amely a Sirion torkolatában élő (főleg gondolini és doriathi) menekültek körében is meghonosodott, és amely feltehetőleg nagyrészt a későbbi korok sindarinjának alapját is képezte.

A Másod- és Harmadkorra a sindarinnak jellegzetes, számos nandorin eredetű szót, ill. hely- és személynevet magába olvasztó dialektusa alakult ki Thranduil birodalmában, a Bakacsinerdő északi részén, valamint Lórienben, ahol az a Harmadkor végére feltehetőleg teljesen kiszorította az erdőtündék nyelvét. (Többek között pl. a Legolas név is a tiszta sindarin Laegolas dialektusbeli változata, ahogyan a Lothlórien név is a nandorin eredetű Lóri(n)and-ból származik – a sindarin loth- "virág" előtag hozzáadásával –, a név tiszta sindarin megfelelője ugyanis Lothlewerian(d) vagy Lothlewerien(d) lett volna.) A "standard" sindarint ezidőtájt kétségkívül nyugaton, azaz Völgyzugolyban és Círdan népének körében, Mithlondban beszélték.

Gondorban szintén sajátos helyi változata alakult ki a sindarinnak, amely a nyelvnek a tündék által használt tiszta formájától jól megkülönböztethető volt, különösen hangzását tekintve. Így pl. a nyugoriból hiányzó y hangot a gondoriak többnyire "i"-nek, és nem pedig "ü"-nek ejtették, a számukra szintén idegen hangzású ch réshangból pedig a szavak közepén rendszerint egy lágyabb h (vö. pl. GS Rohan < S Rochann "Rohan", GS Roheryn < S Rocheryn "A Hölgy Paripája ", GS Fen Hollen < S Fen Chollen "Zárt Ajtó"), a szavak végén pedig c (ejtsd: "k") lett. (A sindarin yrch "orkok" szó így pl. a gondori nyelvjárásban nem "ürch"-nek, hanem "irk"-nek hangozhatott.) További jellegzetesség, hogy míg a mediális nth, ñch, mf és lth hangcsoportokból a tiszta sindarinban rendre (zöngétlen, majd zöngés) nn, ññ, m(m), ill. ll fejlődött, addig a gondori dialektusban (a hagyományos, régi írásmódot követve) a réshangok az érintett szavakban újra megjelentek, pl. GS malthorn < S mallorn ("aranyfa"), GS antha- < S anna- ("ad"), stb.

Vissza

 

7. Mit jelent maga a "sindarin" szó?

A sindarin quenya szó, jelentése "a sinda nyelv" (szó szerint "a sindáknak"). Az elnevezés természetesen a noldáktól ered, maguk a sindák feltehetőleg egyszerűen csak edhellen-ként ("tünde") utaltak saját nyelvükre (önmagukra pedig in edhil "a tündék" néven), minthogy kezdetben egyedüli tündék lévén Beleriandban nem ismertek más nyelvet (és népet), így nem is volt szükségük rá, hogy külön szót alkossanak a sajátjukra, megkülönböztetve azt másokétól.

Vissza

 

8. Jó, de akkor mégis mi az a "tünde nyelv"?

A "tünde nyelv", mint fogalom, sokak számára félreértések forrása. Ennek oka alighanem az, hogy a GyU-ban Tolkien egyszerűen "tünde nyelvként" hivatkozik a sindarinra, minthogy a Harmadkorban (amikor is a GyU eseményei játszódnak) a sindarin a középföldei tündék többségének a köznapi életben beszélt nyelve. Mindez azonban ne tévesszen meg senkit, és senki ne gondolja ez alapján, hogy csupán egyetlen egy "tünde nyelv" létezik.

Jegyezzük meg tehát, hogy nincs olyan, hogy "a tünde nyelv" (így nem fogunk tudni "tündéül" sem megtanulni), éppen ugyanúgy, ahogyan önmagában véve germán vagy szláv nyelv sem létezik. Tünde nyelvekről (így többes számban) beszélhetünk legfeljebb (hasonlóan ahogyan germán- vagy szláv nyelvekről), amelyeknek csupán egyike a sindarin, és amelyen kívül Tolkien még számos más tünde nyelvet alkotott meg, ilyen pl. a quenya, a telerin, a nandorin, stb. Ezek közül a sindarin és a quenya azok, amelyek a legjobban kidolgozottak (a többi tünde nyelv csupán töredékes, csekélyke szókinccsel és minimális nyelvtani rendszerrel), és amelyek ennek megfelelően leginkább alkalmasak arra, hogy behatóbban tanulmányozhassuk és (adott keretek között) használhassuk őket.

Vissza

 

9. A sindarin a quenyából fejlődött ki?

Nem. A tünde nyelvek "belső" fejlődéstörténete szerint a sindarin és a quenya két különböző, ám egymással rokon nyelv, mindkettő őse a közös eldarin nyelv, amely abból a kezdetleges tündenyelvből (az ún. primitív quendiánból) fejlődött ki a Cuiviénentől Beleriandig tartó két és fél évszázados utazás során, amelyet a tündék ébredésük után kezdtek el beszélni. A későbbi évszázadok során ebből a közös eldarin nyelvből ágazott le a telerin nyelvcsalád, amelyből aztán többek között a Beleriandban maradt tündék többsége által beszélt sindarin is leszármazott, valamint a quenya, melyet a Valinorba távozott noldák és a vanyák beszéltek.

Vissza

 

10. Mik a legfőbb különbségek a sindarin és a quenya nyelv között?

A két nyelv a Középföldén élő sindák és a Valinorba távozott noldák és vanyák több évezredes különélése miatt különbözőképpen fejlődött és eközben jelentősen eltávolodott egymástól, ennek megfelelően mind hangzásukat, mind nyelvtanukat tekintve igen sokban különböznek egymástól. Általánosságban elmondható, hogy míg a quenya jobban megőrizte az ősi tünde nyelv sajátosságait, addig a sindarin esetében a változások sokkalta radikálisabbak voltak, és – legalábbis kezdetben – igen gyors ütemben zajlottak le. A legfontosabb ilyen változások közé tartozott a szó végi magánhangzók eltűnése, a szavak belsejében, magánhangzók után álló zöngétlen p, t és c zárhangok b-vé, d-vé, ill. g-vé "lágyulása", ill. a zöngés zárhangok (b, d, g) réshangokká alakulása vagy teljes eltűnése (mint pl. a g esetében), továbbá számos magánhangzó megváltozása – gyakran más magánhangzókhoz történő hasonulás következtében. Mindezen változások, ill. a két nyelv közötti fonológiai különbségek jól megfigyelhetők, ha az egyazon szógyökből (ill. a közös ősnyelvből) leszármazó sindarin és quenya szavakat összehasonlítjuk, pl.:

És akkor nézzük meg részletesebben is a két nyelv közötti legfőbb különbségeket:

SINDARIN:

A sindarin a quenyánál keményebb hangzású nyelv, a legtöbb sindarin szó rövid (egy- vagy két szótagú), és általában mássalhangzóra végződik, gyakoriak bennük a különböző mássalhangzó-csoportok (mind a szavak elején, mind a végén). A zöngés b, d és g hangok minden pozícióban megtalálhatók, míg zöngétlen párjaik (p, t, c) a fentebb említett okok miatt csupán a szavak elején. Ezen kívül csak a sindarinban fordulnak elő a ch, dh, th, rh és lh mássalhangzók, az ae, ei, és oe kettőshangzók, valamint az y/ý (ejtsd: "ü/ű", a gondori dialektusban "i/í"), mint magánhangzó.

A sindarin ún. analitikus nyelv, ragok helyett elöljárószavakat használ (pl. na Imladris "Völgyzugolyba", o Imladris "Völgyzugolyból", an Imladris "Völgyzugolynak", stb.), ugyanakkor igei- (pl. gala- "növekedni" > galon "növekszem", galam "növekszünk", stb.) és birtokos személyragok (pl. lam "nyelv" > lammen "nyelvem", lammem "nyelvünk", stb.) itt is vannak. A nyelv fő jellegzetességét a különféle hangzóváltozások, azaz a mutációk képezik, melyek során nem csupán a szavak kezdő mássalhangzói változnak meg attól függően, hogy az adott szó milyen nyelvtani szerepet tölt be a mondatban, ill. hogy milyen másik szó előzi meg azt (pl. perian "hobbit" > berian "hobbitot", i berian "a hobbit", i pheriain "a hobbitok", stb.), hanem a szavak magánhangzói is változáson esnek át a többes számú alak képzésekor (pl. adan "ember" > edain "emberek", orod "hegy" > eryd "hegyek", stb. ). Tipikus sindarin szavak és nevek pl. a galadh, certh, mellon, annûn, êl, Elrond, Galadriel, Aragorn, Gondor, Minas Tirith, Hithaeglir, stb.

Minthogy a Harmadkorban a sindarin a középföldei tündék többségének a mindennapi életben beszélt nyelve, ennek megfelelően a GyU-ban is leginkább ezzel találkozhatunk, így a legtöbb vers, számos mondat, kifejezés, valamint a földrajzi- és személynevek döntő többsége is ezen a nyelven van.

QUENYA:

A quenya a sindarinnál lágyabb hangzású, a szavak a különféle toldalékok miatt (akárcsak a magyarban) igen hosszúak is lehetnek, többségük magánhangzóra végződik, a mássalhangzó-csoportok itt ritkábbak. A zöngés b, d és g hangok csupán a lágyabb nd, mb, és ng formájukban vannak jelen (vagy legfeljebb l és r után), míg a zöngétlen p, t és c hangok a szavak belsejében, magánhangzók után is előfordulhatnak. Csak a quenyában fordul elő a qu (ejtsd: "kv") hangcsoport, az eu, iu és oi kettőshangzók, valamint az y (ejtsd: "j"), mint mássalhangzó.

A magyarhoz hasonlóan a quenya is ún. agglutináló (ragozós) nyelv, esetbe teszi a főnevet, ragokat illeszt hozzájuk (pl. parma "könyv" > parmar "könyvek", parmanya "könyvem", parmanyallo "könyvemből", stb.), és ragozza az igéket is (pl. ala- "növekedni" > alanye "növekszem", alambe "növekszünk", stb.). Tipikus quenya szavak és nevek pl. a lassë, andúnë, noldo, tengwa, vala, Manwë, Ilúvatar, Nenya, Rómenna, Alqualondë, Tániquetil, stb.

A GyU-ban Galadriel siráma (Namarië), néhány kifejezés (pl. Elen síla lúmenn' omentielvo) és a tradicionális tünde nevek találhatók quenya nyelven.

Vissza

 

11. Mi az a goldogrin, ilkorin, ill. noldorin nyelv, és mi közük van a sindarinhoz?

Nos, tudnunk kell, hogy az a walesi vagy kelta hangzású nyelv, amely már a kezdetektől fogva jelen volt Középfölde mitológiájában folyamatosan változott és formálódott Tolkien elképzeléseiben, és több nagyobb koncepcióváltáson is átesett, míg a GyU-ból ismert formája, a sindarin az 1950-es, '60-as években létrejött.

Ennek a nyelvnek a legkorábbi formája, amelyen Tolkien az 1910-es évektől kezdve dolgozott az ún. goldogrin (vagy "gnóma") nyelv volt, melyet a korai koncepció szerint még nem a Beleriandban maradt telerek (vagyis a későbbi sindák), hanem a noldák (ekkori nevükön még "gnómák") beszéltek. Ez a bizonyos goldogrin még számos tekintetben különbözik a későbbi sindarintól, noha hangzásában a két nyelv igen hasonló, pl. mindkettőben gyakoriak a ch és th hangok, a többnyire mássalhangzóra végződő szavak, stb. Bár Tolkien komoly munkát fektetett a goldogrin fejlesztésébe (külön szótárat és nyelvtani összefoglalót is készített hozzá), végül mégis elvetette, ugyanakkor bizonyos nyelvtani sajátosságait (pl. a mássalhangzó mutációkat) később újra felhasználta a sindarinban (ill. annak előzményében, a noldorinban), ahogyan – változatlanul vagy legalábbis felismerhető formában – a szókincs egy részét is.

A goldogrin számos változtatáson esett át a következő két évtizedben, ennek részletei azonban jelenleg még kevéssé ismeretesek. Mindenesetre az 1930-as évek végére, amikor Tolkien befejezte "A Hobbit"-ot és elkezdett dolgozni a GyU-án, az ekkor noldorinnak nevezett nyelv már elérte azt a formáját, amely már nagyon emlékeztet a későbbi sindarinra. (Ebben az időszakban született meg The Etymologies c. írás is, amely több száz primitív tünde szógyöknek a jegyzékét tartalmazza a belőlük leszármazó noldorin, qenya, stb. szavakkal együtt.) Ebben a korai koncepcióban a quenya (azaz ekkor még "qenya") csupán a vanyák (ekkori nevükön "lindák") nyelve volt, a noldák pedig ennek a bizonyos noldorinnak egy archaikus formáját, az ún. ónoldorin nyelvet használták, amiből aztán a Beleriandban maradt telerek (az "ilkorindok") által beszélt ilkorin nyelv hatására (ti. mikor a noldák visszatértek Középföldére) fejlődött volna ki a tulajdonképpeni noldorin nyelv. Később aztán Tolkien a GyU függelékeinek megírása idején változtatott az elképzelésén, és a noldorint a későbbiekben már sindáknak nevezett beleriandi őslakosok nyelvévé tette (azaz lényegében behelyettesítette az ilkorint a noldorinnal, egyben átvéve annak néhány sajátosságát), majd némi revízió után ebből hozta létre a sindarint, amely tehát lényegében felfogható a noldorin "ilkorinizált" változataként. A quenya innentől fogva mind a vanyák, mind pedig a noldák eredeti nyelve lett, akik tehát a történet szerint már csupán adoptálták a sindarint, mikor visszatértek Középföldére.

Vissza

 

12. Mik a legfőbb különbségek a noldorin és a sindarin között?

Bár számos noldorin szó lényegében változatlan formában (és jelentéssel) került később újrafelhasználásra a sindarinban, Tolkien azért jó néhány változtatást is eszközölt, amikor a noldorint revideálta, és létrehozta belőle a sindarint. Ezek közül a legfontosabbak a következők:

Többes szám képzés:

Mutációk:

Egyéb hangzóváltozások:

A fenti szabályok mintájára a The Etymologies sok más noldorin szava is "frissíthető", és ebben a formában a sindarin szókincsének részévé tehető (a változatlan alakjukban átvett noldorin szavakkal együtt), természetesen koránt sem lehetünk biztosak abban, hogy ez összhangban van Tolkien eredeti elképzeléseivel, aki könnyen lehet, hogy a revideálásuk helyett egyszerűen idejétmúltnak tekintette és elvetette volna ezen szavak többségét.

Magáról a témáról egyébként bővebben ld. H. K. Fauskanger The Quest for Standard Sindarin és a Sindarin - the Noble Tongue c. írásait az Ardalambion-on, valamint David Salo A Gateway to Sindarin c. könyvében a Sound Changes in Sindarin Dialects c. fejezetet.

Vissza

 

13. Mik a sindarin legfontosabb forrásai?

A Tolkien életében megjelent művek közül:

A posztumusz megjelent művek közül:

A Tolkien nyelvészeti írásait közzétevő másodlagos források közül:

Vissza

 

14. Mik azok a rövidítések, amik a sindarinnal és más tolkieni nyelvekkel kapcsolatban szoktak előkerülni?

Az elsődleges források rövidítései:

A másodlagos források rövidítései:

A különböző nyelvek rövidítései:

Egyéb:

Vissza

 

15. Mit jelent a csillag (*) szimbólum egyes sindarin szavak előtt?

Leggyakrabban ezzel szokás jelölni azokat a szavakat, amelyek ugyan nem fordulnak elő Tolkien írásaiban (és mint ilyenek természetesen nem is tekinthetők autentikusnak), azonban a megfelelő nyelvtani szabályok figyelembevételével képezhetők a korpusz ismert szavaiból (pl. *gobeth "szótár" < go- "együtt" + peth "szó", a gobel, golas, stb. szavak mintájára), ill. leszármaztathatók, rekonstruálhatók más, rokon tünde nyelvek (mint pl. a quenya) szavai alapján (pl. S *corf < Q corma "gyűrű"), valamint a primitív tünde szógyökökből (pl. *badh- "ítél" < BAD).

A csillag (*) szimbólum ugyanakkor jelölheti az ún. levezetett szavakat is, amelyek a korpusz ismert tulajdonneveiből vagy más szóösszetételekből (pl. *rîf "kéreg" < Fladrif "Kéregirha"), a ragozott vagy a különböző mutációk során módosult szóalakokból (pl. *glân "fehér" < Curunír 'Lân "Fehér Mágus"), vagy éppen noldorin alakjukból (pl. S *aegas < N oegas "hegycsúcs") vezethetők le. Ilyenkor a megkülönböztetés végett a fentebb említett konstruált, ill. rekonstruált szavakat dupla csillaggal (**) vagy felkiáltójellel (!) is szokás jelölni (tehát pl. **corf vagy !corf), jelezvén, hogy ezek (az utóbb említett levezetett szavaktól eltérően) erősen hipotetikus konstrukciók, amelyeket Tolkien jó eséllyel teljesen másként képzelt volna el.

Vissza

 

16. Mi az hogy neo-sindarin?

A neo-sindarin kifejezést azokra a sindarin nyelvű mondatokra, kifejezésekre, hosszabb-rövidebb szövegekre, stb. szokás használni, amelyek nem Tolkien saját alkotásai (azaz nem részei a sindarin korpusznak), vagyis nem tekinthetőek autentikusnak, még akkor sem, ha kizárólag a tolkieni forrásokból ismert szavakból épülnek fel a megismert nyelvtani szabályok alapján. Ilyen tehát bármely általunk vagy mások által készített fordítás, beleértve pl. a GyU-filmekben elhangzó sindarin nyelvű szövegek döntő többségét is.

Vissza

 

NYELVTANULÁS

17. Meg tudok tanulni folyékonyan beszélni sindarinul?

Nem. Tolkien nyelvei nem arra "készültek", hogy bárki (őt magát is beleértve) folyékonyan beszéljen rajtuk és akár a mindennapi életben használja őket. Nyelvészként számára a nyelvek megalkotása és formálása csupán egyfajta játék volt, ami által (mint azt egyik olvasójának írt levelében maga írja) kifejezésre juttathatta személyes nyelvi ízlését és ezek változásait.

A sindarin nyelvtana ehhez nem is eléggé részletesen kidolgozott (Tolkien jelenlegi tudásunk szerint nem készített hozzá külön nyelvtani összefoglalót), így nagyon sok mindenre csak következtetni tudunk a rendelkezésre álló anyagból, ami ráadásul hiányos, rendszertelen és gyakran önmagán belül is ellentmondások tarkítják. Emellett maga a sindarin szókincse is mind méretében (jelenleg mindössze kb. 2200 sindarin szó ismert, aminek ráadásul tekintélyes hányada noldorinból átvett szó), mind stilárisan erősen korlátozott, nagyon sok szónak – köztük gyakran a legalapvetőbbeknek – nem is ismerjük a sindarin megfelelőjét. Ennek oka, hogy Tolkien többnyire mindig csupán azokat a szavakat, kifejezéseket alkotta meg, amelyekre a történet keretein belül éppen szüksége volt (így aztán olyan kiterjedt sindarin szószedetet sem hozott létre, mint amilyet korábban a goldogrin nyelvhez készített), ráadásul ahelyett, hogy folyamatosan bővítgette, majd véglegesítette volna a már meglévő szókincset és nyelvtani rendszert, mindvégig számos alkalommal módosította, revideálta korábbi elképzeléseit, elvetett szavakat és nyelvtani szabályokat hogy aztán újabbakkal helyettesítse őket, melyeket akkor és ott inkább előnyben részesített.

Mindezen felül azt is figyelembe kell venni, hogy Tolkien nyelvészeti anyagai közül még mindig nagyon sok nem került ezidáig publikálásra, így a sindarinról alkotott képünk jelenleg még koránt sem mondható teljesnek.

Vissza

 

18. Jó, de akkor egyáltalán mi értelme van sindarinul tanulni?

Nos, annyira azért nem hiányosak az ismereteink, hogy pl. rövidebb szövegeket vagy verseket (kellően megválasztott szókinccsel) ne tudnák átfordítani vagy megírni rajta. Ráadásul attól még, hogy nem fogunk tudni megtanulni folyékonyan társalogni sindarinul, érdemes lehet behatóbban megismerkedni vele, egyrészt mivel egy nagyon szép és érdekes nyelvről van szó, ami igazi kihívást jelenthet azok számára, akik szeretnek hobbiból új nyelveket megtanulni, másrészt pedig mert a tünde nyelvek kicsit átfogóbb ismeretével az ember még jobban bele tudja magát élni a középföldei történetekbe, amelyek így sokkal hihetőbbekké, megfoghatóbbakká válnak. A sindarin ezen kívül remekül felhasználható szerepjátékokhoz, fanfiction írásához is, vagy akár csak arra hogy nicknevet gyártsunk magunknak a különböző fórumokra, e-mail címhez, stb.

Vissza

 

19. Mennyire bonyolult nyelv a sindarin?

Megtanulni csak annyira nehéz, mint bármely más idegen nyelvet (kinek könnyebb, kinek nehezebb), használni viszont a hiányos nyelvtan és a mindössze néhány ezres szókincs miatt viszont már valóban meglehetősen nehéz.

Vissza

 

20. Hogyan fogjak hozzá a sindarin tanulásához?

Hasonlóan ahhoz, ahogyan akármely más idegen nyelvet kezdenél el tanulni. Át kell olvasni a rendelkezésre álló nyelvtani anyagokat, és persze nem árt beszerezni egy jó szótárat sem. Természetesen nagyon fontos, hogy megbízható, azaz teljes mértékben Tolkien írásain alapuló anyagból tanuljál.

Ha mindez megvan, neki lehet állni gyakorolni, azaz – lévén, hogy anyanyelvi beszélőkkel aligha fogsz tudni társalogni – fordítgatni, és azt lehetőleg folyamatosan és minél többször. A kezdet kezdetén érdemes jó alaposan begyakorolni az olyan alapvető dolgokat, mint pl. hogy hogyan képezzük a főnevek, melléknevek többes számú alakját, hogyan ragozunk el egy-egy igét, vagy hogy mikor, mivé változnak meg a szókezdő mássalhangzók a különböző mutációk során, stb. Ezután jöhetnek a rövidebb kifejezések, egyszerűbb mondatok, végül aztán meg lehet próbálkozni kisebb szövegrészletek, versek, stb. fordításával is. (Az persze nem árt, ha – legalábbis eleinte – valakivel ellenőriztetni is tudod a fordításaid helyességét.)

Vissza

 

21. Hol találhatok sindarin szótárat?

Mindenképp javaslom beszerzésre a Didier Willis-féle Hiswelókë-szótárat, amely angol, német és francia nyelven is elérhető. Ennek létezik egy korai programváltozata, a Dragon Flame, amely azonban mára már kissé elavult, számos új szó és hivatkozás nem szerepel benne (ugyanakkor többek között még mindig remekül lehet használni tengwákra történő átírásra).

A Hiswelókë-szótár mellett ott van még H. K. Fauskanger angol-sindarin szószedete is, amely az Ardalambion-ról tölthető le Parviphith Edhellen néven. (Maga a szószedet egyébként szinte majdnem teljes mértékben David Salo 2004-es A Gateway to Sindarin c. könyvében megtalálható szótárán alapszik.)

Egy nem túl régen megjelent online szótár a Parf Edhellen, amely a wikipédiás cikkekhez hasonlóan bárki által szabadon szerkeszthető. Szintén érdemes használni az Eldamo nevű online lexikont is.

Magyar nyelven az oldalról letölthető sindarin szótárat tudom ajánlani.

Vissza

 

22. Hogyan kell kiejteni a szavakat?

Első körben javaslom elolvasásra a GyU E Függelékét (ha eddig még nem tetted volna meg), amelynek első fele a könyvben szereplő idegen nyelvű (sindarin, quenya, nyugori, stb.) szavak és nevek kiejtésével foglalkozik. Mindenképpen érdemes meghallgatni azt az archív felvételt is, amelyen Tolkien maga szavalja el a GyU-ban is szereplő A Elbereth Gilthoniel c. verset (ld. pl. az alábbi videót), valamint a GyU-filmek sindarin nyelvű dialógusait is (az eredetiekét természetesen, nem a szinkronos változatokét), amelyeket hangfájlok formájában a Gwaith i-Phethdain filmes szekciójában az egyes dialógusok részletes kifejtése mellett (azaz itt) találhatsz meg. Ajánlott felkeresni a realelvish.net oldalon található, hangfájlokkal kiegészített kiejtési útmutatót is. Magyar nyelven az oldalról letölthető sindarin szótár elején olvashatsz a kiejtésről.

A kiejtésről röviden egyébként annyit érdemes tudni, hogy a legtöbb mássalhangzót hasonlóan ejtjük mint a magyarban, ebben többek között kivételt képez a c, amelyet mindig "k"-nak, ill. az s, amelyet "sz"-nek ejtünk, továbbá néhány olyan mássalhangzó, amelyet a latin betűs írásban (ellentétben az "eredeti" tengwar-írással) két betűvel jelölünk, pl. a ch, melyet egy erős "h"-nak ejtünk (mint pl. a "h"-t a magyar "doh" szóban), a ph, ami "f"-nek hangzik, vagy a dh, ill. a th, amelyek ejtése rendre megegyezik az angol "father", ill. "think" szavakban hallott zöngés, ill. zöngétlen "th"-éval.

A magyarhoz hasonlóan a sindarinban is megkülönböztetünk rövid, ill. hosszú magánhangzókat, utóbbiakat a latin betűs írásban ékezetekkel jelöljük, kivéve azon egyszótagú szavak esetén, ahol a tőhangzók különösen megnyúltak, ilyenkor a latin betűs írásban ún. "kalapos" ékezetet használunk, pl. bâr, dûn, êl, stb. (míg a tengwar-írásban nem teszünk különbséget közöttük). A sindarinban (a quenyával ellentétben) az y (ý) is magánhangzó, ez nagyjából a magyar "ü" ("ű")-nek feleltethető meg. Az egyes magánhangzókon kívül hat diftongus (kettőshangzó) is megtalálható a nyelvben, ezek rendre az ae, ai, au, ei, oe és az ui. Minden más magánhangzó-kombináció különálló szótagként ejtendő (pl. pe-ri-ain, Ei-ri-en, stb. ).

Vissza

 

23. Hol találhatok nyelvtani összefoglalót vagy kurzust a sindarinhoz?

A témában H. K. Fauskanger Sindarin - the Noble Tongue c. írása a legjobb, legátfogóbb, ezen kívül Ryszard Derdzinski nyelvtani összefoglalóját (Summary of Sindarin grammar címmel), valamint Thorsten Renk Pedin Edhellen c. sindarin kurzusát is érdemes lehet áttanulmányozni. Utóbbi több nyelven, többek között magyarul is elérhető (a magyar változat a Parma Tyelpelassiva-n kívül a sindarin-hu-ról is letölthető). Magyar nyelven még az általam összeállított nyelvtani összefoglalót tudom ajánlani, amely innét az oldalról tölthető le Parf e-Lam Edhellen néven.

Az internetes anyagon kívül érdemes lehet még beszerezni David Salo A Gateway to Sindarin című, 2004-ben megjelent könyvét is, amely szintén jó áttekintést ad a nyelvről.

Vissza

 

24. Miért van sok egymásnak ellentmondó dolog a különböző nyelvtani összefoglalókban?

Ennek nyilvánvaló oka az, amiről már fentebb is szó esett: a sindarin nyelvtanában igen sok a homályos pont, így a nyelvtani szabályok, a különböző nyelvi formák, szóalakok, stb. jelentős része pusztán feltevéseken alapul, innentől kezdve pedig ki ilyen teóriát állít fel, ki olyat. Ezért is nem jó egyetlen egy anyagot zsinórmértéknek kijelölni, hanem el kell olvasni mindent, ami csak beszerezhető.

Vissza

 

25. Hol olvashatok a sindarin nyelvtanának speciális részeivel foglalkozó nyelvészeti cikkeket?

Pl. az alábbi oldalakon:

Tengwestië
Parma Tyelpelassiva
RealElvish.net
I Lam Arth
Sindanórië

Vissza

 

26. Honnét tanulhatok meg olyan alapvető kifejezéseket mint pl. "Köszönöm!", "Viszlát!", stb. sindarinul?

Egy ilyen hasznos kifejezéseket és fontosabb szavakat tartalmazó összeállítást találhatsz pl. itt az oldalon, a Hasznos sindarin szavak és kifejezések c. lapon.

Vissza

 

27. Hol találhatok sindarin nyelven írt verseket, szövegeket ill. fordításokat (a Tolkien által írtakon kívül)?

Ajánlom figyelmedbe az alábbi oldalakat:

Gwaith i-Phethdain
Parma Tyelpelassiva
Sindanórië
Aglardh

Ezen kívül itt az oldalon is érdemes szétnézned a Versek, szövegrészletek sindarin nyelven c. lapon.

Természetesen ne felejtsük el, hogy ezen szerzemények (lévén, hogy neo-sindarin szövegekről van szó) semmiképpen sem tekinthetők autentikusnak, ráadásul a hiányos nyelvtan és szókészlet miatt szükségszerűen tartalmaznak levezetett, rekonstruált szavakat, ill. hipotetikus nyelvtani szerkezeteket, és mindezek mellet nyilvánvalóan hibáktól sem mindig mentesek.

Vissza

 

28. Vannak olyan oldalak, amiket kerülni kell?

Ha szigorúan a tolkieni tünde nyelvekkel szeretnél foglalkozni, akkor mindenképpen kerüld az ún. "rpg-tünde" nyelveket használó és népszerűsítő szerepjátékos oldalakat, ugyanis az itt prezentált nyelveknek alig vagy szinte semmi köze nincs Tolkien nyelveihez. Ilyen szerepjátékok számára kitalált "rgp-tünde" nyelv pl. a Grey Company által kreált "grelvish", amelyet készítői a sindarin és a quenya "összegyúrásával" hoztak létre, majd bővítettek ki a maguk által kitalált szavakkal és nyelvtani szabályokkal. Egy-egy "grelvish" mondat első ránézésre becsapós lehet, mert olyan, mintha valóban sindarin vagy quenya nyelven íródott volna, ám ha kissé alaposabban megvizsgáljuk őket, akkor könnyen kitűnhet hol lóg ki a lóláb: a gyanúsan sok aposztróf (különösen szavak közepén, vagy olyan szavak elején/végén amelyeket nem előz meg, ill. követ egy másik szó), ill. a dupla l-el kezdődő, vagy duplázott magánhangzókat (pl. aa, uu, stb.) tartalmazó szavak (melyek sem sindarinban, sem quenyában nincsenek) láttán szinte biztosak lehetünk, hogy egy "grelvish" mondattal állunk szemben.

Fogadjuk gyanúval ezen kívül minden olyan oldalt, ahol "tünde szótárat", "tünde nyelvtant" (sic!), stb. kínálnak anélkül, hogy specifikálnák pontosan melyik tolkieni tünde nyelvről is van szó, ugyanis ezen oldalak készítői nagy valószínűség szerint nincsenek teljesen tisztában a dolgokkal, így nem meglepő módon szemrebbenés nélkül vegyítik "tünde nyelv" címszó alatt a sindarint a quenyával (és még ki tudja mi minden mással).

Vissza

 

29. Hol tudom megbeszélni a tanultakat másokkal?

Magyarul a tolkien.hu fórumának Nyelvek és írások topikjában érdemes próbálkozni, és természetesen itt az oldal fórumán is bátran felteheted ilyen irányú kérésedet, kérdésedet.

Vissza

 

30. Szeretnék magamnak sindarin nevet (fórumra nicknévnek, szerepjátékhoz, stb.), mi a teendő?

A legegyszerűbb ha kitalálod, hogy mit jelentsen a név, majd ezt lefordítod vagy lefordíttatod valakivel sindarinra. Ezen kívül használhatod a saját keresztneved sindarin megfelelőjét is, azaz vagy "lefordítod"/"lefordíttatod" a nevedet annak eredeti (görög, latin, stb.) jelentése alapján (erre találhatsz egy próbálkozást itt az oldalon, a Keresztnevek sindarin nyelven c. lapon a leggyakoribb magyar keresztnevek lehetséges sindarin megfelelőivel) vagy pusztán hangtanilag adaptálod azt, hasonlóan ahhoz, ahogyan a "belső" történet szerint a Beleriandba települt noldák is "sindarinizálták" saját quenya neveiket (pl. Q Angaráto > S Angrod, Q Turucáno > S Turgon, Q Findecáno > S Fingon, stb.).

Amit viszont semmiképpen nem ajánlanék, az az online névgenerátorok (pl. The Barrow Downs) használata, ezek ugyanis nem fordítják le ténylegesen a beírt nevet, hanem a legjobb esetben is csupán véletlenszerűen dobálnak össze sindarin és/vagy quenya szóelemeket valamely egyszerűbb algoritmus alapján (általában a beírt név első és utolsó betűjétől függően). Játéknak persze elmennek az ilyenek, de aki egy kicsit is igényesebb, és inkább szeretne "hitelesebb", tényleges jelentést hordozó tünde nevet magának, az jobban teszi, ha elkerüli őket.

Vissza

 

31. Hogy mondják sindarinul azt, hogy ...?

Ha valamit le szeretnél fordíttatni sindarinra, akkor javaslom írjál valamelyik Tolkien nyelveivel foglalkozó online fórumra (magyarul a tolkien.hu fórumának Nyelvek és írások topikjába vagy ide az oldal fórumára). Mielőtt azonban kérdeznél, nem árt ha figyelmesen elolvasod az alábbi irományt.

És persze ne feledd azt sem, hogy a sindarinra való fordításnak megvannak a maga korlátai és nehézségei (már eleve a hiányos nyelvtan és a mindössze néhány ezres szókincs miatt is), nem lehet mindent kifejezni rajta, különösen sok olyasmit nem, ami a mai köznapi élet része (elvégre egy a Középfölde fiktív világában "létező" nyelvről van szó). Ennek megfelelőn ne nagyon akarjál túl bonyolult szövegeket vagy modern, Középfölde világába abszolúte bele nem illő jelentést hordozó szavakat, kifejezéseket átfordíttatni sindarinra, mert az úgysem fog menni.

Vissza

 

32. Nem találom a(z) ... szó sindarin megfelelőjét, mit tegyek?

Ennek oka kétségkívül az lehet, hogy Tolkien nem alkotta meg a kérdéses szót. Ez esetben légy kreatív, próbálkozz meg az adott szó körülírásával, vagy más szavakkal történő megfogalmazásával. Ha ez nem megy, még mindig lehetőség van a keresett szót az ismert sindarin szavakból, szóelemekből megalkotni, vagy végső esetben levezetni azt a megfelelő primitív tünde szógyökből, ill. rekonstruálni a quenya megfelelője alapján, természetesen maximálisan figyelembe véve a Tolkien által lefektetett hangtani, morfológiai és más egyéb szabályokat.

Azt persze mindenképp tartsuk szem előtt, hogy az így létrehozott konstrukciók éppen úgy nem tekinthetők autentikusnak, akárcsak a neo-sindarin vers- és szövegfordítások (még akkor sem, ha pusztán a tolkieni forrásokból ismert sindarin szavak, szóelemek "összerakása" révén lettek megalkotva), így fontos, hogy ennek megfelelően kezeljük is őket (tudatosítva, hogy Tolkien valószínűleg teljesen másként képzelte volna el ezeket a szavakat), és lehetőleg mindig használjunk esetükben valamilyen megkülönböztető jelölést, pl. a fentebb említett csillag (*) szimbólumot.

Vissza

 

GYU- ÉS HOBBIT FILMEK

33. A GyU és a Hobbit filmekben melyik tünde nyelven beszélnek?

A filmekben elhangzó tünde nyelvű szövegek jelentős része sindarin, kisebb része pedig quenya nyelven van. (Lényegében minden ami feliratozva van, az sindarin.)

Ezek mellett több más nyelv néhány mondata is elhangzik, mint pl. khuzdûl (törp nyelv), mordori, ill. a GyU-ban még "rohani" (óangol) is.

Vissza

 

34. A filmek dalszövegei között is hallható tünde nyelvű?

Igen, sindarin és quenya vegyesen, ill. ezeken kívül még khuzdûl, mordori és nyugori nyelvű énekek is hallhatóak.

Vissza

 

35. Mit mond XY a film ... jelenetében?

Ez ügyben ajánlom megtekintésre Ryszard Derdzinski oldalának, a Gwaith i-Phethdain GyU-filmekkel foglalkozó szekcióját, ahol nem csupán az egyes dialógusok, ill. dalszövegek, hanem a filmeken látott fegyverek és különböző tárgyak (térképek, sírkövek, stb.) feliratainak részletes elemzése is megtalálható, ráadásul az egyes dialógusokat hangfájlok formájában is meg lehet hallgatni.

A Hobbit filmekben elhangzó idegen nyelvű dialógusok és dalszövegek elemzését angolul Ryszard Derdzinski másik, Elendilion nevű lengyel oldalán találhatod meg a G-i-P Report link alatt. A három film sindarin nyelvű dialógusainak elemzését ld. az alábbi oldalakon: 1 2 3.

Vissza

 

36. Ki írta a filmek tünde nyelvű dialógusait és dalszövegeit?

Ezek közül néhány (pl. "Noro lim, Asfaloth!", "Ónen i-Estel Edain, ú-chebin estel anim.", stb.) Tolkien eredeti szövege a GyU-ból, minden más David Salo amerikai nyelvész fordítása, aki a hajdani Elfling nevű, Tolkien nyelveivel foglalkozó levelezőlista egyik alapítója, ill. az A Gateway to Sindarin c. könyv szerzője is egyben.

Vissza

 

TENGWAR-ÍRÁS

37. Mi az a szép, kalligrafikus írásmód, ami a Gyűrű feliratán is látható?

Ez az ún. tengwar-írás, amelyet Tolkien feltehetően már az 1920-as évek végén, '30-as évek elején kidolgozott, ám az írásrendszer részletes bemutatására csupán 1955-ben, a GyU E Függelékében került sor. Maga a tengwar (magyarosan "tengwák") quenya szó, a jelentése pedig "betűk" (a quenya egyes számú alak tengwa "betű"). A szó sindarin megfelelője tîw (egyes számban têw).

A tengwákat a "belső" történet szerint Fëanor alkotta meg Valinorban a quenya nyelv leírására, Rúmil sarati nevű írásrendszerét alapul véve. Később aztán mikor a noldák visszatértek Középföldére, magukkal vitték a tengwákat is, és elkezdték azt a sindarin nyelv átírására is használni. Az új, folyóírást is lehetővé tévő írásrendszer hamar elterjedté vált a beleriandi sindák között, szinte teljesen kiszorítva eredeti írásjeleiket, a rúnákat (cirth), melyek főként csupán nevek és rövid feliratok fába, ill. kőbe vésésére voltak használatosak, mivel a dalok és történetek eredetileg elsősorban szájhagyomány útján terjedtek. A tengwákat az ezt követő korokban számos más nyelvre is alkalmazták, így pl. az adúnaicra, a nyugorira vagy a mordori Fekete Beszédre is (ld. a Gyűrű feliratát).

Vissza

 

38. Hogyan használjuk a tengwákat?

A tengwar-írásrendszer lényegében egy fonetikus, hangjelölő rendszer, amelynek elemei (azaz az egyes tengwák) hangokat, mégpedig mássalhangzókat jelölnek. Egy-egy tengwa attól függően, hogy milyen nyelvről, ill. írásmódról van szó, több hangot is jelölhet, tehát nincs egy az egyben megfeleltetés az egyes tengwák és hangok között. Így pl. a sindarin átírásban dh hangot jelölő tengwa a quenya írásmódban egy nt hangcsoportot jelöl (minthogy a quenyában nincs dh hang), vagy pl. sindarinban a klasszikus írásmód esetén a szóvégi -r hang jelölésére szolgáló tengwa az ún. teljes írásmódban már az n hangot fogja jelölni, stb. (Mindez elsőre talán kicsit bonyolultnak tűnhet, holott a latin ábécé esetén sincs teljesen másként, amelynek ugyebár nem minden betűje jelenti minden nyelvben ugyanazt a hangot, pl. az "s" betű a magyarban az s hangot, az angolban viszont már az sz hangot jelöli, stb.)

A magánhangzókat a klasszikus írásmódban mellékjelek, ún. tehták (sindarinul teith/taith) jelölik, amelyeket írásban a tengwák fölé helyezünk. Az adott nyelv sajátosságainak megfelelően a tehták vagy a magánhangzót követő (pl. sindarin), vagy az azt megelőző (pl. quenya) mássalhangzóra (tengwára) kerülnek, ha azonban nincs ilyen, akkor egy pont nélküli "i"-re hasonlító ún. rövid támaszt alkalmazunk, és efölé írjuk a tehtát. A tehtákat használó klasszikus írásmód mellett a sindarinhoz létezik a fentebb már említett teljes (vagy más néven beleriandi) írásmód is (erre példa Mória nyugati kapujának felirata a GyU-ban), amikor a magánhangzókat is külön tengwák jelölik, ezzel is megkönnyítve az írott szöveg olvasását.

Ha többet szeretnél megtudni, javaslom elolvasásra a Gyűrűk Ura E Függelékét, ami többek között a különböző írásrendszerekkel foglalkozik, ezen kívül pedig a következő angol nyelvű oldalakat érdemes felkeresni:

Amanye Tenceli
Tengwar Feanora

A sindarin tengwar-írásmódjairól magyarul az alábbi összefoglalókban olvashatsz:

sindarin klasszikus (gondori) írásmód
sindarin teljes (beleriandi) írásmód

Vissza

 

39. A tengwák csupán a különböző tünde nyelvek leírására alkalmasak?

Nem, gyakorlatilag bármilyen nyelv, így pl. az angol és a magyar leírásához is egyaránt alkalmasak (valójában a Tolkien által ránk hagyott tengwákkal írt szövegek többsége is angol nyelvű), minthogy azonban minden nyelvnek más és más a hangzókészlete, mindegyikhez külön átírási szabályrendszert szükséges kidolgozni, azaz eldönteni, hogy az adott nyelv egyes hangjainak (különös tekintettel azoknak, amelyek a különböző tünde nyelvekben nincsenek meg – ilyenek pl. a magyarban a c, s, cs, stb. hangok) mely tengwákat fogjuk megfeleltetni.

Vissza

 

40. Hogyan lehet magyar nyelvű szövegeket tengwákkal átírni?

A magyar nyelv egyik lehetséges tengwar átírási szabályairól pl. itt olvashatsz.

Vissza

 

41. Hogyan tudok a számítógépen tengwákkal írni?

Nagyon egyszerűen, ehhez csupán be kell szerezni néhány tengwar betűtípust (fontot), például az alábbi oldalak valamelyikéről:

Tengwar Feanora
Amanye Tenceli

A letöltött fontokat (ezek lennének a .ttf kiterjesztésű fájlok) a Windows/Fonts mappába kell másolni/telepíteni, ahol a többi font (Arial, Times New Roman, stb.) is megtalálható. Természetesen a tengwák megfelelő használatához meg is kell tanulni az átírási szabályokat, ráadásul arra is figyelni kell, hogy a különböző hangoknak megfelelő tengwák nem ott találhatóak a billentyűzeten, mint a nekik nagyjából megfelelő latin betűk (ezért is mellékelnek jobb esetben mindegyik fonthoz billentyűzetkiosztást), azaz pl. a t-billentyűt lenyomva nem a t-t, hanem a v hangot jelölő tengwa fog kiíródni, és így tovább. Szerencsére a legtöbb font kompatibilis egymással, tehát praktikus módon mindegyik ugyanazt a billentyűzetkiosztást használja, amit kis gyakorlással hamar meg lehet szokni.

Vissza

 

42. Melyik az a font, amelyik a legjobban hasonlít a Gyűrű feliratához?

A Tengwar Cursive nevű font kimondottan a Gyűrű felirata alapján készült, de a dőlten szedett Tengwar Annatar is hasonló írásképet ad.

Vissza

 

43. Miért látok tengwák helyett összefüggéstelen karaktersorokat?

Valószínűleg azért, mert nincs feltelepítve a megfelelő tengwar font(készlet) a gépedre. Ha mégis, akkor használj másik böngészőt, az Internet Explorer ugyanis néha nem megfelelően jeleníti meg ezeket a karaktereket.

Vissza

 

44. Létezik online tengwar átíró?

Létezik, ilyen pl. az oTT: online Tengwar Transcriber. De vannak letölthető átíró programok is, ezek közül talán a YaTT: Yet Another Tengwar Tool a legjobb. (Hasonló átírásra egyébként a fentebb már említett Dragon Flame nevű sindarin szótárprogram is kitűnően alkalmas.)

Fontos megjegyezni, hogy ezeknek az alkalmazásoknak a használatához mindenképpen szükséges telepíteni a Tengwar Parmaite nevű fontot, mert e nélkül a tengwák nem fognak rendesen megjelenni.

Vissza

 

45. Le tudná nekem valaki írni tengwákkal azt, hogy ..., mert szükségem lenne rá esküvői meghívóhoz/tetováláshoz/gravírozáshoz, stb.?

Írjál ez ügyben valamelyik online fórumra (magyarul a tolkien.hu fórumának Nyelvek és írások topikjába vagy ide, az oldal fórumának megfelelő topikjába), ezeken biztosan kapsz majd segítséget.

Természetesen mielőtt kérdezel nem árt ha átgondolnod a következőket:

Amennyiben továbbra sem világos számodra, hogy mi a különbség fordítás és átírás között, akkor figyelmesen olvasd el az alábbi irományt.

Vissza

 

Forrásjegyzék:

 

Vissza a lap tetejére